MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 20 czerwca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) 28 kwietnia 2023 r. wydała decyzję nakładającą na Jana Gładkiego, jako osobę pełniącą obowiązki zarządcze we Fluid SA w upadłości z siedzibą w Sędziszowie („Spółka”) - karę pieniężną w wysokości 100 000 zł

 

Kara jest za przeprowadzenie transakcji objęcia 500 000 akcji Spółki o wartości 500 000 zł, w trakcie okresu zamkniętego związanego z publikacją przez Spółkę raportu okresowego za IV kwartał 2017 r., co stanowiło naruszenie art. 19 ust. 11 rozporządzenia MAR1.

 

Jan Gładki, jako prezes Zarządu Spółki, naruszył zakaz przeprowadzania transakcji na akcjach Spółki w okresie zamkniętym, a tym samym podstawową zasadę transparentności rynku kapitałowego oraz równego i niedyskryminującego dostępu inwestorów do informacji.

 

Okres zamknięty obejmuje 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem przez spółkę śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego. Osoba pełniąca obowiązki zarządcze w spółce nie może przeprowadzać transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej na akcjach tego emitenta, instrumentach dłużnych emitenta, instrumentach pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentach finansowych, przez okres zamknięty.

 

W sytuacji wystąpienia wyjątkowych okoliczności, takich jak poważne trudności finansowe, które wymagają sprzedaży akcji, emitent może zezwolić osobie pełniącej obowiązki zarządcze na przeprowadzenie transakcji na jej rachunek lub rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego. W takim przypadku, przed rozpoczęciem obrotu, osoba pełniąca obowiązki zarządcze może złożyć u emitenta wniosek o zgodę na przeprowadzenie transakcji w okresie zamkniętym, a emitent, oceniając każdorazowo zasadność poszczególnych transakcji, może wyrazić na nią zgodę.

 

Zgoda emitenta powinna być wyrażona przed transakcją. Dotyczy to jednak wyłącznie indywidualnych przypadków związanych z wyjątkową sytuacją konkretnej osoby pełniącej obowiązki zarządcze. Jan Gładki nie złożył wniosku o wyrażenie zgody na przeprowadzenie transakcji na akcjach Spółki. Dodatkowo transakcja, którą przeprowadził, dotyczyła objęcia akcji, a nie ich sprzedaży.

 

Istotą wprowadzenia zakazu przeprowadzania transakcji na akcjach spółki publicznej w okresach zamkniętych jest dążenie do wyeliminowania zjawiska zachwiania równowagi informacyjnej wśród inwestorów. Osoby pełniące obowiązki zarządcze, przed publikacją sprawozdań finansowych (zarówno śródrocznych jak i rocznych), mają dostęp do informacji finansowych lub innych informacji poufnych emitenta. Są one zatem uprzywilejowane w stosunku do innych inwestorów, gdyż mają szczegółową wiedzę o sytuacji finansowej emitenta. Celem takiego zakazu jest uniemożliwienie wykorzystania przewagi informacyjnej przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Dlatego od takich osób wymaga się szczególnej staranności w wykonywaniu obowiązków i przestrzeganiu nałożonych na nie zakazów związanych z obrotem akcjami.

 

Decyzja nie jest ostateczna. Jan Gładki może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na tą decyzję, bez uprzedniego skorzystania z prawa do zwrócenia się do Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

Maksymalny wymiar kary w przypadku wskazanych naruszeń wynosi 2 072 800 zł.

 

 

 

KNF

 

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY