MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 24 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

18 kwietnia 2024 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie („WSA”) oddalił skargę Altus SA (dawniej Altus TFI SA) nadecyzję KNF z 14 października 2022 roku

 

Decyzją tą KNF nałożyła na Altus TFI SA kary pieniężne w łącznej wysokości 6.650.000 zł oraz cofnęła tej spółce zezwolenie na wykonywanie działalności m.in. w zakresie: wykonywania działalności polegającej na tworzeniu specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zarządzaniu tymi funduszami, oraz wykonywania działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych otwartych oraz funduszy zagranicznych, zarządzaniu nimi, oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

 

WSA zgodził się z wykładnią przepisów przyjętą przez KNF dotyczących obowiązku sprawowania bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu TFI powierza czynności w zakresie zarządzania.

Zdaniem sądu z art. 45a ust. 4a ustawy o funduszach1wynika wzorzec starannego działania TFI, któremu Altus TFI nie sprostał.

Sąd wskazał również, że podziela stanowisko sądów administracyjnych, wyrażone w innych sprawach, że KNF, jako organ wyspecjalizowany w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym, ma prawo i obowiązek samodzielnego weryfikowania rzetelności wyceny portfeli inwestycyjnych i nie musi w tym zakresie przeprowadzać dowodu z opinii biegłego.

 

WSA nie dopatrzył się uchybień proceduralnych, które mogłyby wpływać na wynik sprawy, potwierdził prawidłowość postępowania w zakresie wyczerpującego zebrania materiału dowodowego, a także prawidłowość zastosowania przesłanek wymiaru kary, która w ocenie sądu, w świetle wagi stwierdzonych naruszeń, nie przekroczyła granic uznania administracyjnego.

 

 

 

KNF

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY