MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 maja 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) 28 października 2022 r. wydała decyzję nakładającą na Annę Paczuską – byłego członka zarządu GetBack SA (obecnie CAPITEA SA) z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „GetBack SA”) 3 kary pieniężne

 

Kary są w wysokościach:

 

a) 2 100 000 zł za dziewięciokrotne nienależyte wykonanie przez Spółkę obowiązku informacyjnego związanego z przekazywaniem do wiadomości publicznej informacji poufnych o emisjach obligacji w trybie ofert prywatnych, przeprowadzonych przez Spółkę w latach 2017-2018,

 

b) 700 000 zł za niewykonanie przez Spółkę obowiązku informacyjnego, tj. nieprzekazanie do wiadomości publicznej informacji poufnej powstałej najpóźniej 28 marca 2018 r. o braku realizacji umowy nabycia portfeli wierzytelności na rynku hiszpańskim, zawartej w 2018 r. przez podmiot z grupy kapitałowej GetBack SA oraz o utracie depozytu w wysokości 6,1 mln EUR,

 

c) 550 000 zł za niewykonanie przez Spółkę 21 razy obowiązku informacyjnego, poprzez nieprzekazanie do wiadomości publicznej informacji poufnych, dotyczących niewywiązania się w 2018 r. ze zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji przez GetBack SA, polegających na nieterminowym wykupie obligacji, braku wykupu obligacji oraz braku zapłaty odsetek od obligacji,

 

co stanowiło naruszenia art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).

 

Za naruszenia art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 Rozporządzenia MAR na Spółkę zostały nałożone kary pieniężne decyzją z 9 grudnia 2021 r.otwiera się w nowej karcie, która jest ostateczna.

 

W okresie pełnienia przez Annę Paczuską funkcji członka zarządu Spółka:

a) Od 4 sierpnia 2017 r. do 4 kwietnia 2018 r. przekazywała do wiadomości publicznej niekompletne informacje poufne o istotnych warunkach emisji obligacji, tj. bez informacji o zawarciu opcji przedterminowego wykupu na żądanie obligatariusza (opcji PUT) oraz wysokości oprocentowania istotnie przewyższającego oprocentowanie standardowo oferowane przez Spółkę. Informacje te były kluczowe dla inwestorów w kontekście oceny skali zobowiązań i ryzyk z tym związanych, zdolności wywiązywania się przez Spółkę ze zobowiązań, a co za tym idzie, również kontynuowania działalności Spółki. Naruszenia miały miejsce w czasie, gdy sytuacja finansowa Spółki systematycznie się pogarszała i ostatecznie doprowadziła do procesu restrukturyzacji Spółki.

 

b) Nie przekazała do wiadomości publicznej informacji poufnej powstałej najpóźniej 28 marca 2018 r. o braku realizacji umowy nabycia portfeli wierzytelności na rynku hiszpańskim, zawartej w 2018 r. przez podmiot z grupy kapitałowej GetBack SA oraz o utracie depozytu w wysokości 6,1 mln EUR. W konsekwencji inwestorzy nie wiedzieli o pogłębianiu się problemów z płynnością Spółki.

 

c) Nie przekazała do publicznej wiadomości informacji poufnych dotyczących niewywiązania się, od 14 marca 2018 r. do 14 kwietnia 2018 r., ze zobowiązań wynikających z emisji obligacji przez GetBack SA, polegających na nieterminowym wykupie obligacji, braku wykupu obligacji oraz braku zapłaty odsetek od obligacji. W konsekwencji tego inwestorzy nie wiedzieli o pogłębianiu się problemów z płynnością Spółki oraz wywiązywaniem się przez nią ze zobowiązań, powstałych w wyniku uzyskania finansowania z emisji obligacji.

 

Anna Paczuska odpowiadała w GetBack SA za Pion Rozwoju i Relacji Inwestorskich – Obszar Rozwoju i Relacji Inwestorskich, w tym Departament Relacji Inwestorskich. Nadzorując ten obszar odpowiadała więc za prawidłowe wypełnianie obowiązków informacyjnych przez Spółkę. Z racji przyjętego podziału kompetencji Anna Paczuska musiała wiedzieć o powstałych w Spółce informacjach, zakwalifikowanych jako poufne i podlegających publikacji. Miała pełną wiedzę na temat obowiązujących w Spółce procedur dotyczących weryfikacji informacji o Spółce, pod względem ich potencjalnie poufnego charakteru oraz podawania ich do publicznej wiadomości.

Brała udział w podejmowaniu uchwał zarządu, zawierających warunki emisji obligacji, w tym określających skalę oprocentowania i fakt zawarcia opcji PUT, jak również podpisywała niekompletne raporty bieżące informujące o pozyskaniu finansowania. Wiedziała o niewywiązywaniu się Spółki ze zobowiązań z wyemitowanych obligacji, gdyż informacje te uzyskiwała na bieżąco w korespondencji e-mail przekazywanej przez służby księgowe Spółki oraz ówczesnego prezesa GetBack SA. W odniesieniu do umowy nabycia wierzytelności na rynku hiszpańskim, Anna Paczuska aktywnie uczestniczyła w zawarciu umowy, a następnie w negocjowaniu poszczególnych zmian terminu realizacji umowy.

 

W Spółce zostały wdrożone regulacje wewnętrzne dotyczące polityki informacyjnej, w tym ujawniania informacji poufnych. Oznacza to, że członkowie zarządu GetBack SA byli świadomi ciążących na nich obowiązków dotyczących przekazywania informacji poufnych. Anna Paczuska dysponowała informacjami niezbędnymi do prawidłowego wypełnienia ciążących na Spółce obowiązków informacyjnych, a mimo tego brała czynny udział w kreowaniu wadliwie prowadzonej polityki informacyjnej. Przez czas sprawowania swojej funkcji, Anna Paczuska nie podjęła żadnych działań zmierzających do naprawy zaistniałej sytuacji.

 

Działania Anny Paczuskiej, która nie wypełniała należycie swoich obowiązków związanych z pełnieniem funkcji członka zarządu Spółki, Komisja oceniła jako całkowicie nieakceptowalne, w związku z czym spotkały się ze stanowczą reakcją Komisji. Stwierdzone naruszenia były bardzo poważne, a ich skala i skutki dotyczą szerokiej grupy inwestorów indywidualnych, którzy inwestowali środki pieniężne w akcje i obligacje Spółki, opierając swoje decyzje na nierzetelnych informacjach przez nią przekazywanych.

 

W przypadku ustanowienia wieloosobowego zarządu w spółce akcyjnej, członkowie zarządu solidarnie odpowiadają za zarządzanie spółką, a ich obowiązkiem jest wspólne dbanie o należyte wykonywanie wszystkich obowiązków nałożonych przez prawo, w tym obowiązków informacyjnych. Ewentualne ograniczenie odpowiedzialności członka zarządu za poszczególne kategorie czynności związanych z prowadzeniem spraw spółki może przewidywać statut spółki akcyjnej. Statut Spółki nie przywidywał tego rodzaju ograniczenia odpowiedzialności Anny Paczuskiej, wobec czego ponosi ona odpowiedzialność za naruszenie przez Spółkę obowiązku informacyjnego.

 

Członkowie organów spółek publicznych powinni być świadomi rangi odpowiedzialności, jaka na nich ciąży w związku z pełnioną funkcją oraz nieuchronności sankcji administracyjnych, w przypadku nieprzestrzegania prawa przez zarządzane przez nie spółki publiczne.

 

Maksymalny wymiar kary za każde z naruszeń wskazanych w pkt a - c wynosi 4 145 600 zł.

 

 

 

KNF

 

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY