MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 13 czerwca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

clause 67401 340Ubiegając się o urząd sędziego, adwokaci, radcowie prawni, notariusze i prokuratorzy przedkładają przykładowe akta prowadzonych spraw, gdzie m.in. są informacje objęte tajemnicą zawodową. Akta te nie są anonimizowane

 

W efekcie, bez wyraźnej podstawy prawnej i bez zgody klientów informacje te są udostępniane m.in. prezesowi sądu, wizytatorom i członkom Krajowej Rady Sądownictwa, sędziom, posłom, senatorom, ministrowi sprawiedliwości.

 

Informacje objęte tajemnicą zawodową podlegają ochronie nie tylko na mocy przepisów rangi ustawowej, ale także Konstytucji RP i umów międzynarodowych, w ramach prawa do poszanowania życia prywatnego oraz tajemnicy komunikowania się (art. 47 i art. 49 Konstytucji RP oraz art. 8 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka), a także prawa do rzetelnego procesu sądowego (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP i art. 6 EKPC).

 

Wobec kandydatów wykonujących zawód sędziego lub prokuratora, wizytator bada akta co najmniej 15 spraw spośród wskazanych, a także akta 10 spraw niezakończonych, przydzielonych kandydatowi do rozpoznania, w których od momentu pierwszej rejestracji upłynął najdłuższy okres, a także akta wszystkich spraw, gdzie referentem był kandydat, w których w ostatnich 2 latach były jakieś nieprawidłowości.

W przypadku kandydata będącego adwokatem, radcą prawnym lub radcą Prokuratorii Generalnej RP, wizytator bada akta co najmniej 25 spraw lub opinii prawnych i innych dokumentów sporządzonych w związku ze stosowaniem lub tworzeniem prawa oraz akta spraw nieujętych w wykazie, o które może występować do prezesów sądów. W przypadku kandydata będącego notariuszem badanych jest co najmniej 25 aktów notarialnych.

 

Z informacji z KRS wynika, że akta spraw przedkładanych przez kandydujących adwokatów, radców, notariuszy i prokuratorów nie są anonimizowane. Wszystko wskazuje też na to, że kandydaci nie konsultują ze swoimi dawnymi klientami zamiaru wykorzystania dokumentów dotyczących ich prywatnych spraw w interesie własnym, tj. w celu zgłoszenia swojej kandydatury na sędziego.

 

W konsekwencji bez wyraźnej podstawy prawnej i bez zgody klientów adwokaci, radcowie prawni, notariusze i prokuratorzy udostępniają informacje na temat ich spraw około kilkudziesięciu osobom biorącym udział w procedurze powołania na urząd sędziego - w tym prezesowi danego sądu, wizytatorom, członkom KRS (sędziom, posłom, senatorom, Ministrowi Sprawiedliwości).

 

Ta praktyka stanowi nie tylko nieuprawnioną ingerencję w prawo do prywatności, ale może również mieć negatywny wpływ na rzetelność postępowania sądowego w przypadku przedwczesnego ujawnienia informacji z akt spraw, które nie zostały prawomocnie rozstrzygnięte. Przepisy pusp oraz ustawy o KRS nie zakazują bowiem przedkładania przez kandydatów akt spraw niezakończonych.

 

Przepisy precyzyjnie określają wyjątki od tajemnic zawodowych. Od tajemnicy adwokackiej i radcowskiej są dwa, odnoszące się do informacji udostępnianych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub przekazywanych na podstawie przepisów rozdziału 11a działu III Ordynacji podatkowej. Od tajemnicy notarialnej przewidziano te same dwa wyjątki, a dodatkowo także wyjątek odnoszący się do informacji udostępnianych na podstawie art. 30035 Kodeksu spółek handlowych. Od tajemnicy Prokuratorii Generalnej RP przewidziano tylko wyjątek odnoszący się do informacji udostępnianych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

Jest możliwość zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy radcowskiej, adwokackiej lub notarialnej wynikająca z przepisów o postępowaniu karnym, o komisji śledczej oraz o ochronie konkurencji i konsumentów. Przy tajemnicy prokuratorskiej przewidziano tylko jeden wyjątek - gdy prokurator składa zeznania jako świadek w postępowaniu przygotowawczym lub przed sądem.

 

Brak jest zatem przepisu, który zwalniałby adwokatów, radców, notariuszy i prokuratorów z obowiązku zachowania tajemnicy w przypadku, gdy zdecydują się kandydować na urząd sędziego.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek zwraca się do ministra Adama Bodnara o przygotowanie projektu ustawy nowelizującej przepisy pusp, ustawy o KRS, Prawa o prokuraturze, Prawa o adwokaturze, Prawa o notariacie, ustawy o radcach prawnych i ustawy o Prokuratorii Generalnej RP, która:

wprowadzi wyraźny wyjątek od wspomnianych tajemnic zawodowych, odnoszący się do zgłaszania własnych kandydatur w postępowaniu o powołanie na urząd sędziego;

precyzyjnie określi zakres informacji, które mogą być udostępniane w ramach takiego postępowania. Należy rozważyć, czy niektóre rodzaje dokumentów nie powinny a priori zostać wyłączone z tej możliwości;

wykluczy możliwość przedkładania akt sprawy - choćby tylko w formie odpisów - spraw niezakończonych;

nałoży na kandydujących obowiązek anonimizacji danych z dokumentacji w celu zapewnienia maksymalnej ochrony prywatności klientów, stron i uczestników postępowania, podejrzanych, osób podejrzewanych i innych.

 

 

 

MS

RPO

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY