MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 13 czerwca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej

 

Rząd chce prowadzić w systemie teleinformatycznym ewidencję ukraińskich dzieci, które w związku z wojną, przybyły do Polski bez opieki osób sprawujących faktyczną pieczę nad nimi. Uregulowane zostaną także zadania powiatowych centrów pomocy rodzinie, jeśli chodzi o wsparcie udzielane opiekunom tymczasowym oraz przebywającym pod ich opieką małoletnim obywatelom Ukrainy.

24 lutego 2022 r. Rosja zaatakowała Ukrainę. W wyniku tego, do Polski przybyło już ponad
2,1 mln ukraińskich obywateli, którzy poszukują schronienia. Wśród nich są także dzieci, które pozbawione są opieki osób sprawujących faktyczną pieczę nad nimi. Dlatego rząd będzie zbierał informacje dotyczące ich przemieszczania się na terenie Polski, ilościowego i jakościowego monitorowania sposobu udzielonej im opieki oraz miejsca i czasu udzielonej opieki. Wiedza ta jest niezbędna, aby zapewnić tym dzieciom bezpieczeństwo oraz umożliwić świadczenie im skutecznej pomocy opiekuńczej.

Stworzenie ewidencji pozwoli także Polsce na przekazanie stronie ukraińskiej informacji, jeśli chodzi o liczbę dzieci, które przekroczyły polską granicę oraz miejsce ich pobytu na terytorium Polski. Dane te mogą okazać się niezbędne dla władz ukraińskich po zakończeniu konfliktu zbrojnego.

 

Najważniejsze rozwiązania

W systemie teleinformatycznym prowadzona będzie ewidencja ukraińskich dzieci, które przybyły do Polski bez opieki osób sprawujących faktyczną pieczę nad nimi. Dotyczyć to będzie także małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przed przybyciem do Polski byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy.

 

Ewidencja małoletnich będzie prowadzona przez ministra rodziny i polityki społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

Powiatowe centra pomocy rodzinie będą miały obowiązek wspierania ośrodków pomocy społecznej, centrów usług społecznych albo innych jednostek organizacyjnych przy sprawowaniu przez nie nadzoru nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego oraz przebywających pod ich opieką małoletnich obywateli Ukrainy.

 

Dodatkowo, powiatowe centra pomocy rodzinie będą zapewniały pomoc prawną, organizacyjną i psychologiczną opiekunom tymczasowym oraz przebywającym pod ich opieką dzieciom ukraińskim.

 

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i będą obowiązywać z mocą wsteczną, od 24 lutego 2022 r.

 

 

 

Rada Ministrów

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY