MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 2 marca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

klepsydraRedakcja wysunęła propozycję zmian w ustawach: kodeks postępowania cywilnego oraz o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej

 

Chcieliśmy jako gazeta naświetlić mieszkańcom Radziejowic zaproponowane rozwiązania oraz zebrać podpisy poparcia dla projektu.

 

Zapytaliśmy Urszulę Ciężką, wójta gminy Radziejowice o następujące kwestie:

- Czy takie przedsięwzięcie podlega pod Prawo o zgromadzeniach, czy nie?

- Jakie warunki musi spełnić redakcja, by otrzymać Pani zgodę na taką akcję?

 

Więcej:

Na razie Urszula Ciężka, wójt gminy Radziejowice nam nie odpowiedziała. W tle propozycja zmiany prawa w zakresie rozpatrywania reklamacji przez banki (aktualizacja: 22.11, 03.12)

 

Otrzymana odpowiedź zupełnie nas nie zadowoliła, gdyż Ciężka tak naprawdę wysłała nas do prawnika po poradę prawną.

 

Tak się złożyło, że identyczne pytania (akcja informacyjna), choć w innej sprawie, otrzymał prezydent Żyrardowa Lucjan Chrzanowski.

 

Otrzymana odpowiedź:

"Ustawa ta zawiera definicję zgromadzenia - art. 3 cyt. ustawy, a następnie szczegółowo reguluje postępowanie w sprawach zgromadzeń. Jak wynika z treści Państwa wniosku, zamierzona przez Państwa akcja edukacyjna nie podlega pod przepisy określone w cyt. wyżej ustawie.

W związku z powyższym, właściwą formą usankcjonowania planowanych przez Państwa działań na Placu Jana Pawła II w Żyrardowie jest wystąpienie do Urzędu Miasta Żyrardowa z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego, wskazując termin prowadzonych działań".

 

Trzeba przyznać, że to zupełnie inne potraktowanie petenta.

 

Ciężka dwukrotnie otrzymała od nas pytania:

- Mając na względzie ww. odpowiedź UM w Żyrardowie, Pani odpowiedź zawartą w piśmie z 21 listopada 2023r. oraz art. 7 i 9 kpa - czy Pani odpowiedź z 21 listopada jest zgodna z powołanymi artykułami kpa?

- Czy przygotowując odpowiedź zawartą w piśmie z 21 listopada, korzystała Pani z pomocy prawnika?

- Czy przewiduje Pani, że są nierozwiązane problemy na terenie gminy i mieszkańcy mogą wystąpić do redakcji o pomoc?

 

Niestety, wójt na pytania do dzisiaj nie odpowiedziała.

 

 

Aktualizacja: 31 stycznia. Pytasz o kpa, a...

 

Dzisiaj otrzymaliśmy takie pismo podpisane przez Urszulę Ciężką:

W piśmie z dnia 21.11.2023 r. została Państwu przekazana w sposób wyczerpujący informacja dotycząca wniosku, zapytania z dnia 05.11.2023 r., w której zostaliście Państwo poinformowani, iż Rada Gminy Radziejowice nie podjęła uchwały dotyczącej wyznaczenia miejsc, w których organizowanie zgromadzenia nie wymaga zawiadomienia.

Odnosząc się do pozostałych pytań informuję, iż Urząd Gminy Radziejowice realizuje swoje zadania w szczególności zgodnie z art. 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2023, poz. 40 ze zm. 1).

Nie jestem zainteresowana fotografowaniem mojej osoby.

 

Komentarz

Nie zadaliśmy pytania, w oparciu o jaką ustawę UG Radziejowice realizuje swoje zadania. Zagadnienie to reguluje bowiem Ustawa o samorządzie gminnym (usg). Zapytaliśmy o to, jak odpowiedź Ciężkiej z 21 listopada 2021r. ma się do kpa.

 

Kpa to skrót od Kodeksu postępowania administracyjnego, który reguluje zasady prowadzenia postępowań administracyjnych.

To zupełnie inny akt prawny.

 

 

 

Kodeks postępowania administracyjnego

Art. 7. W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.

 

Art. 9. Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

 

 

 

Jan Wels

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY