MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 20 czerwca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) wydała 28 września 2022 r. decyzję nakładającą na LC Corp B.V. z siedzibą w Haarlem (Królestwo Niderlandów) („Spółka”, „LC Corp”) karę pieniężną w wysokości 2 400 000 zł

 

Powodem decyzji jest niedochowanie przez LC Corp zobowiązania inwestorskiego, o którym mowa w art. 25h ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, złożonego w związku z zawiadomieniem o zamiarze objęcia przez Leszka Czarneckiego i LC Corp akcji Get Bank SA (obecnie Getin Noble Bank SA; „Bank”), w liczbie powodującej przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Get Bank SA oraz 50% jego kapitału zakładowego.

 

30 sierpnia 2011 r. Spółka złożyła pisemne oświadczenie, w którym zobowiązała się, że jako akcjonariusz Get Bank SA, działając z uwzględnieniem wymogów, co do ostrożności i wypłacalności oraz odpowiednich przepisów, zapewni, aby płynność Get Bank SA, jego pozycja kapitałowa oraz wskaźnik wypłacalności utrzymywały się na satysfakcjonującym i stabilnym poziomie tak, aby Bank był zdolny wykonywać zobowiązania finansowe.

 

Spółka zobowiązała się w szczególności, że podejmie wskazane działania w sytuacji zagrożenia płynności Banku lub w razie konieczności wzmocnienia pozycji kapitałowej Banku oraz konieczności wyposażenia go w odpowiednie fundusze własne. Zobowiązanie to było sposobem wykazania przez LC Corp, że Spółka daje rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem.

W konsekwencji złożenia zobowiązania inwestorskiego, po stronie Spółki powstał obowiązek podjęcia działań zapewniających dokapitalizowanie Banku, na poziomie adekwatnym do potrzeb kapitałowych Banku, pozwalających na bezpieczne prowadzenie przez Bank działalności.

 

Tymczasem, mimo pogarszającej się sytuacji kapitałowej Banku oraz wielomiesięcznego utrzymywania się współczynników kapitałowych poniżej minimalnych poziomów regulacyjnych, do dnia wydania decyzji, decyzji 28 września 2022 r., Spółka nie podjęła działań zapewniających poprawę sytuacji finansowej i kapitałowej Getin Noble Bank SA.

 

Zobowiązanie inwestorskie powinno zostać wypełnione przez LC Corp poprzez udzielenie Bankowi realnego wsparcia kapitałowego w takim rozmiarze, jaki był i jest niezbędny do utrzymania albo przywrócenia stabilności i adekwatności kapitałowej Getin Noble Bank SA lub poprzez doprowadzenie do udzielenia Bankowi przez inny podmiot odpowiedniego wsparcia kapitałowego.

 

Taka sytuacja nie nastąpiła. Spółka wie o stale pogarszającej się sytuacji kapitałowej Banku. Pomimo tego, nie podejmuje działań, które doprowadziłyby do wypełnienia przez Bank kapitałowych wymogów regulacyjnych. Z racji złożonego zobowiązania inwestorskiego, obowiązkiem LC Corp jest konieczność orientowania się w bieżącej sytuacji Banku i to na LC Corp spoczywa obowiązek poszukiwania odpowiednich form wsparcia Banku i ich wdrożenia.

 

Z danych wynika, że strata netto Getin Noble Banku SA za 2021 r. wyniosła 1 058 926 000 zł. Z kolei poziom współczynników kapitałowych nie odpowiadał minimalnym wymogom regulacyjnym: TCR na koniec 2021 r. wynosił 3,2%, wobec wymaganego poziomu 8%, a współczynnik Tier 1 pozostawał na poziomie 2,3%, wobec wymaganego poziomu 6%. Mimo wykazanego przez Bank na koniec I kwartału 2022 r. zysku w wysokości 18 550 000 zł, współczynniki kapitałowe uległy dalszemu obniżeniu i wynosiły TCR – 0,9%, Tier 1 – 0,1%.

 

Odpowiednia baza kapitałowa zabezpiecza bank przed szeregiem ryzyk – zarówno tych, które można przewidzieć, jak i tych, które stanowią w działalności bankowej zdarzenia nieprzewidziane, np. pandemia COVID-19. Wskaźniki, które w przypadku Getin Noble Bank SA rażąco odbiegają od wartości wymaganych, wskazują na istotne zaniedbanie LC Corp.

 

Brak realizacji przez Spółkę zobowiązania inwestorskiego dotyczy instytucji zaufania publicznego, która powinna zapewnić bezpieczeństwo środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych. Z racji stale zwiększającej się straty oraz spadku wskaźników kapitałowych poniżej minimalnych wymogów regulacyjnych, Komisja uznała za wysoce naganną bierną postawę LC Corp.

 

Zarówno złożenie zobowiązania inwestorskiego, jak i istotne informacje dotyczące Banku, a także konieczność podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwały dotyczącej dalszego istnienia Banku oraz wydanie przez Komisję odmowy zatwierdzenia planu naprawy i ustanowienie dla Banku kuratora, nie skłoniły LC Corp do wprowadzania rozwiązań pozwalających na poprawę bardzo złej sytuacji kapitałowej Banku.

 

Podanie do publicznej wiadomości informacji o rodzaju i charakterze naruszenia prawa przez LC Corp ma uświadomić innym podmiotom, w szczególności funkcjonującym w tak istotnym obszarze rynku finansowego, jakim jest rynek bankowy, nieuchronność kary administracyjnej, a tym samym nieopłacalność dopuszczania się naruszeń prawa. Ma być czynnikiem motywującym uczestników rynku finansowego do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu ustawowych obowiązków, umacniając jednocześnie poczucie obowiązywania prawa oraz zaufania do instytucji państwa.

 

Maksymalny wymiar kary pieniężnej w tej sprawie wynosi 2 480 747,49 zł.

 

 

 

KNF

 

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY