MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 20 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Komisja Nadzoru Finansowego (Komisja) 15 września 2023 roku wydała ostateczną decyzję utrzymująca w mocy decyzję z 27 stycznia 2023 roku nakładającą na Rune Mou Jepsena – byłego członka Rady Nadzorczej GetBack SA z siedzibą we Wrocławiu (spółka) kary pieniężne w wysokości:

 

a) 70 000 zł za dziewięciokrotne nienależyte wykonanie przez spółkę obowiązku informacyjnego, związanego z przekazywaniem do publicznej wiadomości informacji poufnych o emisjach obligacji w trybie ofert prywatnych, przeprowadzonych przez spółkę w latach 2017-2018,

 

b) 20 000 zł za niewykonanie przez spółkę obowiązku informacyjnego, tj. nieprzekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej powstałej najpóźniej 28 marca 2018 roku o braku realizacji umowy nabycia portfeli wierzytelności na rynku hiszpańskim, zawartej w 2018 roku przez podmiot z grupy kapitałowej GetBack SA oraz o utracie depozytu w wysokości 6,1 mln EUR,

 

c) 30 000 zł za niewykonanie przez spółkę 119 razy obowiązku informacyjnego, poprzez nieprzekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnych, dotyczących niewywiązania się w 2018 roku ze zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji przez spółkę, polegających na nieterminowym wykupie obligacji, braku wykupu obligacji oraz braku zapłaty odsetek od obligacji,

co stanowiło naruszenia art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 Rozporządzenia MAR.

 

Po przeanalizowaniu wniosku Rune Mou Jepsena o ponowne rozpatrzenie sprawy, Komisja potwierdziła naruszenia i ich wagę oraz podjęła decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji z 27 stycznia 2023 roku.

 

Maksymalny wymiar kary za każde z naruszeń wskazanych w pkt a – c wynosi 100 000 zł.

 

 

 

KNF

 

 

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY