MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 15 czerwca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

clause 2546124 340Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło nieważność decyzji prezydenta miasta w przedmiocie nałożenia trzech administracyjnych kar pieniężnych za złożenie po terminie jednego zgłoszenia o zbyciu pojazdu

 

Wspólnik spółki cywilnej zwrócił się do Rzecznika MŚP z wnioskiem o interwencję w sprawie wydanej przez prezydenta miasta decyzji nakładającej kolejno na trzech wspólników spółki cywilnej administracyjne kary pieniężne z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia prezydenta miasta w terminie 30 dni o zbyciu pojazdu stanowiącego współwłasność wspólników.

 

Przedsiębiorca nie złożył odwołania w terminie ustawowym, co spowodowało, że decyzja stała się ostateczna.

W ocenie Rzecznika decyzja prezydenta miasta została wydana z rażącym naruszeniem przepisu art. 140mb pkt 2 Prawa o ruchu drogowym. Zarówno treść, jak i cel tego przepisu nie daje podstaw do nakładania na każdego ze współwłaścicieli pojazdu odrębnych kar pieniężnych za jedno naruszenie.

 

Objęcie każdego ze współwłaścicieli zbytego pojazdu odrębnym ukaraniem prowadziłoby do wielokrotnej sankcji za ten sam czyn. Stąd też niedopuszczalne jest, aby jeden czyn obwarowany sankcją administracyjną traktowany był jako kilka odrębnych zdarzeń, zależnie od liczby współwłaścicieli.

 

Samorządowe kolegium odwoławcze wszczęło z urzędu – na wniosek Rzecznika – postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji prezydenta miasta i stwierdziło nieważność decyzji nakładającej trzy administracyjne kary pieniężne, przychylając się do argumentacji przedstawionej przez Rzecznika.

 

 

 

MS
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY