MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 maja 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Prezydent Andrzej Duda podpisał 4 stycznia ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy

 

Ustawa w zakresie nadania nowego brzmienia art. 35 ust. 3 ustawy o Narodowym Banku Polskim przewiduje zastąpienie organu określającego warunki i tryb postępowania przy zatrzymaniu znaków pieniężnych podejrzanych co do autentyczności oraz postępowania z takimi znakami.

Dotychczas organem tym był Prezes Narodowego Banku Polskiego, który był upoważniony do wydania w tym zakresie zarządzenia, natomiast po zmianie organem właściwym będzie Minister Sprawiedliwości działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Akt ten będzie wydany w formie rozporządzenia.

Zmiana ta ma na celu zapewnienie pełnej zgodności zmienianego przepisu z art. 87 ust. 1 oraz art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, co do wymogów dotyczących formy i organu wydającego akt normatywny będący źródłem powszechnie obowiązującego prawa.

 

Przepis art. 35 ust. 3 ustawy o Narodowym Banku Polskim został uzupełniony także o stosowne wytyczne dotyczące treści aktu stosownie do wymogów wynikających ze wskazanego wyżej art. 92 ust. 1 Konstytucji.

Wydając rozporządzenie Minister Sprawiedliwości uwzględni konieczność zapewnienia sprawności i bezpieczeństwa obrotu gotówkowego, w szczególności potrzebę zabezpieczenia zatrzymanych znaków pieniężnych – jako materiału dowodowego, a także ochronę słusznych interesów osób, których znaki pieniężne zostały zatrzymane, w tym zwrot albo wypłatę równowartości zatrzymanych znaków pieniężnych, których autentyczność zostanie potwierdzona.

 

Ustawa w zakresie zmiany brzmienia art. 125 § 1 – Kodeks karny wykonawczy przewiduje zwiększenie potrącenia z wynagrodzenia za pracę przysługującego skazanemu z 45% do 51%. Kwoty potrącenia przeznacza się cele Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 2 – nowelizującego ustawę – Kodeks karny wykonawczy, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

 

 

LS

Kancelaria Prezydenta RP

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY