MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 15 czerwca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Rząd chce przeprowadzić rewitalizację rzeki Odry. Chodzi o lepszą ochronę jej środowiska wodnego, w przypadku wystąpienia katastrofy ekologicznej. Nowe przepisy zakładają wsparcie inwestycji na Odrze na poziomie ok. 1,2 mld zł

 

Najważniejsze rozwiązania

Rząd przeznaczy wsparcie dla inwestycji, które mają poprawić stosunki wodne w dorzeczu Odry. Chodzi m.in. o zadania o charakterze retencyjnym, które mają umożliwić rewitalizację rzeki i ekosystemów zależnych. Na ten cel rząd przeznaczy ok. 1,2 mld zł. Ponadto, usprawnione zostaną procedury administracyjne dla inwestycji, co w efekcie przyśpieszy ich realizację.

 

Umożliwione zostanie pierwszeństwo w uzyskiwaniu środków finansowych na budowę i modernizację oczyszczalni ścieków i systemów kanalizacyjnych. Dzięki temu zapewnione zostanie dodatkowe wsparcie dla inwestycji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej w dorzeczu Odry.

 

Wyodrębniona zostanie wyspecjalizowana służba – Inspekcja Wodna, która pozwoli m.in. wykrywać, dokumentować oraz ograniczać przestępstwa i wykroczenia dotyczące nielegalnych zrzutów ścieków do wód, czy innych działań szkodzących środowisku wodnemu.

 

Wprowadzone zostaną usprawnienia inwestycyjne, jeśli chodzi o wykonanie:

- przyrządów pomiarowych na potrzeby większej kontroli odprowadzanych ścieków, które zawierają chlorki i siarczany

- systemów retencyjno-dozujących, które mają pozwalać wstrzymywać lub ograniczać zrzut ścieków zawierających chlorki i siarczany, poprzez wykorzystanie zbiorników retencyjnych, umożliwiających zatrzymanie zrzutu wód zasolonych, na czas trwania suszy.

 

Wprowadzona zostanie możliwość cofnięcia lub ograniczenia, bez odszkodowania, pozwolenia wodnoprawnego. Dotyczy to sytuacji, gdy dalsze korzystanie z wód, na warunkach ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym, stwarza stan zagrażający życiu i zdrowiu ludzi. Chodzi także o stan zagrażający powstaniu poważnych szkód w środowisku, w szczególności ze względu na występujące zmiany w środowisku wodnym.

 

Wody Polskie, starostowie oraz marszałkowie województw będą musieli dokonać zbiorczego przeglądu pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych na wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, w obszarze zlewni Odry.

 

Zaostrzone zostaną kary finansowe za wykroczenia związane z gospodarką wodną – z obecnego poziomu 500 zł do – od 1000 zł do 7500 zł. Wprowadzone zostaną również kary administracyjne w wysokości od 5000 zł do 1 mln zł, m.in. za zaniedbania dotyczące gospodarki wodnej, które zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi i bezpieczeństwu środowiska.

 

Nowe przepisy mają wejść w życie zasadniczo po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

 

Kancelaria Premiera

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY