MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 maja 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

justice 2060093 340Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego dwie skargi nadzwyczajne od nakazów zapłaty, wydanych na podstawie umów handlowych zastrzegających odsetki w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki w spłacie świadczenia

 

Pierwszy z zaskarżonych nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym wydał 15 maja 2002 roku Sąd Rejonowy w Szczecinie z powództwa wniesionego przez spółkę zajmującą się sprzedażą prasy.

Podstawą zobowiązania była umowa dotycząca nabycia przez pozwanego w celu dalszej odsprzedaży prasy i wydawnictw jednorazowych w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

 

Mocą umowy mężczyzna zobowiązany był regulować należność za dostarczoną przez spółkę prasę w terminie 2 dni od jej otrzymania, zaś przekroczenie tego terminu powodowało naliczenie odsetek w wysokości 1% za każdy dzień opóźnienia w spłacie.

Sąd Rejonowy w Szczecinie uwzględnił powództwo i w wydanym orzeczeniu oprócz zapłaty należności głównej w kwocie ponad 6 tys. złotych, zobowiązał pozwanego do uregulowania odsetek umownych w wysokości 1% za każdy dzień opóźnienia w zapłacie, a także kosztów postępowania.

 

Nakaz zapłaty nie został zaskarżony i stał się prawomocny, a w 2015 roku wierzyciel zainicjował postępowanie egzekucyjne. Wysokość odsetek na dzień 6 lutego 2023 roku to już 475.000,00 złotych.

 

Drugi z kwestionowanych nakazów zapłaty wydał 3 kwietnia 2001 roku Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej.

Pozew w tej sprawie złożył prowadzący działalność gospodarczą mężczyzna, który nie uzyskał od swojego kontrahenta, również prowadzącego własną działalność gospodarczą należności w kwocie przekraczającej 32 tysiące złotych z tytułu wystawionych faktur VAT.

Zgodnie z zawartym w 2000 roku porozumieniem, dłużnik uznał wierzytelność i zobowiązał się do jej spłaty w 10 równych ratach. W porozumieniu tym zastrzeżono również zapis, że w przypadku zwłoki w zapłacie którejkolwiek z rat, wierzycielowi należą się umowne odsetki w wysokości 1% dziennie za każdy dzień zwłoki.

 

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej uwzględnił żądanie pozwu w całości wraz z określonymi w porozumieniu umownymi odsetkami.

Pozwany mężczyzna nie zgodził się z treścią nakazu zapłaty i wniósł zarzuty wskazując, że ustalona porozumieniem stawka oprocentowania miała wynosić 0,1%, a nie jak omyłkowo wpisano 1%.

W listopadzie 2001 roku Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej zarzuty pozwanego odrzucił.

 

Na wniosek wierzyciela od 2005 roku komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne. W jego toku ustalono, że na dzień 15 czerwca 2020 roku wartość odsetek przekroczyła już 2,3 mln złotych. Pozwany mężczyzna zmarł w kwietniu 2021 roku.

 

Orzeczenia zbada Sąd Najwyższy

W skargach Prokurator Generalny zarzucił, że oba sądy wydając nakazy zapłaty błędnie uznały, że roszczenia powodów w zakresie dotyczącym wysokości żądanych odsetek były zasadne, choć z załączonych do pozwów dokumentów już na pierwszy rzut oka wynikało, że w tej części były oczywiście bezzasadne.

 

Trudno bowiem uznać za uczciwe, właściwe i zgodne z zasadami współżycia społecznego ustalenie odsetek za opóźnienie w spłacie należności w wysokości 365% w skali roku.

 

W związku z powyższym, jak podkreślił skarżący, żądania powodów zgłoszone w tym aspekcie nie zasługiwały na uwzględnienie jako sprzeczne
z zasadami współżycia społecznego, gdyż zapisy umów w zakresie odsetek o charakterze lichwy, naruszały zasadę swobody umów wynikającą z art. 3531k.c. i wskazywały na oczywistą bezzasadność powództwa w tej części.

 

W obu przypadkach rolą sądów było rzetelne zweryfikowanie podniesionych w pozwach żądań w kontekście okoliczności faktycznych i załączonych do pozwu dokumentów i sprawiedliwe procedowanie.

 

Zdaniem skarżącego tym wymogom Sąd Rejonowy w Szczecinie, jak i Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej nie sprostały, wydając nakazy zapłaty z rażącym naruszeniem zarówno przepisów prawa materialnego, jak i procesowego.

 

W ten sposób oba sądy wydały nakazy zapłaty bez zbadania z urzędu potencjalnie nieuczciwego charakteru zapisów umów, z których wynikały zobowiązania z ustalonym oprocentowaniem wierzytelności na poziomie zabronionym przez prawo i w istotny sposób naruszającym równowagę kontraktową stron.

 

Tym samym usankcjonowały wygórowane kwoty, całkowicie nieproporcjonalne do wysokości wierzytelności co było sprzeczne z poczuciem sprawiedliwości i de facto okazało się rujnujące dla pozwanych.

 

Wobec powyższego Prokurator Generalny w obu sprawach złożył wniosek o uchylenie zaskarżonych orzeczeń w całości i przekazanie spraw do ponownego rozpoznania, a także stosowne wnioski o wstrzymanie prowadzonych postępowań egzekucyjnych do czasu ukończenia postępowań ze skarg nadzwyczajnych - z uwagi na grożącą pozwanym niepowetowaną szkodę.

 

 

 

LS

PK

foto: Pixabay

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY