MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 maja 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

aaaodwolanieZgodnie z art. 27. § 1 Ustawy o ustroju sądów powszechnych (u.s.p.) prezes i wiceprezes sądu mogą być odwołani przez ministra sprawiedliwości w toku kadencji m.in. w przypadku, gdy dalszego pełnienia funkcji nie da się pogodzić z innych powodów z dobrem wymiaru sprawiedliwości

 

Procedura odwołania ze stanowiska prezesa sądu rozpoczyna się od wystąpienia przez ministra sprawiedliwości z uzasadnionym wnioskiem o podjęciu zamiaru odwołania osoby pełniącej funkcję prezesa do kolegium właściwego sądu, które w takiej sytuacji jest zobowiązane zaopiniować działanie ministra (art. 27 § 2 u.s.p.), przy czym na czas do rozpoznania wniosku minister jest władny zawiesić w pełnieniu czynności osobę, której dotyczy wniosek (art. 27 § 2 u.s.p.).

 

Minister sprawiedliwości wystąpił z uzasadnionym wnioskiem do kolegium Sądu Okręgowego w Ostrołęce o wyrażenie opinii w przedmiocie odwołania z pełnionej funkcji sędziego SR Jarosława Teklińskiego, pełniącego funkcję prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce oraz zawiesił go w pełnieniu czynności.

 

1 lutego 2024 r. do ministra sprawiedliwości wpłynął apel sędziów Sądu Okręgowego w Ostrołęce o odwołanie sędziego Jarosława Teklińskiego z funkcji prezesa SO w Ostrołęce.

 

W uzasadnieniu apelu podniesiono, że sędzia Jarosław Tekliński został powołany na stanowisko prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce z pominięciem stanowiska samorządu sędziowskiego, zaś od chwili powołania nie podjął żadnej próby współpracy z sędziami, nie przedstawił koncepcji funkcjonowania i działania sądu okręgowego i podległych mu sądów rejonowych.

 

W odniesieniu do sędziego Jarosława Teklińskiego wniosek ministra został uzasadniony brakiem udziału samorządu tworzonym przez ogół sędziów Sądu Okręgowego w Ostrołęce w jego wyborze na stanowisko prezesa sądu.

 

Kolejnym argumentem przemawiającym za odwołaniem jest udział sędziego Jarosława Teklińskiego w procedurze konkursowej przed Krajową Radą Sądownictwa, ukształtowaną ustawą z dnia 7 grudnia 2017 r., przy czym nastąpiło to w sytuacji, w której – co najmniej od 19 listopada 2019 r. (wyrok TSUE w sprawie AK przeciwko Polsce) – wśród sędziów było powszechnie wiadome, że KRS ukształtowana ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. nie spełnia kryteriów niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej.

 

Minister sprawiedliwości zwraca uwagę na fakt, że w okresie sprawowania funkcji Ministra Sprawiedliwości przez Zbigniewa Ziobrę doszło do zmiany przepisów Ustawy o ustroju sądów powszechnych, która wyeliminowała wpływ organów samorządu sędziowskiego na wybór prezesów i wiceprezesów sądów.

 

Doprowadziło to do sytuacji, w której na stanowiska prezesów i wiceprezesów sądów minister sprawiedliwości zaczął wyznaczać osoby nie posiadające wystarczającego doświadczenia orzeczniczego i menedżerskiego. Kandydaci na prezesów i wiceprezesów sądów byli wybierani według klucza pozamerytorycznego, co w wielu przypadkach znacząco obniżyło standard zarządzania sądami.

W ocenie ministra sprawiedliwości żadna z osób, których dotyczy podjęta procedura odwołania nie ma należytych kompetencji do wykonywania powierzonych jej funkcji.

 

W ocenie ministra sprawiedliwości żadna z osób, których dotyczy podjęta procedura odwołania, nie ma należytych kompetencji do wykonywania powierzonych jej funkcji.

 

 

 

LS


Ministerstwo Sprawiedliwości

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY