MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 maja 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Prezes Kaczyński zapowiada powszechny obowiązek szczepień na Covid-19:... Jako problem w walce z pandemią Kaczyński wskazał m.in. sądy, które nie przyklepują mandatów za brak maski. – Ja polecenia kontroli i egzekwowania przestrzegania nakazu wydawałem, sprawa stawała na każdym posiedzeniu komitetu bezpieczeństwa. Wierzę też, że minister czy komendant to zalecali, ale proszę pamiętać, że to działa, jeśli działają wszystkie organy. Gdy policjanci wiedzą, że w sądzie ich interwencja się obroni – podkreślił

 

Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct) informował między innymi:

"Znaczenie państwa. Dobrze zorganizowane państwo troszczy się o byt i dobrobyt swego obywatela, tak jednak, żeby jak najmniej ograniczać jego swobodę osobistą. Jak najwięcej dawać obywatelowi, a jednocześnie jak najmniej go krępować -- oto zadanie państwa."

.

"Państwo praworządne. Państwo, które daje swym obywatelom szerokie rękojmie konstytucyjne i którego władza opiera się przede wszystkim na prawie, jest państwem praworządnym...

...nie każde państwo, które chce uchodzić za praworządne, jest nim w rzeczywistości"

"Państwo, które samo gwałci własne ustawy, traci podstawę do wymagania, żeby obywatele je szanowali"

"Rozporządzenia niezgodne z ustawą, są nieważne. Sąd w każdym poszczególnym wypadku ma prawo i obowiązek sprawdzania, czy dane rozporządzenie jest zgodne z ustawą. Obywatel, który się czuje skrzywdzonym przez niezgodne z ustawą rozporządzenie władzy administracyjnej, ma prawo je zaskarżyć i domagać się jego uchylenia."

 

"Władzę sądową sprawują sędziowie, którzy w państwach praworządnych są niezawiśli i mają obowiązek stosowania się wyłącznie do ustawy i sumienia...Usunięcie sędziego może nastąpić wyłącznie za jego zgodą lub na mocy wyroku sądowego albo w razie... postanowionej przez ustawę zmiany organizacji sądów.....Zdarzające się od czasu do czasu usuwanie lub przenoszenie sędziów w zależności od uznania władzy wykonawczej jest zwykłem nadużyciem, niedopuszczalnym w państwie praworządnym."

 

Konstytucje czyli "Ustawy zasadnicze są to te ustawy, które określają ustrój danego państwa i prawa polityczne jego obywateli. --- Wszystkie inne ustawy są zwykłe. W ustawach zasadniczych jest także omówiony tryb wydawania i ogłaszania ustaw i granice ich mocy obowiązującej.... Różnica między ustawami zasadniczymi a zwykłymi istnieje tylko w państwachprawdziwie praworządnych. W państwach takich ustawy zwykłe nie mogą być w sprzeczności z zasadniczymi. Jeżeliby wydano ustawę zwykłą, która byłaby w sprzeczności z zasadniczą, ustawa taka byłaby nieważną i nie mogłaby otrzymać mocy obowiązującej...Art. 38 konstytucji Rzeczypospolitej polskiej stanowi, że żadna ustawa nie może stać w sprzeczności z konstytucją ani naruszać jej postanowień... "

 

"Zawieszenie rękojmi Konstytucyjnych. Nawet w państwach praworządnych zdarzają się wypadki, kiedy wykonywanie konstytucji ulega chwilowemu zawieszeniu, a wtedy i prawa obywateli czasowo nie są wykonywane. .. Zdarza się to w czasie wojny, wielkiej epidemii, rozruchów- słowem w wypadkach wyjątkowych, kiedy wszystko musi ustąpić w imię walki ze wspólnym wrogiem. Niestety, pod tym względem zdarzają się bardzo częste nadużycia, a w państwach niewyrobionych władza często rozmyślnie wywołuje lub pozoruje stan nienormalny, ażeby mieć pretekst do ograniczania praw obywateli.....Konstytucja polska pozwala na czasowe zawieszenie niektórych praw obywatelskich na mocy zarządzenia rady ministrów za zezwoleniem Prezydenta Rzeczypospolitej... Uchwała taka wymaga następnego zatwierdzenia Sejmu.

 

"Organizacje społeczne. Państwo... wiele bardzo.. oddaje w oddaje w ręce organizacji społecznych, które jak uczy doświadczenie, częstokroć spełniają swe obowiązki lepiej od organów państwowych. Cała umiejętność zarządu państwem polega na tym, żeby wiedzieć, co państwo ma ująć w swoje ręce, co oddać samorządom, a co---instytucjom społecznym, i jak postępować, żeby im z daleka pomagać, a nigdy nie krępować."

 

"Etatyzm. ...jest objawem bardzo szkodliwym, gdyż z jednej strony ogranicza wolność obywateli i hamuje swobodny rozwój społeczeństwa, z drugiej obarcza państwo pracą ponad siły i odrywa je od właściwych mu zadań. Szczytem etatyzmu jest działalność państwa w Rosji sowieckiej."

 

ps://www.rodaknet.com › konstytucja_marcowa_1921.pdf

KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DNIA 17 MARCA 1921 ROKU
W imię Boga Wszechmogącego!
My, Naród Polski, dziękując Opatrzności za wyzwolenie nas z półtorawiekowej niewoli, wspominając z wdzięcznością męstwo i wytrwałość ofiarnej walki pokoleń, które najlepsze wysiłki swoje sprawie niepodległości bez przerwy poświęcały, nawiązując do świetnej tradycji wiekopomnej Konstytucji 3-go Maja, dobro całej, zjednoczonej i niepodległej Matki-Ojczyzny mając na oku, a pragnąc jej byt niepodległy, potęgę i bezpieczeństwo oraz ład społeczny utwierdzić na wiekuistych zasadach prawa i wolności, pragnąc zarazem zapewnić rozwój wszystkich jej sił moralnych i materialnych dla dobra całej odradzającej się ludzkości, wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej równość, a pracy poszanowanie, należne prawa i szczególną opiekę Państwa zabezpieczyć - tę oto Ustawę Konstytucyjną na Sejmie Ustawodawczym Rzeczypospolitej Polskiej uchwalamy i stanowimy.

 

 

 

Michał Jabłoński

 

 

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY