MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 maja 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Komisja Nadzoru Finansowego 14 października 2022 r. wydała decyzję nakładającą na Jacka Osowskiego – byłego członka rady nadzorczej GetBack SA z siedzibą we Wrocławiu (obecnie CAPITEA SA z siedzibą w Warszawie) („Spółka” lub „GetBack SA”) kary pieniężne w wysokości:

 

a) 10 000 zł za trzykrotne nienależyte wykonanie przez Spółkę obowiązku informacyjnego związanego z przekazywaniem do wiadomości publicznej informacji poufnych o emisjach obligacji w trybie ofert prywatnych, przeprowadzonych przez Spółkę w 2018 r.,

 

b) 15 000 zł za niewykonanie przez Spółkę obowiązku informacyjnego, poprzez nieprzekazanie do wiadomości publicznej informacji poufnej powstałej najpóźniej 28 marca 2018 r. o braku realizacji umowy nabycia portfeli wierzytelności na rynku hiszpańskim, zawartej w 2018 r. przez podmiot z grupy kapitałowej GetBack SA oraz o utracie depozytu w wysokości 6,1 mln EUR,

 

c) 10 000 zł za niewykonanie przez Spółkę 21 razy obowiązku informacyjnego, poprzez nieprzekazanie do wiadomości publicznej informacji poufnych, dotyczących niewywiązania się w 2018 r. ze zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji przez GetBack SA, polegających na nieterminowym wykupie obligacji, braku wykupu obligacji oraz braku zapłaty odsetek od obligacji,

co stanowiło naruszenia art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).

 

Za naruszenia art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 Rozporządzenia MAR na Spółkę zostały nałożone kary pieniężne decyzją z 9 grudnia 2021 r.otwiera się w nowej karcie, która jest ostateczna.

 

W okresie pełnienia przez Jacka Osowskiego funkcji członka rady nadzorczej Spółka:

a) W raportach bieżących publikowanych w okresie od 6 lutego 2018 r. do 4 kwietnia 2018 r. przekazała do wiadomości publicznej informacje poufne o emisjach obligacji w trybie ofert prywatnych, przeprowadzonych przez GetBack SA w 2018 r., bez informacji o zawarciu opcji przedterminowego wykupu na żądanie obligatariusza (opcji PUT) oraz o wysokości oprocentowania istotnie przewyższającego oprocentowanie standardowo oferowane przez Spółkę. Informacje te były kluczowe dla inwestorów w kontekście oceny skali zobowiązań i ryzyk z tym związanych, zdolności wywiązywania się przez Spółkę ze zobowiązań, a co za tym idzie, również kontynuowania działalności Spółki. Naruszenia miały miejsce w czasie, gdy sytuacja finansowa Spółki systematycznie się pogarszała i ostatecznie doprowadziła do procesu restrukturyzacji Spółki.

 

b) Nie przekazała do wiadomości publicznej informacji poufnej powstałej najpóźniej 28 marca 2018 r. o braku realizacji umowy nabycia portfeli wierzytelności na rynku hiszpańskim zawartej w 2018 r. przez podmiot z grupy kapitałowej GetBack SA oraz o utracie depozytu w wysokości 6,1 mln EUR. Informacja ta była istotna dla inwestorów w kontekście oceny zdolności wywiązywania się przez grupę kapitałową GetBack SA i samą Spółkę ze zobowiązań, a co za tym idzie, również kontynuowania działalności.

 

c) Nie przekazała do wiadomości publicznej informacji poufnych dotyczących niewywiązania się, od 14 marca 2018 r. do 14 kwietnia 2018 r., ze zobowiązań wynikających z emisji obligacji przez GetBack SA, polegających na nieterminowym wykupie obligacji, braku wykupu obligacji oraz braku zapłaty odsetek od obligacji. W konsekwencji tego inwestorzy nie wiedzieli o pogłębianiu się problemów z płynnością Spółki oraz wywiązywaniem się przez nią ze zobowiązań, powstałych w wyniku uzyskania finansowania z emisji obligacji.

 

Jacek Osowski odpowiada za naruszenia prawa popełnione przez GetBack SA, powstałe od 28 stycznia 2018 r. do 17 kwietnia 2018 r. Jako członek rady nadzorczej Spółki nie dochował należytej staranności związanej z nadzorem i kontrolą zarządu Spółki. Jacek Osowski, podobnie jak pozostali członkowie rady nadzorczej GetBack SA, dopiero w kwietniu 2018 r. zapewnił sobie możliwość otrzymywania aktualnych informacji dotyczących bieżących trudności w regulowaniu zobowiązań przez Spółkę.

Długo nie egzekwował braku reakcji zarządu Spółki na swoje prośby o dostarczenie informacji i wyjaśnień. Jacek Osowski nie uzyskał danych na temat warunków emisji obligacji, pomimo, że miał świadomość jak istotne jest to źródło finansowania Spółki. Nie weryfikował też, czy wyjaśnienia dotyczące obowiązków informacyjnych, przedstawiane przez zarząd GetBack SA, znajdują oparcie w polityce informacyjnej Spółki oraz w prawie.

 

Jacek Osowski nie zwrócił również uwagi na pojawiające się sprzeczności w danych otrzymywanych od zarządu Spółki dotyczące spełniania przez GetBack SA zobowiązań.

 

Istotnym jest, że na tle pozostałych członków rady nadzorczej GetBack SA, Jacek Osowski wyróżniał się aktywnością. Kierował on uwagę zarządu Spółki na nadmierne zadłużenie, sprzeciwiając się jednocześnie zwiększeniu jego limitów. Próbował uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących finansów Spółki. Jako jedyny członek rady nadzorczej, Jacek Osowski zwracał uwagę zarządu GetBack SA na kwestie dotyczące podawania do wiadomości publicznej raportów bieżących, w celu wypełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia MAR. Sugerował on konieczność zmiany sposobu prowadzenia polityki informacyjnej przez Spółkę.

Po powołaniu Jacka Osowskiego w skład rady nadzorczej zwiększyła się intensywność działań kontrolnych tego organu. Jacek Osowski był też jednym z inicjatorów podjęcia uchwał w celu skuteczniejszego sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki. Mimo inicjatywy, jaką wykazywał, Jacek Osowski ponosi odpowiedzialność za łącznie 25 przypadków naruszeń obowiązku informacyjnego przez Spółkę.

 

Podstawową rolą rady nadzorczej spółki akcyjnej jest sprawowanie stałego nadzoru i kontroli nad wszystkimi obszarami działalności spółki. Rada nadzorcza spółki akcyjnej jest organem kolegialnym, ale obowiązki związane ze sprawowaniem stałego nadzoru i kontroli obciążają w równym stopniu wszystkich jej członków. Każdy członek rady nadzorczej powinien dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.

 

Członkowie organów spółek publicznych powinni być świadomi rangi odpowiedzialności, jaka na nich ciąży w związku z pełnioną funkcją oraz nieuchronności sankcji administracyjnych, w przypadku nieprzestrzegania prawa.

 

Maksymalny wymiar kary za każde z naruszeń wskazanych w pkt a – c wynosi 100 000 zł.

 

 

 

KNF

 

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY