MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 15 czerwca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

29 maja 2023 r. UKNF otrzymał uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSA) z 8 marca 2023 r., którym WSA oddalił skargę ING Banku Śląskiego SA (bank) na decyzję KNF z 14 października 2022 r. o nałożeniu na bank kar pieniężnych w łącznej wysokości 4 285 000 zł

 

Kara została nałożona na bank za uchybienia przy wykonywaniu obowiązków depozytariusza funduszy Trigon Profit. KNF oceniła wykonywanie obowiązków depozytariusza jako nierzetelne i bez dochowania najwyższej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności.

 

W wyroku WSA utrzymał podejście KNF do zakresu obowiązków depozytariusza i rozumienia jego roli w zapewnieniu, aby wartość aktywów netto funduszu oraz wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu.

 

Sąd podkreślił, że:

„Obowiązki depozytariusza nie mogą być rozumiane wyłącznie formalnie i rachunkowo, gdyż gwarancyjna funkcja depozytariusza łączy się z koniecznością rzeczywistej, materialnej kontroli wyceny aktywów funduszy”.

 

WSA zaznaczył też, że:
„Od depozytariusza wymaga się więc, by wszelkie czynności podejmował z najwyższą starannością, najlepszą wiedzą zarówno z zakresu prowadzonej działalności, jak i z pełną znajomością regulacji prawnych do niej się odnoszących”.

 

Wyrok WSA jest nieprawomocny.

 

 

 

KNF

 

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY