MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 2 marca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

logo 1356082 1280W Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) została ogłoszona uchwała w sprawie „Regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego”otwiera się w nowej karcie, przyjęta jednogłośnie 15 września 2023 roku

 

Nowy Regulamin Sądu Polubownego przy KNF wejdzie w życie 10 października 2023 roku.

 

Główne zmiany

zwiększenie roli Prezesa Sądu Polubownego przy KNF, w tym w powoływania arbitrów i mediatorów

 

rozszerzenie katalogu podstaw do odwołania mediatora i arbitra w przypadku naruszenia przez nich przepisów, norm lub zasad bezstronności, niezależności, uchybiania pełnionym obowiązkom, w szczególności utraty rękojmi należytego wykonywania funkcji, a także w przypadku uchybianiu dobremu imieniu Sądu Polubownego przy KNF

 

wprowadzenie trybu odwoławczego od zarządzeń Prezesa Sądu Polubownego przy KNF w sprawie odwołania z pełnionej funkcji lub zawieszenia w pełnionej funkcji mediatora lub arbitra, do Przewodniczącego KNF

 

wprowadzenie możliwości zawieszenia postępowania

 

wprowadzenie przesłanki zakończenia mediacji, za zgodą Prezesa Sądu Polubownego przy KNF, w przypadku stwierdzenia przez mediatora niemożliwości, niecelowości lub bezprzedmiotowości dalszego prowadzenia mediacyjnego

 

wprowadzenie terminu 21 dni, w którym mediatorzy zobowiązani są wyznaczyć termin posiedzenia mediacyjnego

 

 

 

MS

KNF

foto: Pixabay

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY