MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 17 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar


O rzetelną wycenę będę walczył, ile starczy mi sił. Nie dopuszczę, by majątek znacznej wartości wskutek absurdalnej wyceny, został sprzedany za przysłowiowe grosze - mówi Roman C. - właściciel komercyjnej nieruchomości w Pleszewie.

Skarga na oszacowanie


Komornik sądowy Piotr Tomczak z Pleszewa prowadzi egzekucję z nieruchomości dłużnika Romana C.
Przedmiotem egzekucji jest nieruchomość produkcyjno-usługowa położona w Pleszewie przy ul. Hallera.

Komornik do oszacowania nieruchomości powołał biegłą Magdalenę Szydlak z Kalisza.

Biegła oszacowała nieruchomość na 400.000 zł - metodą porównania parami.
Dla celów porównawczych przyjęła 3 nieruchomości, jej zdaniem podobne.


Z wyceną nie zgodził Roman C., który zaskarżył dokonaną wycenę. W skardze z dnia 13.11.2010r., napisał między innymi:
Artykuł 948 kpc nakazuje, aby w oszacowaniu podać osobno: wartość nieruchomości, budowli i innych urządzeń, przynależności i pożytków oraz wartość całej nieruchomości.

Z tego nakazu biegły podał jedynie wartość całości, zupełnie ignorując pozostałe zapisy.


Nie są wzięte pod uwagę w ogóle:

a. wartość samej działki

b. wartość wykonanych fundamentów pod budowę domu jednorodzinnego

c. wartość utwardzenia części placu kostką betonową


Wyceniania nieruchomość ma charakter komercyjny. Ustawa o gospodarce nieruchomościami stanowi, iż: "Art. 152. 1. Sposoby określania wartości nieruchomości, stanowiące podejścia do ich wyceny, są uzależnione od przyjętych rodzajów czynników wpływających na wartość nieruchomości.

2. Wyceny nieruchomości dokonuje się przy zastosowaniu podejść: porównawczego, dochodowego lub kosztowego, albo mieszanego, zawierającego elementy podejść

poprzednich. 3. Przy zastosowaniu podejścia porównawczego lub dochodowego określa się wartość rynkową nieruchomości".


oraz

" Art. 153. 2. Podejście dochodowe polega na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, że jej nabywca zapłaci za nią cenę, której wysokość uzależni od przewidywanego dochodu, jaki uzyska z nieruchomości.

Stosuje się je przy wycenie nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić dochód".


Nie ulega wątpliwości, że wyceniania nieruchomość przynosi dochód. Można bez żadnego błędu przyjąć, że potencjalny nabywca nabędzie nieruchomość na cele komercyjne.

Na żaden inny cel bowiem ta nieruchomość się nie nadaje.

Gdyby biegły dla potrzeb wyceny zastosował podejście dochodowe - wskazałby o wiele większą wartość nieruchomości. Wg moich pobieżnych wyliczeń - wartość nieruchomości obliczona podejściem dochodowym, wynosi około 1.000.000 zł.Brak formalnySkargę na czynność komornika trzeba opłacić. Sąd w Pleszewie wezwał Romana C. do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez uiszczenie kwoty 100 zł (I Co 1530/10).

Na to wezwanie Sądu, dłużnik złożył wniosek o zwolnienie z kosztów.

Z niezrozumiałych przyczyn, wniosek o zwolnienie z kosztów został zarejestrowany przez Sąd jako odrębna skarga pod sygnaturą akt: I Co 1704/10.

W tej sprawie Roman C. został zwolniony z kosztów, a sama skarga odrzucona.

Postanowieniem z dnia 15 listopada, Sąd uchylił jednak wcześniejsze postanowienie o odrzuceniu skargi.

Zawiłości spowodowanych błędem Sądu było jeszcze więcej. Istotnym jest to, że Sąd odrzucił skargę dłużnika na opis i oszacowanie (I Co 1530/10), jako ...nieopłaconą

w terminie, choć wcześniej ...zwolnioną z opłaty (ale pod inną sygnaturą).


W uzasadnieniu postanowienia z dnia 20 maja 2011r., sędzia Krzysztof Musioł polecił komornikowi, by ten: doręczył odpis skargi biegłej Magdalenie Szydlak w celu wyjaśnienia, czy w świetle podniesionych zarzutów, przyjęta metoda oszacowania nieruchomości jest prawidłowa, a w przypadku uwzględnienia zarzutów - uzupełnienia opinii.


Jakby nie spojrzeć: Sąd w Pleszewie ocenę prawidłowości dokonanej wyceny powierzył  ...jej autorowiZaskoczenia nie było. Biegła Szydlak, już na wstępie swojego pisma z dnia 30 czerwca br., skierowanego do komornika, stwierdziła:


Wartość nieruchomości została określona prawidłowo, sporządzony operat spełnia wymogi przewidziane prawem, a zastosowana metoda szacowania jest właściwa.


Dalej oto tak rozprawiła się ze skargą pana Romana:

Przepis, o którym jest mowa w piśmie (art. 948 kpc – przyp. red.), pochodzi z 1964 roku; w tamtych czasach funkcjonowały nieruchomości budynkowe bez prawa rzeczowego do gruntu. Być może ten przepis dotyczy(ł) takich sytuacji (pisownia oryginalna).


Co do zastosowanej metody wyceny biegła nie miała wątpliwości, iż dla wycen nieruchomości jest: wymóg zastosowania podejścia porównawczego.Zapytana przez nas, dlaczego nie postąpiła zgodnie z zapisami art. 948 kpc napisała:

wynika to z przepisów Kodeksu cywilnego, w szczególności zaś z definicji rzeczy złożonej
.

Przykładowo - nie można odrębnym oszacowaniem objąć kierownicy, silnika, czy nadwozia, przypisać im wartości rynkowych, a następnie przeprowadzić postępowanie egzekucyjne polegające na sprzedaży samochodu w częściach, choć niewątpliwe możliwy jest demontaż tego samochodu.

Podobnie z nieruchomością, z tym że tutaj jest to jeszcze bardziej oczywiste.


Na pytanie, dlaczego nie wyceniła nieruchomości przy ul. Hallera metodą dochodową, odpowiedziała:

Jaki miesięczny czynsz dzierżawny można uzyskać z gruntu wyłącznie z wbudowanymi fundamentami, czy taki rynek wynajmu w ogóle istnieje; wreszcie czy nabywcy tego typu nieruchomości rzeczywiście ceny zakupu uzależniają od poziomu oczekiwanych dochodów z wieloletnich dzierżaw rozpoczętych i przerwanych robót ziemnych???

Dlaczego nieruchomości nie można wycenić metodą dochodową?

Ze względu na obowiązującą na tym obszarze definicję wartości.


- Jaki czynsz dzierżawny za fundamenty. Co to za bzdury? Czy biegła nie widziała na działce obiektu produkcyjnego? - zdenerwował się Roman C., kiedy pokazaliśmy mu odpowiedź biegłej.

Co ma samochód do nieruchomości. Od kiedy to w Pleszewie nie można wyceniać nieruchomości metodą dochodową - dodał.


Zdaniem fachowcaPod koniec zeszłego roku przeprowadziliśmy rozmowę z profesorem Feliksem Zedlerem na temat art. 948 kpc.


ARTYKUŁ 948 KPC JEST BARDZO WAŻNYM REGULATOREM POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO


Zapis art. 948 kpc jest bardzo ważny w egzekucji z nieruchomości. Zgodnie z tym przepisem, w opisie i oszacowaniu nieruchomości dla potrzeb sądowej egzekucji z nieruchomości, należy podać osobno wartość nieruchomości, budowli i innych urządzeń, przynależności i pożytków oraz wartość całości.

Art. 948 jest jasny i jednoznaczny. Biegły powinien dokonać wyceny zgodnie z jego brzmieniem.

Jeżeli ktoś nie potrafi dokonać wyceny zgodnie z art. 948 kpc, to nie powinien być powoływany do dokonywania wyceny nieruchomości na potrzeby sądowego postępowania egzekucyjnego - stwierdził profesor.


Zapytany, czy art. 948 kpc ulegał jakimś modyfikacjom w ostatnich latach, odpowiedział:

Nie było takiej potrzeby. W przygotowywanej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego nawet nie padła propozycja zmiany tego artykułu.Ciąg dalszy nastąpi?Roman C. zapowiedział wystąpienie do komornika z wnioskiem o powtórną wycenę.

Liczy na to, że komornik wnikliwie przyjrzy sie wycenie biegłej.

- Dla mnie wypowiedź profesora Zedlera jest jednoznaczna. W jej świetle, biegła nie postąpiła zgodnie z wymogami prawa - dodał.Jan Wels

 

 

zobacz też w POLEMIKACH


 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY