MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 20 maja 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

justice 2060093 340W 2006 r. sąd ustalił ojcostwo pozwanego i zasądził alimenty na córkę, opierając się wyłącznie na nieuprawdopodobnionych twierdzeniach matki dziecka i jej znajomej. Pozwany, który przebywał w Niemczech, nie wiedział o toczącym się postępowaniu - sąd nie podjął starań, aby nawiązać z nim kontakt

 

Jako kuratora dla osoby nieznanej z miejsca zamieszkania sąd ustanowił zaś ojca pozwanego, z którym był on skonfliktowany. Kurator nie podjął żadnych działań, co sąd tolerował.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich składa skargę nadzwyczajną od wyroku sądu rejonowego. Ustalił on bowiem więź rodzinną, co do której prawdziwości żadna ze stron - ani dziecko, ani domniemany ojciec - nie może mieć pewności, że jest zgodna z rzeczywistością.

 

Powódka w imieniu swej małoletniej córki wytoczyła proces o ustalenie ojcostwa pozwanego, a także o ustalenie, że nie będzie mu przysługiwać władza rodzicielska oraz o zasądzenie alimentów. Wskazała, że wskutek znajomości z pozwanym zaszła w ciążę, o której go poinformowała, po czym on zerwał z nią kontakty.

 

Na rozprawie powódka oświadczyła, że pozwany prawdopodobnie przebywa w Niemczech. Odpis pozwu wysłany pozwanemu wrócił z adnotacją "adresat nieobecny".

 

Powódka wniosła o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego w osobie jego ojca - z którym był on skonfliktowany i nie miał z nim kontaktu.

Sąd wezwał ojca do oświadczenia, czy zgadza się być kuratorem (niezłożenie oświadczenia jest traktowane jako zgoda). Wezwany pismo odebrał, oświadczenia nigdy nie złożył i nie podjął nigdy żadnej aktywności w sprawie. Mimo to sąd ustanowił go kuratorem. Na rozprawy się nie stawiał - nie zajął stanowiska, nie podjął żadnych działań w celu ustalenia miejsca pobytu syna.

 

W 2006 r. sąd wydał wyrok ustalający ojcostwo pozwanego. Nie sporządzono do niego uzasadnienia. Wyrok nie został zaskarżony i uprawomocnił się.

Pozwany oświadczył, że nie wiedział o toczącym się postępowaniu - nie doręczono mu żadnej korespondencji w tej sprawie. O wyroku dowiedział się dopiero w 2020 r. z pisma prokuratury, doręczonej za pośrednictwem ambasady RP w Berlinie.

 

Prowadzono bowiem dochodzenie o uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. Umorzono je wobec braku znamion czynu zabronionego. Prokuratura uznała, że mężczyzna nie był świadomy, że jego ojcostwo zostało ustalone, a ponadto nie miał możliwości wykonania obowiązku alimentacyjnego wobec licznych problemów zdrowotnych.

 

Z uwagi na konieczność zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, RPO wnosi skargę nadzwyczajną.

Bierność sądu w połączeniu z brakiem udziału pozwanego w postępowaniu doprowadziła do ustalenia stanu cywilnego pozwanego i powódki w warunkach nieważności postępowania. Tym samym doszło do naruszenia zasady zaufania obywatela do państwa, będącej składową zasady demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej.

 

Wniesienie skargi nadzwyczajnej i uchylenie orzeczenia rzutującego bezpośrednio na prawo ustalenia pochodzenia dziecka i ojcostwo jest konieczne dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej.

 

Wyrokowi RPO zarzucił rażące naruszenie art. 143 i 144 § 1 k.p.c. poprzez:

ustanowienie dla pozwanego kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu - bez uprzedniego stosownego dochodzenia w celu ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu pozwanego;

ustanowienie kuratora w osobie wskazanego przez powódkę, a skonfliktowanego z pozwanym ojca pozwanego;

tolerowanie całkowitej bierności kuratora, nieprzedstawienia przez niego stanowiska w sprawie i niepodjęcia przez niego żadnych starań w celu ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu pozwanego.

 

Skutkiem tych rażących naruszeń jest nieważność postępowania przeprowadzonego z udziałem kuratora.

 

Wyrokowi RPO zarzucił też naruszenie konstytucyjnego prawa do życia prywatnego (art. 47 Konstytucji RP) oraz prawa do uzyskania pewności co do biologicznego pochodzenia dziecka i ustalenia więzów pokrewieństwa z dzieckiem zgodnie ze stanem rzeczywistym, wywodzonego z art. 18 Konstytucji RP poprzez ustalenie ojcostwa po przeprowadzeniu postępowania dowodowego bez należytej wnikliwości i staranności, a także naruszenie praw majątkowych pozwanego, chronionych w ramach art. 64 ust. I Konstytucji RP - poprzez nałożenie na niego obowiązku alimentacyjnego mimo braku przeprowadzenia postępowania dowodowego zmierzającego do ustalenia sytuacji majątkowej, a co za tym idzie, jego możliwości zarobkowych i majątkowych.

 

RPO wnosi, by SN uchylił wyrok Sądu Rejonowego i zwrócił mu sprawę do ponownego rozpoznania.

 

 

 

MS

RPO

foto: Pixabay

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY