MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 15 czerwca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) 28 kwietnia 2023 r. wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 26 sierpnia 2022 r.otwiera się w nowej karcie nakładającą na Mariusza Brysika – byłego członka Zarządu GetBack SA (obecnie CAPITEA SA) kary pieniężne w wysokości:

 

a) 1 700 000 zł za dziewięciokrotne nienależyte wykonanie przez Spółkę obowiązku informacyjnego, związanego z przekazywaniem do wiadomości publicznej informacji poufnych o emisjach obligacji w trybie ofert prywatnych, przeprowadzonych przez Spółkę w latach 2017 – 2018,

 

b) 550 000 zł za niewykonanie przez Spółkę obowiązku informacyjnego, poprzez nieprzekazanie do wiadomości publicznej informacji poufnej powstałej najpóźniej 28 marca 2018 r. o braku realizacji umowy nabycia portfeli wierzytelności na rynku hiszpańskim, zawartej w 2018 r. przez podmiot z grupy kapitałowej GetBack SA oraz o utracie depozytu w wysokości 6,1 mln EUR,

 

c) 650 000 zł za niewykonanie przez Spółkę 119 razy obowiązku informacyjnego, poprzez nieprzekazanie do wiadomości publicznej informacji poufnych, dotyczących niewywiązania się w 2018 r. ze zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji przez GetBack SA, polegających na nieterminowym wykupie obligacji, braku wykupu obligacji oraz braku zapłaty odsetek od obligacji,

co stanowiło naruszenia art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 Rozporządzenia MAR1.

 

Po przeanalizowaniu wnioskuotwiera się w nowej karcie Mariusza Brysika o ponowne rozpatrzenie sprawy, Komisja potwierdziła naruszenia i ich wagę oraz podjęła decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji z 26 sierpnia 2022 r.

 

Maksymalny wymiar kary za każde z naruszeń wskazanych w pkt a - c wynosi 4 145 600 zł.

 

 

 

KNF

 

 

 

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY