MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 25 lutego 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

policjaKomendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu ogłosił rozpoczęcie procedury doboru kandydatów do służby w Policji w 2024 roku na terenie województwa mazowieckiego

 

Każdy kto rozważa służbę w Policji może skontaktować się z wydziałem kadr Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie pod numerami telefonów: 47 705 81 05 lub 47 705 81 06, celem uzyskania szczegółowych informacji o procesie rekrutacji. 

 

Celem procesu doboru do służby jest potwierdzenie, czy kandydat spełnia wymienione wymogi oraz wybór najlepszych spośród kandydatów, którzy pozytywnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne i posiadają określone preferencje.

 

Kandydat do służby powinien:

* posiadać co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe,
* posiadać polskie obywatelstwo,
* posiadać nieposzlakowaną opinię,
* być nie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
* korzystać z pełni praw publicznych,
* posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
* dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
* osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

ETAPY REKRUTACJI

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata dokumentów.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat składa w komórce ds. doboru:

* podanie o przyjęcie do służby,
* wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji,
* kopie w postaci papierowej dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
* kopie w postaci papierowej świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,
* kopia w postaci papierowej książeczki wojskowej albo innego dokumentu potwierdzającego uregulowanie stosunku do służby wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,
* kopie w postaci papierowej innych dokumentów jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów.

 

Formularze kwestionariusza osobowego oraz ankiety bezpieczeństwa osobowego są dostępne na stronie internetowej Komendy Głównej Policji.

Dokumenty należy składać w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie ul. Chopina 4-6 lub w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

 

OCENA DOKUMENTÓW W ZAKRESIE ICH ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI ZAWARTYMI W
OGŁOSZENIU

Po złożeniu przez kandydata do służby dokumentów komórka organizacyjna do spraw doboru kandydatów do służby, nadaje kandydatowi do służby numer identyfikacyjny oraz dokonuje ich oceny
pod względem ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu.

Prawdziwość danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby podlega sprawdzeniu w dostępnych Policji ewidencjach, rejestrach i kartotekach. Podanie niepełnych danych może być powodem przedłużenia postępowania kwalifikacyjnego, natomiast zatajenie prawdy lub podanie nieprawdziwych danych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby, z godnie z ustawą o Policji, stanowi podstawę do odstąpienia od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

 

ETAPY PROWADZONE W SZKOŁACH POLICJI

W komórce ds. doboru kandydat do służby uzyskuje informację o terminie realizacji dwóch następnych etapów postępowania kwalifikacyjnego: testu wiedzy i testu sprawności fizycznej.

Kandydat powinien stawić się w wyznaczonej, jednej z pięciu, szkole Policji (Katowice, Legionowo, Piła, Słupsk, Szczytno). KGP, CBŚP, BSWP, CBZC, CLKP albo komenda wojewódzka albo Komenda Stołeczna Policji na obszarze działania przełożonego właściwego w sprawie postępowania
kwalifikacyjnego i w miejscu przez niego wskazanym może wobec kandydatów do służby w jednostkach organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze jego działania oraz komórkach
organizacyjnych tych jednostek przeprowadzić test wiedzy oraz test sprawności fizycznej.

 

TEST WIEDZY

* jest realizowany w formie testu składającego się z 40 pytań,
* do każdego z pytań zaproponowano 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa,
* za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt,
* maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania równa jest 40,
* test ma charakter rankingowy,
* w teście sprawdzana jest wiedza z zakresu funkcjonowania Policji.

 

Uwaga! zgodnie z § 18 rozporządzenia MSWiA z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji pytania do testu wiedzy opracowuje Akademia Policji w Szczytnie, z wykorzystaniem zgłoszonych przez inne jednostki szkoleniowe propozycji pytań do tego testu.

 

Przykładowa baza pytań [1] umieszczona jest na stronie internetowej Akademii Policji w Szczytnie.

 

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Po ukończeniu testu wiedzy kandydat w tym samym dniu zostanie poddany testowi sprawności fizycznej. Test ten polega na pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w określonym czasie. Wyniki zostają przeliczone w systemie punktowym.

Test zostaje zaliczony, jeśli kandydat uzyska czas określony jako minimalny do jego zaliczenia, wynoszący - 1 min 41 s.

Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.

Zapraszamy do kontaktu - odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. Pomożemy skompletować dokumentację. Poradzimy jak przygotować się do poszczególnych etapów rekrutacji. Wszystkie informacje na temat doboru do Policji znajdziesz tutaj [2]

 

 

st. sierż. Patrycja Sochacka
oficer prasowy

Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie

 

 

[1] https://akademiapolicji.edu.pl/dobor-do-policji


[2] https://mazowiecka.policja.gov.pl/ra/praca-w-policji/sluzba-w-policji

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY