MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 17 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

lombard 17 lipca 2024 roku kończy się okres przejściowy, w którym przedsiębiorcy prowadzący działalność lombardową mogą ją kontynuować bez wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

 

Od 8 lipca 2024 roku prowadzenie działalności lombardowej bez wpisu do rejestru będzie zagrożone karą grzywny w wysokości do 500.000 zł.

 

Warunki uzyskania wpisu

Przedsiębiorca może uzyskać wpis, jeżeli:

a) prowadzi działalność wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej,

 

b) członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatorem lub prokurentem spółki jest osoba, która nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe,

 

c) minimalny kapitał zakładowy spółki wynosi 50 000 zł,

 

d) spółka złożyła oświadczenie o tym, że kapitał zakładowy jest pokryty wyłącznie wkładem pieniężnym, a środki na pokrycie tego kapitału nie pochodzą z kredytu, pożyczki, emisji obligacji lub ze źródeł nieudokumentowanych,

 

e) spółka wniosła opłatę za wpis do rejestru w wysokości 600 zł.

 

Wniosek można złożyć wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dostępnego pod adresem: https://rdl.knf.gov.pl/wnioski przy użyciu profilu Login.gov.pl. Wniosek przekazany do KNF w inny sposób zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

 

 

 

MS

KNF

foto: Pixabay

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY