MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 20 czerwca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

15 grudnia 2023 r. prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 12 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych

 

Celem ustawy jest zmiana terminów przewidzianych w art. 152 ust. 1 i 2 i art. 155 ust. 11 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych i uchylenie art. 158 ust. 2 tej ustawy.

Zgodnie z art. 155 ust. 11 ustawy o doręczeniach elektronicznych minister właściwy do spraw informatyzacji jest obowiązany ogłosić w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej komunikat, określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających:

1) podmiotom, o których mowa w:

a) ust. 1–5 tego artykułu (organom administracji rządowej oraz jednostkom budżetowym obsługującym te organy, innym organom władzy publicznej, w tym organom kontroli państwowej i ochrony prawa, oraz jednostkom budżetowym obsługującym te organy, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i zarządzanym przez niego funduszom oraz Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i funduszom zarządzanym przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, a także agencjom wykonawczym, instytucjom gospodarki budżetowej, państwowym funduszom celowym, samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, uczelniom publicznym, Polskiej Akademii Nauk i tworzonym przez nią jednostkom organizacyjnym, państwowym i samorządowym instytucjom kultury, innym państwowym lub samorządowym osobom prawnym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych) oraz w art. 9 ust. 1 pkt 1–6 i 8 ustawy o doręczeniach elektronicznych (wykonującym zawód: adwokatom, radcom prawnym, doradcom podatkowym, doradcom restrukturyzacyjnym, rzecznikom patentowym oraz notariuszom, a także podmiotom niepublicznym wpisanym do rejestru przedsiębiorców), powszechne doręczanie i odbieranie korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej,

b) ust. 6 tego artykułu (jednostkom samorządu terytorialnego i ich związkom oraz związkom metropolitalnym oraz samorządowym zakładom budżetowym), powszechne doręczanie i odbieranie korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego;

2) dostęp do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym.

Zgodnie z art. 155 ust. 11 ustawy o doręczeniach elektronicznych, termin wskazany w komunikacie nie może być późniejszy niż dzień 1 stycznia 2024 r. W ust. 12 art. 155 wskazano, że komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 90 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie. Termin wskazany w komunikacie jest dniem, od którego wyżej wymienione podmioty są obowiązane stosować przepisy ustawy o doręczeniach w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej.

 

W ustawie z dnia 12 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych wskazano, że termin określony w komunikacie nie będzie mógł być wcześniejszy niż dzień 30 marca 2024 r. i późniejszy niż dzień 1 stycznia 2025 r. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, jako jeden z powodów nowelizacji art. 155 ust. 11 ustawy o doręczeniach, brak gotowości technicznej operatora wyznaczonego do wykonywania publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej.

 

Zmiana art. 152 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, zmierza do tego, aby przewidziany tym przepisem obowiązek przekazania do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej danych niezbędnych do utworzenia adresu do doręczeń w ramach publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz danych niezbędnych w celu wpisania tego adresu do bazy adresów elektronicznych, dotyczył podmiotów niepublicznych składających wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia 1 stycznia 2025 r., a nie jak to wynika z aktualnie obowiązującego przepisu po dniu 31 grudnia 2023 r.

 

W następstwie zmiany art. 152 ust. 2 ustawy o doręczeniach elektronicznych obowiązek:

1) przekazania danych niezbędnych do utworzenia adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego,

2) przekazania adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego świadczoną przez kwalifikowanego dostawcę oraz danych niezbędnych w celu wpisania tego adresu do bazy adresów elektronicznych, albo

3) wystąpienia do ministra właściwego do spraw informatyzacji z wnioskiem o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego

– będzie się odnosił do podmiotów niepublicznych, nieposiadających adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych, wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej do dnia 31 grudnia 2024 r., a nie do dnia 31 stycznia 2023 r., składających wniosek o zmianę wpisu w tej ewidencji w okresie od dnia 1 lipca 2025 r. do dnia 30 września 2026 r., a nie od dnia 30 września 2025 r. do dnia 30 września 2026 r.

 

Uchylenie ust. 2 w art. 158 ustawy o doręczeniach elektronicznych będzie skutkowało tym, że przepis ust. 1 tego artykułu będzie stosowany również do podmiotów publicznych posiadających adres do doręczeń elektronicznych. Zgodnie z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych w okresie od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia poprzedzającego dzień zaistnienia obowiązku jej stosowania, o którym mowa w art. 155 ustawy o doręczeniach elektronicznych (wynikającego z komunikatu ministra właściwego do spraw informatyzacji), do doręczania przez podmioty publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne do podmiotów niebędących podmiotami publicznymi w rozumieniu tej ustawy, dokonywanego w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej, stosuje się art. 39, art. 391 , art. 40 § 4 oraz art. 46 § 4–9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w brzmieniu dotychczasowym oraz art. 144a i art. 152a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa w brzmieniu dotychczasowym (przepisy te dotyczą zasad doręczania pism i potwierdzania ich odbioru w postępowaniu administracyjnym oraz warunków doręczania pism drogą elektroniczną i zasad doręczenia pism w formie dokumentu elektronicznego w postępowaniu podatkowym).

 

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia.

 

 

 

Kancelaria Prezydenta RP

 

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY