MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 24 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

question palący znak zapytaniaOpis i oszacowanie nieruchomości to jedna z najważniejszych czynności komornika podczas egzekucji z nieruchomości. Licytacja nie może być przeprowadzona, jeśli wycena nieruchomości nie jest prawomocna

 

Obowiązkiem komornika, który wszczął egzekucję z nieruchomości jest oszacowanie nieruchomości. W tym celu komornik powołuje biegłego z zakresu wyceny, który ma ustalić wartość rynkową nieruchomości.

 

Zgodnie z art. 151.1. Ustawy o gospodarce nieruchomościami, wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej.

Postanowieniem z 24 czerwca br. referendarz sądowy Kamil Zakonnik (urodzony w 1975r.) oddalił skargę czytelnika (pana Grzegorza) na opis i oszacowanie nieruchomości. W uzasadnieniu tego postanowienia Zakonnik napisał, że "rzeczywista wartość nieruchomości" zostanie ustalona "przecież w trybie licytacji publicznej".

 

Wcześniej stwierdził, że w operacie szacunkowym "nie dopatrzył się żadnych elementów, które powaliłby wątpić w ich prawidłowość".

Pomijając słowo "powaliłby", referendarz w uzasadnieniu wprowadził pojęcie nieznane w Kodeksie postępowania cywilnego: rzeczywista wartość nieruchomości.

 

Pytania do prezesa SR Jarosława Janeczka, sprawującego nadzór nad pracą komorników:

- Ile na przestrzeni ostatnich 8 lat na wniosek rawskiego sądu było ocen poprawności operatów szacunkowych sporządzonych przez biegłych powołanych przez komorników?

(art. 157.1 pkt. 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami)

 

- Czy obowiązkiem komornika i powołanego przez niego biegłego jest ustalenie wartości rynkowej nieruchomości zgodnie z art. 151.1. Ustawy o gospodarce nieruchomościami?

 

- Czy w prawie istnieje pojęcie: rzeczywista cena rynkowa?

 

 

Aktualizacja: 20 lipca

 

Jarosław Janeczek, prezes SR w Rawie Mazowieckiej:

W odpowiedzi na zapytanie prasowe z dnia 6 lipca 2024 roku /data wpływu do Sądu 8 lipca 2024 roku/ uprzejmie informuję, że Prezes Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej nie czuje potrzeby wypowiadania się do prasy, w szczególności w zakresie artykułu internetowego wskazanego w wiadomości. Nie komentuje toczących się postępowań, w szczególności co do tego czy zostały one przeprowadzone prawidłowo czy nie – w tym zakresie stronom tego postępowania służą odpowiednie środki prawne, z których w razie wątpliwości co do prawidłowości postępowania należy korzystać.

Nie udziela porad prawnych (między innymi w zakresie tego jakie pojęcia prawne występują albo nie w prawie oraz jakie obowiązki ma komornik) – w tym zakresie należy udać się do radcy prawnego lub adwokata albo też przeczytać obowiązujące uregulowania kodeksu postępowania cywilnego.

Nie ma wiedzy co do ilości spraw, w jakich komornicy korzystali z biegłych z zakresu szacunku z nieruchomości w ostatnich 8 latach, z tym że w przypadku egzekucji z nieruchomości, co do zasady, na pewno niezbędne jest skorzystanie z biegłego, a więc zapewne korzystali z nich w ilości odpowiadającej liczbie egzekucji z nieruchomości.

 

Komentarz i ponowienie pytania

Jesteśmy gazetą interwencyjną. Rolą prasy jest urzeczywistnianie prawa obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej.

 

Czytelnik zwrócił się do redakcji z konkretnym problemem. Temat wydał nam się bardzo ciekawy, gdyż wydając gazetę przez kilkanaście lat, po raz pierwszy spotkaliśmy się z określeniem „rzeczywista cena rynkowa”.

 

Dlatego zapytaliśmy, co to jest konkretnie i jak to się ma do ustalenia wartości rynkowej nieruchomości zgodnie z art. 151.1. Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Zamiast odpowiedzi, prezes sądu poradził nam, abyśmy skorzystali z porady prawnej.

 

Co do pytania: „Ile na przestrzeni ostatnich 8 lat na wniosek rawskiego sądu było ocen poprawności operatów szacunkowych sporządzonych przez biegłych powołanych przez komorników? (art. 157.1 pkt. 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami)”, to Janeczek odpowiedział zupełnie nie na temat.

 

Ustawa o gospodarce nieruchomościami stanowi:

– art. 157. 1. Oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego dokonuje organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia zawarcia umowy o dokonanie tej oceny,

– art. 157.3. W przypadku gdy operat szacunkowy został sporządzony przez osoby powołane lub ustanowione przez sąd, o ocenę operatu może wnioskować tylko sąd.

 

Nie było pytania, czy komornicy korzystają z biegłych z zakresu szacunku nieruchomościami i, czy liczba egzekucji zgadza się z liczbą wykonanych szacunków.

 

Po tym dokładnym wytłumaczeniu, ponawiamy pytanie:

– Ile na przestrzeni ostatnich 8 lat na wniosek rawskiego sądu było ocen poprawności sporządzenia operatów szacunkowych wykonanych przez biegłych powołanych przez komorników – przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych? (art. 157.1 pkt. 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami).

 

 

Aktualizacja: 23 lipca

 

Jarosław Janeczek, prezes SR w Rawie Mazowieckiej:

W odpowiedzi na zapytanie prasowe z dnia 21 lipca 2024 roku /data wpływu do Sądu 22 lipca 2024 roku/ uprzejmie informuję, iż Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej nie prowadzi ewidencji spraw, w których były oceny poprawności sporządzenia operatów szacunkowych wykonanych przez biegłych powołanych przez komorników – przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych (art. 157.1 pkt. 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami), i dlatego też Prezes Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej nie jest w stanie udzielić Panu odpowiedzi na przesłanie zapytanie.

 cdn.

 

 

Jan Wels

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY