MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 15 czerwca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) 27 stycznia 2023 r. wydała decyzję nakładającą na Rune Mou Jepsena – byłego członka Rady Nadzorczej GetBack SA z siedzibą we Wrocławiu (obecnie CAPITEA SA z siedzibą w Warszawie) („Spółka”, „GetBack SA”) kary pieniężne

 

Wysokość kar:

 

a) 70 000 zł za dziewięciokrotne nienależyte wykonanie przez Spółkę obowiązku informacyjnego, związanego z przekazywaniem do publicznej wiadomości informacji poufnych o emisjach obligacji w trybie ofert prywatnych, przeprowadzonych przez Spółkę w latach 2017-2018,

 

b) 20 000 zł za niewykonanie przez Spółkę obowiązku informacyjnego, tj. nieprzekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej powstałej najpóźniej 28 marca 2018 r. o braku realizacji umowy nabycia portfeli wierzytelności na rynku hiszpańskim, zawartej w 2018 r. przez podmiot z grupy kapitałowej GetBack SA oraz o utracie depozytu w wysokości 6,1 mln EUR,

 

c) 30 000 zł za niewykonanie przez Spółkę 119 razy obowiązku informacyjnego, poprzez nieprzekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnych, dotyczących niewywiązania się w 2018 r. ze zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji przez GetBack SA, polegających na nieterminowym wykupie obligacji, braku wykupu obligacji oraz braku zapłaty odsetek od obligacji,

co stanowiło naruszenia art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).

 

Za naruszenia art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 Rozporządzenia MAR na Spółkę zostały nałożone kary pieniężne decyzją z 9 grudnia 2021 r. Decyzja ta jest ostateczna.

 

W okresie pełnienia przez Rune Mou Jepsena funkcji członka rady nadzorczej Spółka:

a) Od 4 sierpnia 2017 r. do 4 kwietnia 2018 r., przekazywała do publicznej wiadomości niekompletne informacje poufne o istotnych warunkach emisji obligacji, tj. bez informacji o zawarciu opcji przedterminowego wykupu na żądanie obligatariusza (opcji PUT) oraz wysokości oprocentowania istotnie przewyższającego oprocentowanie standardowo oferowane przez Spółkę. Informacje te były kluczowe dla inwestorów w kontekście oceny skali zobowiązań i ryzyk z tym związanych, zdolności wywiązywania się przez Spółkę ze zobowiązań, a co za tym idzie, również kontynuowania działalności Spółki. Naruszenia miały miejsce w czasie, gdy sytuacja finansowa Spółki systematycznie się pogarszała i ostatecznie doprowadziła do procesu restrukturyzacji Spółki.

 

b) Nie przekazała do publicznej wiadomości informacji poufnej powstałej najpóźniej 28 marca 2018 r. o braku realizacji umowy nabycia portfeli wierzytelności na rynku hiszpańskim, zawartej w 2018 r., przez podmiot z grupy kapitałowej GetBack SA oraz o utracie depozytu w wysokości 6,1 mln EUR. W konsekwencji inwestorzy nie wiedzieli o pogłębianiu się problemów z płynnością Spółki.

 

c) Nie przekazała do publicznej wiadomości informacji poufnych dotyczących niewywiązania się, od 14 marca 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r., ze zobowiązań wynikających z emisji obligacji przez GetBack SA, polegających na nieterminowym wykupie obligacji, braku wykupu obligacji oraz braku zapłaty odsetek od obligacji. W konsekwencji tego inwestorzy nie wiedzieli o pogłębianiu się problemów z płynnością Spółki oraz wywiązywaniem się przez nią ze zobowiązań, powstałych w wyniku uzyskania finansowania z emisji obligacji.

 

Jako członek Rady Nadzorczej Spółki Rune Mou Jepsena nie dochował należytej staranności związanej z nadzorem i kontrolą zarządu Spółki. Podobnie jak pozostali członkowie rady nadzorczej GetBack SA, dopiero w kwietniu 2018 r. zapewnił sobie możliwość otrzymywania aktualnych informacji dotyczących bieżących trudności w regulowaniu zobowiązań przez Spółkę. Nie uzyskał danych na temat warunków emisji obligacji, pomimo, że miał świadomość jak istotne jest to źródło finansowania Spółki.

Nie weryfikował też czy wyjaśnienia dotyczące obowiązków informacyjnych, przedstawiane przez zarząd GetBack SA, znajdują oparcie w polityce informacyjnej Spółki oraz w przepisach. Rune Mou Jepsen nie zwrócił również uwagi na pojawiające się sprzeczności w danych otrzymywanych od Zarządu Spółki, dotyczące spełniania przez GetBack SA zobowiązań.

 

Podstawową rolą rady nadzorczej spółki akcyjnej jest sprawowanie stałego nadzoru i kontroli nad wszystkimi obszarami działalności spółki. Nadzór ten obejmuje także bieżącą kontrolę działań zarządu pod względem zgodności z przepisami. W przypadku spółki publicznej kluczowy jest nadzór nad wypełnianiem wymagań wynikających z dopuszczenia akcji tej spółki do obrotu na rynku regulowanym.

Fundamentalną rolę odgrywają tutaj obowiązki informacyjne związane z ujawnianiem informacji poufnych. W celu sprawowania efektywnego nadzoru nad tym obszarem wszyscy członkowie rady nadzorczej powinni znać politykę informacyjną spółki publicznej, rozumianą jako zbiór zasad służących identyfikowaniu i przekazywaniu informacji poufnych zgodnie z Rozporządzeniem MAR.

 

Członkowie rady nadzorczej spółki publicznej w wykonywaniu swoich obowiązków mają prawo posiłkować się wiedzą innych podmiotów lub organów. Jest to jednak działanie dodatkowe i nie oznacza zastąpienia rady nadzorczej w realizacji jej obowiązków, gdyż to na niej ciąży ustawowy obowiązek weryfikacji działań zarządu emitenta i całej działalności spółki publicznej. Rada nadzorcza spółki akcyjnej jest organem kolegialnym, ale obowiązki związane ze sprawowaniem stałego nadzoru i kontroli obciążają w równym stopniu wszystkich jej członków. Każdy członek rady nadzorczej powinien dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.

 

Członkowie organów spółek publicznych powinni być świadomi rangi odpowiedzialności, jaka na nich ciąży w związku z pełnioną funkcją oraz nieuchronności sankcji administracyjnych, w przypadku nieprzestrzegania prawa.

 

Maksymalny wymiar kary za każde z naruszeń wskazanych w pkt a – c wynosi 100 000 zł.

 

 

 

KNF

 

 

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY