MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 2 marca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

question palący znak zapytaniaINTERWENCJA

28 listopada, komornik sądowy Paweł Gintowt z Warszawy zaplanował licytację miejsca parkingowego w Warszawie

 

Licytacja ma być przeprowadzona drogą elektroniczną. Zakończenie licytacji ma nastąpić 5 grudnia.

Czytelnik poprosił redakcję o interwencję, gdyż jak twierdzi, wycena miejsca parkingowego jest z 2019 r., w oparciu o ceny z 2018r.

Dzisiaj ceny miejsc parkingowych są kilkaset procent większe.

 

Jak doszło do wyznaczenia terminu licytacji?

Komornik Gintowt sporządził opis i oszacowanie na zalecenie banku X. Jak już wspomniałem, opis i oszacowanie jest z 2019r. Postępowanie z wniosku banku jednak sąd zawiesił.

Czytelnik ma jeszcze jeden dług, który początkowo ściągał komornik sądowy Marek Wojtczak (także z Warszawy). Również Wojtczak wszczął egzekucję z miejsca parkingowego (w 2021r.) W wezwaniu z 27 lipca 2021r. Wojtczak napisał, że jeśli nie zostanie zapłacony dług - zostanie sporządzony opis i oszacowanie.

Później Wojtczak przekazał sprawę Gintowtowi, a ten wyznaczył termin licytacji.

Czytelnik utrzymuje, że Gintowt nie wykonał tego, co zamierzał komornik Wojtczak, czyli sporządzenia nowego opisu i oszacowania nieruchomości.

 

Powstają zasadne pytania wskazane w tytule interwencyjnego artykułu.

 

I nasuwają się jeszcze dwa pytania:

- czy wyznaczenie licytacji w oparciu o nieaktualną wycenę, sporządzoną do innej sprawy przez innego komornika - jest zgodne z prawem czy nie?

- dlaczego komornik P. Gintowt nie wystąpił do czytelnika z zapytaniem, czy chce nowej wyceny?

 

 

Aktualizacja: 26 listopada

 

Paulina Skaruz, specjalista ds. administracyjno-biurowych:

 

Na polecenie wiceprezesa Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie SSR Łukasza Grzechnika informuję, iż

- nadzór nad opisaną egzekucją z nieruchomości sprawuję SSR Małgorzata Rola (I Wydział Cywilny),

- przepisy prawa nie przewidują wydania przez Sąd zgody na licytację.

 

 

Aktualizacja: 27 listopada

 

Pytania do SSR Małgorzaty Roli (lub prezesa Sądu) o podstawy prawne licytacji w dniu 28 listopada:

 

Postępowanie egzekucyjne Km ... (wierzyciel bank X) jest do dzisiaj zawieszone, w tym egzekucja z miejsca parkingowego.

Postępowanie egzekucyjne z wniosku spółki Y zostało początkowo wszczęte przez komornika Marka Wojtczaka. W wezwaniu z 27 lipca 2021r. Wojtczak napisał, że jeśli nie zostanie zapłacony dług - zostanie sporządzony opis i oszacowanie.

- Czy jest zgodne z prawem przyłączenie egzekucji z wniosku spółki Y do zawieszonej egzekucji z wniosku banku X?

 

Postanowieniem z 9 sierpnia br. sędzia M. Rola uchyliła zawieszony nadzór nad egzekucją. Postępowanie zostało zawieszone 21 marca br. W postanowieniu zawieszającym jest wskazany tylko jeden wierzyciel – bank.

W postanowieniu odwieszającym – jest już dwóch wierzycieli.

- Skąd nagle wziął się drugi wierzyciel (spółka Y) w postanowieniu z 9 sierpnia br.?

 

- Dlaczego sędzia sprawująca nadzór nad egzekucją - nie nakazała sporządzić nowego opisu i oszacowania, zgodnie z informacją komornika Marka Wojtczaka z 27 lipca 2021r.?

- Czy obecna wycena jest aktualna?

 

Komornik napisał czytelnikowi, że "licytacja nieruchomości ostatecznie weryfikuje ceny nieruchomości aktualnie panujące na rynku".

- Kodeks postępowania cywilnego przewiduje takie rozwiązanie?

- To może nie trzeba dokonywać wyceny nieruchomości w egzekucjach komorniczych, bo licytacja wszystko zweryfikuje?

 

 

 

 

Pytania do Krajowej Rady Komorniczej i komornika sądowego Pawła Gintowta:

 

Postępowanie egzekucyjne Km ... (wierzyciel bank X) jest do dzisiaj zawieszone, w tym egzekucja z miejsca parkingowego.

Postępowanie egzekucyjne z wniosku spółki Y zostało początkowo wszczęte przez komornika Marka Wojtczaka. W wezwaniu z 27 lipca 2021r. Wojtczak napisał, że jeśli nie zostanie zapłacony dług - zostanie sporządzony opis i oszacowanie.

- Kiedy przyłączył komornik P. Gintowt egzekucję do nieruchomości z wniosku spółki Y do zawieszonej egzekucji z wniosku banku X?

- Czy obecna wycena jest aktualna?

 

Komornik napisał czytelnikowi, że "licytacja nieruchomości ostatecznie weryfikuje ceny nieruchomości aktualnie panujące na rynku".

- Kodeks postępowania cywilnego przewiduje takie rozwiązanie?

- To może nie trzeba dokonywać wyceny nieruchomości w egzekucjach komorniczych, bo licytacja wszystko zweryfikuje?

 

 

 

Aktualizacja: 29 listopada

 

Wiceprezes Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie - Łukasz Grzechnik:

W odpowiedzi na wniosek z 27 listopada 2023 roku wniesiony elektronicznie zawiadamiam na podstawie art. 3a prawa prasowego (Dz.U.2018.1914 t.j. z 2018.10.05), że prawo dostępu prasy do informacji publicznej, reguluje ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2022.902 t.j. z dnia 2022.04.27). Wobec powyższego sąd udostępnia informację publiczną wyłącznie w zakresie uregulowanym ustawą o dostępie do informacji publicznej i w jej granicach. Sąd podaje tylko informacje o swojej działalności, nie komentując czynności objętych niezawisłością sędziów, w tym nie podejmując polemiki z ich ewentualną oceną.

 

Wobec powyższego informuję, co następuje:

- fakt, że postępowanie egzekucyjne zostało zawieszone w związku z zainicjowaniem przez dłużnika sprawy o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, nie ma wpływu na postępowanie egzekucyjne z wniosku innego wierzyciela,

- postanowienie z 21 marca 2023 roku zostało uchylone z uwagi na informację komornika o egzekucji toczącej się z wniosku wierzyciela, do którego postępowanie nie zostało zawieszone,

- sędzia sprawujący nadzór nad egzekucją nie był związany informacją Komornika Marka Wojtczaka o planowanym sporządzeniu opisu i oszacowania. Komornik ten nie sporządził opisu i oszacowania bowiem powziął wiedzę o konieczności przekazania sprawy komornikowi Stefanowi Gintowtowi, jako temu który wcześniej wszczął egzekucję z nieruchomości,

- nawet jeżeli wycena miejsca postojowego jest nieaktualna, ostateczna jego cena zostanie określona podczas licytacji,

- dokonanie wyceny nieruchomości jest obowiązkiem komornika wynikającym z przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Wycena ta jest jednak tylko punktem wyjścia do ustalenia ceny wywołania, która wcale nie musi być ceną za którą nieruchomość zostanie sprzedana.

 

 

Aktualizacja: 4 grudnia

 

Pytania, na które nie odpowiedziała Krajowa Rada Komornicza (KRK):

 

- W licytacji elektronicznej, jak właściciel licytowanej nieruchomości może kontrolować jej przebieg? Czy może się zarejestrować w systemie i mieć dostęp na licytacji?

 

- Po zakończeniu licytacji, jakie są możliwości skontrolowania przez właściciela nieruchomości, czy licytacja odbyła się zgodnie z prawem?

 

- Czy KRK otrzymuje skargi na źle przeprowadzone licytacje w systemie teleinformatycznym? Jeśli tak, to ile takich skarg zostało odnotowanych w tym roku?

 

Rzecznikiem prasowym KRK jest Przemysław Małecki, komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli. Małecki jest także członkiem Krajowej Rady Komorniczej.

 

Wg oświadczenia majątkowego z kwietnia tego roku, Małecki ma:

- zasoby pieniężne w wys. około 16.000 zł

- zobowiązania wynikające z umów bankowych

- jedną tylko nieruchomość (w dziale: Inne nieruchomości)

Z tytułu prowadzenia indywidualnej kancelarii komorniczej Małecki wykazał stratę.

 

 

Aktualizacja: 5 grudnia

 

Odpowiedzi przysłane przez Przemysława Małeckiego, rzecznika prasowego Krajowej Rady Komorniczej:

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym,

licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Zatem dłużnik w przypadku e-licytacji nie może założyć konta w portalu licytacyjnym komornik.pl jako licytant, a co się z tym wiąże nie ma dostępu do informacji, do których mają licytanci. Dłużnik, podobnie jak każdy niezarejestrowany uczestnik ma dostęp do ogólnych informacji.

 

Przebieg licytacji, jak i prawidłowość wszystkich czynności komornika kontroluje sąd, przy którym działa komornik, w trybie nadzoru nad egzekucją z nieruchomości.

Licytacja nieruchomości jest czynnością komornika, na którą przysługuje skarga do sądu na zasadach ogólnych. Jeżeli dłużnik czy wierzyciel ma wątpliwości co do prawidłowości dokonanych czynności może w trybie przepisu art. 767 kpc złożyć skargę do sądu, który nadzoruje licytację z nieruchomości

 

Administrator systemu portalu licytacyjnego obsługuje formularz kontaktowy, na który zgłaszane są głównie problemy techniczne. Na podstawie dostarczonych danych materia dotyczyła głównie problemów z logowaniem, problemów z rejestracją, problemów z przystąpieniem do licytacji i przesyłaniem dokumentów formalnych. Do Krajowej Rady Komorniczej w 2023 roku wpłynęły 3 skargi dotyczące omawianej tematyki.

 

Dodatkowe pytanie do rzecznika prasowego:

- Jak dłużnik może złożyć merytoryczną skargę na przebieg e-licytacji, skoro nie ma do niej dostępu?

cdn.

 

 

 

 

 

Jan Wels

foto: Pixabay

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY