MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 25 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

logo 1356082 1280Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach projektu EPU 3.0 zamierza stworzyć rozwiązanie informatyczne, które zapewni możliwość realizacji przepisów dot. elektronicznego postępowania upominawczego

 

W ramach systemu EPU 3.0 udostępnione zostaną następujące e-usługi:

wnoszenie pozwu przez osobę fizyczną,

wnoszenie pozwu masowego,

udostępnianie akt sprawy.

 

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU) to instytucja w polskim sądownictwie, która została wprowadzona 01.01.2010 r. na podstawie nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego i jest regulowana przepisami rozdziału I działu VIII kpc.

 

Dzięki EPU możliwe jest dochodzenie roszczeń bez konieczności stawiania się na rozprawach. Aby wnieść pozew, wystarczy zalogować się na stronie e-sądu. e-Sąd, czyli VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie, to jedyny w Polsce sąd orzekający w sprawach wniesionych przez Internet, obejmuje swoją właściwością całą Polskę.

 

Dla e-Sądu nie jest istotne miejsce zamieszkania stron. Pozew można wnieść także z innych niż Polska państw, pod warunkiem że miejsce zamieszkania lub siedziby stron (bądź adres do korespondencji) znajdują się na terenie naszego kraju.

 

Konto w EPU może być utworzone przez:

osobę fizyczną posiadającą nr PESEL,

pełnomocnika, który reprezentuje osobę prawną

albo jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej.

 

Pozwanym w EPU może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, ale i osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną - posiadająca adres zamieszkania lub adres siedziby na terytorium RP.

 

W elektronicznym postępowaniu upominawczym dochodzi się wyłącznie roszczeń pieniężnych. Warunkiem koniecznym jest, by kwota zobowiązania była określona w sposób jasny, wyraźny i zrozumiały, a także by obowiązek zapłaty wynikał bezpośrednio ze wskazanych przez Powoda dokumentów (faktury, różnego rodzaju umowy, rachunki lub zamówienia).

 

W elektronicznym postępowaniu upominawczym nie przeprowadza się postępowania dowodowego, nie powinno być więc wątpliwości co do istnienia obowiązku zapłaty po stronie dłużnika i jednocześnie niewywiązania się z niego.

Co ważne, powód nie ma obowiązku dołączać do pozwu dowodów - musi je jedynie wskazać, dokładnie opisując.

 

System EPU 3.0, który zostanie uruchomiony do końca 2025 roku. Koszt projektu to 29 853 000,00 zł (w tym dofinansowanie z UE: 23 795 826,30 zł).

 

 

 

LS

Ministerstwo Sprawiedliwości

foto: Pixabay

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY