MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 13 czerwca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

justice 2060093 340Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro od wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku z 30 listopada 2012 roku, którym uwzględnione zostało roszczenie o zapłatę od pozwanego nieporadnego z uwagi na stan zdrowia

 

W grudniu 2010 roku pozwany zawarł umowę abonencką z firmą świadczącą usługi telekomunikacyjne. Z uwagi na zaległości w regulowaniu opłat abonamentowych w kwietniu 2011 roku umowa została mu wypowiedziana, a mężczyznę wezwano do spłaty zadłużenia w kwocie przekraczającej 3 tys. zł.

Wobec braku spłaty firma telekomunikacyjna w październiku 2012 roku skierowała powództwo do Sądu Rejonowego w Białymstoku. Tego samego miesiąca sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym uwzględniając żądanie pozwu w całości.

 

W odpowiedzi na doręczone orzeczenie, pozwany skierował do sądu pismo, w którym wyjaśnił, że nie może uregulować zadłużenia z uwagi na swój stan zdrowia i całkowitą niezdolność do pracy. Pozwany załączył dokumentację z leczenia i stosowne orzeczenie ZUS. Pismo po uzupełnieniu braków formalnych sąd potraktował jako sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym.

 

Po przeprowadzonej rozprawie 30 listopada 2012 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku wydał wyrok, w którym zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę przeszło 3 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami w wysokości 13% w stosunku rocznym i obciążył go kosztami procesu.

 

Wobec braku zaskarżenia wyrok ten uprawomocnił się, a od 19 lutego 2013 roku z uwagi na nadaną na wniosek powoda klauzulę wykonalności, stanowi podstawę prowadzonego wobec pozwanego przez komornika postępowania egzekucyjnego.

 

Wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku zaskarżył Prokurator Generalny zarzucając mu rażące naruszenie konstytucyjnych zasad oraz chronionych konstytucyjnie wolności i praw człowieka i obywatela. Skarżący podniósł również rażące naruszenie przepisów prawa cywilnego procesowego.

 

Konsekwencją tych naruszeń było pozbawienie powoda prawa do sprawiedliwego rozpoznania sprawy przez sąd i wydanie wyroku uwzgledniającego powództwo w sytuacji, gdy przy rzetelnym zbadaniu wszystkich okoliczności, w szczególności załączonej przez pozwanego dokumentacji, prawdopodobnym było oddalenie powództwa z uwagi na nieważność zawartej przez pozwanego umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

 

Sąd Najwyższy stwierdził, że sąd orzekający w tej sprawie nie ustalił wszystkich okoliczności, które miały znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Podkreślił, że bez wszechstronnego rozważenia zebranego materiału dowodowego samodzielnie przyjął, że stan zdrowia pozwanego pozwalał na podpisanie w sposób ważny umowy, jak i na samodzielne prowadzenie czynności podczas postępowania w niniejszej sprawie.

 

Zdaniem Sądu Najwyższego w ustalonych okolicznościach faktycznych istniała potrzeba powołania biegłego, bowiem sąd działa jako specjalista jedynie w dziedzinie prawa. Istniała również konieczność ustanowienia dla pozwanego pełnomocnika z urzędu, by w zaistniałych okolicznościach mógł skutecznie się bronić.

 

Z uwagi na fakt, że wydanie zaskarżonego wyroku stanowiło wyraz rażącego naruszenia prawa procesowego oraz art. 2 i art. 45 Konstytucji RP Sąd Najwyższy uznał, że w obrocie prawnym nie może pozostawać orzeczenie wydane w takich okolicznościach, z tych też względów uchylił je do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Białymstoku.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

foto: Pixabay

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY