MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 2 marca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

question palący znak zapytaniaUrszula Hensoldt jest rzeczoznawcą majątkowym (upr. nr 3969) oraz biegłą sądową. Prowadzi działalność gospodarczą "Property Wycena, Kupno, Sprzedaż Nieruchomości" z siedzibą w Odrano-Woli (Grodzisk Mazowiecki, ul. Lazurowa 74)

 

Na zlecenie komornika sądowego dokonała wyceny nieruchomości gruntowej położonej w powiecie żyrardowskim. W podsumowaniu wyceny Hensoldt zapewniła, że operat szacunkowy wykonała "zgodnie z przepisami prawa i Standardami Zawodowymi PFSRM".

 

Wyceniona przez nią nieruchomość składa się z dwóch działek, w całości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

 

Działka A jest o pow. około 3500 m2, działka B o pow. ponad 7.000 m2.

Co istotne, obie działki mają dostęp do dwóch różnych publicznych dróg dojazdowych. Stanowią osobne, wydzielone nieruchomości. Granicą między nimi jest rów melioracyjny, przez który obecnie nie ma przejścia.

 

Nieruchomość położona jest w atrakcyjnym terenie inwestycyjnym, gdzie między innymi deweloperzy budują osiedla mieszkaniowe.

W opisywanej sprawie nie zajmujemy się kwestią poprawności ustalenia przez biegłą wartości m2 wycenianej nieruchomości.

 

Chodzi o inną, zasadniczą rzecz.

Hensoldt tak bowiem wyceniła wartość rynkową działek:

 

Działka A - 147.111 zł.

Działka B - 281.041 zł.

Natomiast łącznie, wartość rynkową całości (działki A i B) - 155.937 zł.

 

 

Pytania do Tomasza Ciodyka, prezydenta Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych:

- Czy przedstawiona wartość całości, to nie czysty absurd? Jak działka B może być droższa niż suma działek A i B?

- Czy PFSRM z urzędu może sprawdzić ten operat, mając między innymi na względzie Kodeks Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych?

- Procentowo, jaka liczba ocenianych przez Federację operatów szacunkowych (art. 157. 1. Ustawy o gospodarce nieruchomościami) uzyskuje ocenę negatywną (za ostatnie 5 lat, w rozbiciu na poszczególne lata)?

 

Chcieliśmy biegłą zapytać o wycenę. List z zapytaniami prasowymi wrócił do redakcji jako niepodjęty w terminie. 

 

Właścicielka wycenionej nieruchomości wysłała dwa listy do Hensoldt, które również wróciły jako nieodebrane w terminie.

 

 

Aktualizacja: 22 października

 

Tomasz Ciodyk, prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych (w tym PFSRM) dokonują oceny prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Sporządzenie opinii w tym zakresie jest odpłatne i następuje po zawarciu stosownej umowy z Zamawiającym ocenę.

Niezbędne jest również dostarczenie oryginału operatu szacunkowego lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W razie zainteresowania sporządzeniem takiej opinii przez PFSRM, prosimy o kontakt (https://pfsrm.pl/kontakt) .

 

Opinie dotyczące prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych wykonywane są przez Komisję Arbitrażową działającą w ramach PFSRM. Zasady jej działania uregulowane są w Regulaminie, z którym zapoznać się można na portalu PFSRM (https://pfsrm.pl/komisje/item/4-commission) .

 

W związku z powyższym, na podstawie zapytania i przedstawionych szczątkowych informacji dotyczących operatu szacunkowego, PFSRM nie może wypowiedzieć się odnośnie prawidłowości jego sporządzenia.

 

Niezależnie od powyższego informujemy, że w latach 2018-2022 Komisja Arbitrażowa PFSRM sporządziła 256 opinii w omawianym zakresie.

 

W 223 przypadkach operaty szacunkowe zostały zaopiniowane negatywnie. Liczba wydanych opinii i opinii negatywnych w tym okresie kształtowała się następująco: 56/52, 41/35, 50/39,62/54, 47/43.

 

 

 

Jan Wels

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY