MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 29 lutego 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) wydała:

22 grudnia 2021 r., 29 grudnia 2021 r. i 30 grudnia 2021 r. postanowienia o wszczęciu postępowań administracyjnych wobec sześciu byłych członków zarządu GetBack SA (obecnie CAPITEA SA, „spółka”), dotyczących nałożenia kar pieniężnych za naruszenie przez spółkę obowiązków informacyjnych, co stanowiło naruszenie art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), w okresie pełnienia funkcji z zarządzie spółki

 

22 grudnia 2021 r., 30 grudnia 2021 r. i 5 stycznia 2022 r. postanowienia o wszczęciu postępowań administracyjnych wobec sześciu byłych członków rady nadzorczej spółki, dotyczących nałożenia kar pieniężnych, za rażące naruszenie przez spółkę obowiązków informacyjnych, co stanowiło naruszenie art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 Rozporządzenia MAR, w okresie pełnienia funkcji w radzie nadzorczej spółki

 

10 stycznia 2022 r. postanowienie o wszczęciu postepowania administracyjnego wobec członka rady nadzorczej spółki, oddelegowanego do pełnienia funkcji w zarządzie spółki, dotyczącego nałożenia kar pieniężnych, za rażące naruszenie przez Spółkę obowiązków informacyjnych, co stanowiło naruszenie art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 Rozporządzenia MAR, w okresie pełnienia funkcji w radzie nadzorczej oraz w zarządzie spółki.

 

Wszczęcie postępowań wobec byłych członków organów spółki jest konsekwencją wydania 9 grudnia 2021 r. ostatecznej decyzjiotwiera się w nowej karcie nakładającej na spółkę kary pieniężne za wielokrotne naruszenia przez nią obowiązków informacyjnych, dotyczących informacji poufnych.

Konsekwencją tych naruszeń był brak rzetelnych informacji o poziomie i strukturze zobowiązań spółki z tytułu emisji obligacji oraz o pogłębianiu się problemów z płynnością spółki. Komisja oceniła, że wszystkie zidentyfikowane naruszenia miały charakter rażący. Do naruszeń doszło w okresie pełnienia funkcji przez byłych członków zarządu spółki oraz przez byłych członków rady nadzorczej spółki.

 

Członkowie organów spółek publicznych powinni być świadomi rangi odpowiedzialności, jaka na nich ciąży w związku z pełnioną funkcją oraz nieuchronności sankcji administracyjnych, w przypadku niewywiązania się z obowiązków informacyjnych przez spółkę.

 

Komisja podkreśla konieczność przestrzegania reguł uczciwego obrotu i zaznacza, że za prawidłowe wypełnianie obowiązków informacyjnych odpowiedzialne są osoby sprawujące funkcje w zarządzie, a członkowie rady nadzorczej za nadzór w tym zakresie.

 

 

 

KNF

 

 

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY