MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 24 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

euro banknotes 3212757 960 720Na stronie Rzecznika Finansowego zostały zamieszczone najważniejsze informacje dotyczące „wakacji kredytowych” w 2024 r.

 

Z tzw. „wakacji kredytowych” w 2024 r. kredytobiorca może skorzystać przez 4 miesiące w roku, tj.:

od 1 czerwca do 31 sierpnia 2024 r. – przez 2 wybrane przez siebie miesiące, a także

od 1 września do 31 grudnia 2024 r. – przez 2 wybrane przez siebie miesiące.

 

 

Aby konsument mógł skorzystać z tzw. „wakacji kredytowych”, umowa kredytu hipotecznego:

musi być w walucie polskiej,

musi służyć zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych,

powinna być zawarta przed dniem 1 lipca 2022 r., zaś termin zakończenia okresu kredytowania powinien przypadać po upływie 6 miesięcy od tej daty,

wartość udzielonego kredytu nie może przekraczać 1,2 mln zł.

 

Dodatkowo należy spełnić jeden z dwóch warunków:

średnia arytmetyczna wartości „wskaźnika RdD” za okres ostatnich 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku przekracza 30%

lub

należy mieć na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. 

 

 

„Wskaźnik RdD” (czyli Rata do Dochodu) określa stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy.

 

 

„Wakacje kredytowe” bez konieczności spełnienia kryterium dochodowego przysługują kredytobiorcy, któryna dzień złożenia wniosku ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Oprócz osób do ukończenia 18 roku życia, za dzieci rozumie się także:

dzieci w wieku do 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w:szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnegoszkole wyższej – do dnia 30 września roku, w którym planowane jest zakończenie nauki, zgodnie z oświadczeniem

dzieci w dowolnym wieku (tj. bez ograniczeń wiekowych) – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Za dzieci rozumie się także dzieci, nad którymi konsument sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osoby przebywające w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka.

 

 

Miesięczny dochód to suma przychodów pomniejszona o:

miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne,

kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

Należy przy tym wskazać, że ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wymienia długi katalog świadczeń, które nie wliczają się do dochodu. (rozwiń listę).

 

Należy również mieć na uwadze, że w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą obowiązują odrębne zasady dotyczące ustalania wysokości dochodu, określone w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

 

 

LS

Rzecznik Finanasowy

foto: Pixabay

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY