MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  23 lutego 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) wydała 26 stycznia 2022 r. decyzję nakładającą na Waldemara Kosińskiego karę pieniężną w wysokości 220 000 zł

 

I. za niezawiadomienie:

a) TERMO2POWER spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) i Komisji o zmianie 13 stycznia 2017 r. posiadanego dotychczas udziału ponad 33% w ogólnej liczbie głosów Emitenta o co najmniej 1%,

b) Emitenta i Komisji o zmianie 14 czerwca 2017 r. posiadanego dotychczas udziału ponad 33% w ogólnej liczbie głosów Emitenta o co najmniej 1%,

 

co stanowiło naruszenie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”);

 

I. za niezawiadomienie:

c) Emitenta i Komisji o zmniejszeniu 6 lipca 2017 r. udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta poniżej 33 1/3%,

d) Emitenta i Komisji o zmniejszeniu10 lipca 2017 r. udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta poniżej 33%,

e) Emitenta i Komisji o zmniejszeniu 31 lipca 2017 r. udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta poniżej 25%,

f) Emitenta i Komisji o zmniejszeniu 1 lutego 2018 r. udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta poniżej 20%,

g) Emitenta i Komisji o zmniejszeniu 23 lipca 2018 r. udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta poniżej 15%,

h) Komisji oraz zawiadomienie po terminie Emitenta o zmniejszeniu 23 listopada 2018 r. udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta poniżej 10%,

i) Emitenta i Komisji o zmniejszeniu 18 grudnia 2018 r. udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta poniżej 5%,

 

co stanowiło naruszenie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie;

 

III. za niezawiadomienie Emitenta i Komisji o zmianie 25 lipca 2017 r. posiadanego dotychczas udziału ponad 10% w ogólnej liczbie głosów Emitenta o co najmniej 5%, co stanowiło naruszenie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o ofercie.

 

Waldemar Kosiński od stycznia 2017 r. do grudnia 2018 r. zmniejszał swój stan posiadania akcji spółki. W wyniku przeprowadzonych transakcji, jego stan posiadania akcji spółki zmniejszył się z ponad 30% do poniżej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów spółki.

 

Waldemar Kosiński nie wywiązywał się przy tym ze spoczywającego na nim obowiązku niezwłocznego zawiadomienia o zmianie wynikającej ze zbycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej w alternatywnym systemie obrotu, nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji (termin nieprzekraczalny). Waldemar Kosiński dziesięciokrotnie naruszył ten obowiązek.

Spowodowało to brak wiedzy uczestników rynku w ustawowym terminie o zmniejszaniu przez niego zaangażowania w akcje spółki. Waldemar Kosiński od 6 listopada 2015 r. do 31 sierpnia 2017 r. sprawował funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki. Dlatego brak wypełniania przez niego obowiązków notyfikacyjnych był szczególnie naganny.

 

Celem art. 69 ustawy o ofercie, nakazującego ujawnianie stanu posiadania znacznych pakietów akcji przez akcjonariuszy, jest zapewnienie jak najwyższego poziomu przejrzystości w zakresie informacji dotyczących struktury akcjonariatu w spółce. Uregulowania te pozwalają śledzić pozostałym uczestnikom rynku zmiany zaangażowania znacznych inwestorów w akcjonariat spółki publicznej, co stanowi realizację zasady transparentności rynku kapitałowego.

 

Zasada transparentności jest podwaliną rynku kapitałowego, bez której nie mógłby on prawidłowo funkcjonować. Zgodnie z tą zasadą całość infrastruktury rynku kapitałowego ma służyć równemu dostępowi do informacji. Zasada ta jest tak istotna dlatego, że rynek kapitałowy jest szczególnie wrażliwy na informacje dotyczące instrumentów finansowych. Treść informacji wpływać może na aktualny i przyszły kurs rynkowy papierów wartościowych.

 

Podanie do publicznej wiadomości informacji o naruszeniu przez Waldemara Kosińskiego ustawy o ofercie ma na celu uświadomienie innym podmiotom nieuchronności sankcji administracyjnej, a tym samym nieopłacalności dopuszczania się naruszeń prawa. Stanowi bodziec dla pozostałych uczestników rynku kapitałowego do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu ustawowych obowiązków, ugruntowując jednocześnie poczucie obowiązywania prawa oraz zaufania do instytucji Państwa.

 

Maksymalny wymiar kary w przypadku wskazanych naruszeń wynosi 1 000 000 zł.

 

 

 

KNF

 

 

 

 

 

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY