MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 21 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Zgodnie z art. 27. § 1 Ustawy o ustroju sądów powszechnych (u.s.p.) prezes i wiceprezes sądu mogą być odwołani przez ministra sprawiedliwości w toku kadencji m.in. w przypadku, gdy dalszego pełnienia funkcji nie da się pogodzić z innych powodów z dobrem wymiaru sprawiedliwości

 

Procedura odwołania z wymienionych stanowisk rozpoczyna się od wystąpienia przez ministra sprawiedliwości z uzasadnionym wnioskiem o podjęciu zamiaru odwołania osób pełniących funkcje prezesa bądź wiceprezesa sądu do kolegium właściwego sądu, które w takiej sytuacji jest zobowiązane zaopiniować działanie Ministra (art. 27 § 2 u.s.p.), przy czym na czas do rozpoznania wniosku Minister jest władny zawiesić osoby, których dotyczy wniosek w pełnieniu czynności (art. 27 § 2 u.s.p.).

 

Minister sprawiedliwości wystąpił z uzasadnionym wnioskiem do kolegium Sądu Okręgowego w Rzeszowie o wyrażenie opinii w przedmiocie odwołania z pełnionych funkcji sędziego SA Waldemara Kroka pełniącego funkcję prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie i sędziego SO Grzegorza Plisia pełniącego funkcję wiceprezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz sędziego Tomasza Berezowskiego pełniącego funkcję prezesa Sądu Rejonowego w Rzeszowie i sędziego Wojciecha Dudka pełniącego funkcję wiceprezesa Sądu Rejonowego w Rzeszowie w stosunku do każdej z wymienionych osób zawieszając je z dniem 23 maja 2024 r. w pełnieniu czynności.

 

W odniesieniu do sędziów: Waldemara Kroka, Grzegorza Plisia, Tomasza Berezowskiego i Wojciecha Dudka wniosek ministra sprawiedliwości został uzasadniony brakiem udziału samorządu (tworzonego przez ogół sędziów Sądu Okręgowego i Rejonowego w Rzeszowie) w ich wyborze na stanowisko prezesów i wiceprezesów sądu.

 

Minister sprawiedliwości zwraca uwagę na fakt, że w okresie sprawowania funkcji ministra sprawiedliwości przez Zbigniewa Ziobrę, kiedy to w 2017 r. doszło do zmiany przepisów Ustawy o ustroju sądów powszechnych, która wyeliminowała wpływ organów samorządu sędziowskiego na wybór prezesów i wiceprezesów sądów.

 

Doprowadziło to do sytuacji, w której na stanowiska prezesów i wiceprezesów sądów minister sprawiedliwości zaczął wyznaczać osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia orzeczniczego i menedżerskiego.

Kandydaci na prezesów i wiceprezesów sądów byli wybierani według klucza pozamerytorycznego, co w wielu przypadkach znacząco obniżyło standard zarządzania sądami.

 


Wniosek ministra sprawiedliwości o odwołanie sędziów: Waldemara Kroka, Grzegorza Plisia, Tomasza Berezowskiego i Wojciecha Dudka został uzasadniony podpisaniem przez ww. sędziów list poparcia sędziów kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa (nieprawidłowo ukształtowanej ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r.).

 

Dodatkowym argumentem przemawiającym za odwołaniem sędziów: Waldemara Kroka, Grzegorza Plisia i Tomasza Berezowskiego jest ich udział w procedurze konkursowej przed Krajową Radą Sądownictwa, nieprawidłowo ukształtowaną ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. przy czym nastąpiło to w sytuacji, w której – co najmniej od 19 listopada 2019 r. (wyrok TSUE w sprawie AK przeciwko Polsce) wśród sędziów było powszechnie wiadome, że KRS ukształtowana ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r, nie spełnia kryteriów niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej.

 

 

Minister sprawiedliwości podjął decyzję o wszczęciu procedury odwołania i zawieszenia w pełnieniu funkcji kierownictwa Sądu Okręgowego i Rejonowego w Rzeszowie po wnikliwym zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi sytuacji sądu, co doprowadziło do wniosku, że jest to jedyne rozwiązanie, które jest w stanie zapobiec pogłębianiu się chaosu w zarządzaniu sądem, czego przyczyną jest brak należytych kompetencji zarządzających nim osób.

 

 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY