MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 2 marca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

justice 2060093 340Rzecznik Finansowy dr Bohdan Pretkiel wniósł skargi nadzwyczajne w dwóch sprawach, w których w jego ocenie doszło do rażącego naruszenia praw klientów instytucji finansowych

 

Kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich BRE Bank / mBank

W 2006 r. klientka zawarła z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (którego następcą prawnym jest mBank S.A.) umowę o kredyt hipoteczny „mPlan”. Kredyt waloryzowany był kursem franka szwajcarskiego.

Umowa oraz cała dokumentacja kredytowa zostały sporządzone przez bank według standardowych wzorów, które nie podlegały żadnym negocjacjom ani zmianom. W wyniku sytuacji życiowej, wnioskodawczyni zaczęła mieć problemy ze spłatą bieżących rat kredytu. W związku z tym, bank wypowiedział Wnioskodawczyni Umowę, stawiając w stan wymagalności wszystkie mające z niej wynikać należności. W 2017 r. bank dokonał cesji wierzytelności na rzecz Niestandaryzowanego Funduszu Inwestycyjnego.

W 2018 r. Sąd Okręgowy w Łodzi wydał nakaz zapłaty na rzecz nabywcy wierzytelności, następnie komornik sądowy wszczął postępowanie egzekucyjne z nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu. W czerwcu 2021 r. nieruchomość została zlicytowana przez komornika i przejął ją nowy właściciel.

 

Rzecznik Finansowy zwrócił uwagę, że początkowo kredytobiorczyni dokonywała regularnych spłat kredytu, lecz w miarę upływu czasu jej sytuacja materialna znacząco się pogorszyła. Wyjątkowo trudne i skomplikowane warunki życiowe oraz znaczny wzrost kursu franka szwajcarskiego spowodowały trudności w bieżącej spłacie rat kredytu.

 

W ocenie Rzecznika Finansowego zastrzeżenia budzi przede wszystkim fakt, że Sąd Okręgowy w Łodzi, który wydał nakaz zapłaty, nie wywiązał się z obowiązku zbadania czy postanowienia uzgodnione między stronami mają nieuczciwy charakter.

Zaniechawszy tego badania, Sąd Okręgowy nie zapewnił ochrony zaufaniu, jakie konsument ma prawo pokładać w organach władzy publicznej w zakresie ich działania na podstawie prawa i w jego granicach, w celu zapewnienia prawa do sądu i sprawiedliwego procesu, naruszając tym samym zasadę ochrony konsumenta.

 

Wniesienie skargi jest konieczne dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej.

Zaskarżone orzeczenie powinno być wyeliminowane z obrotu prawnego jako naruszające prawa i wolności człowieka określone w Konstytucji, takie jak: ochrona konsumenta, prawidłowość działania organów władzy publicznej w rozumieniu ochrony obywatela przed arbitralnością władzy publicznej, a także gdyż stoi ono w sprzeczności z wiążącym Polskę prawem międzynarodowym – ocenia Rzecznik Finansowy dr Bohdan Pretkiel.

 

Pożyczka konsumencka – Capital Service SA

W omawianej sprawie Klientka zawarła w 2017 r. umowę pożyczki z Capital Service S.A. (wierzyciel pierwotny) na kwotę około 3,5 tys. zł. Wierzytelność następnie została sprzedana na rzecz GPM Vindexus Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

W związku z niespłacaniem pożyczki, wierzyciel wniósł o zasądzenie od pozwanej kwoty ponad 7,5 tys. zł na którą składały się również odsetki kapitałowe, opłaty, prowizje oraz odsetki za opóźnienie.

 

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z 2018 r., Sąd Rejonowy w Lublinie zasądził na rzecz powoda dochodzoną przez niego kwotę wraz z kosztami procesu. W 2019 r., sąd nadał klauzulę wykonalności wyżej wymienionemu nakazowi zapłaty.

 

Postępowanie toczyło się w elektronicznym postępowaniu upominawczym w oparciu o oświadczenia złożone jedynie przez stronę powodową. Sąd rozpatrujący sprawę nie zapoznał się z treścią umowy pożyczki, na podstawie której dochodzone było roszczenie. W rezultacie, Sąd rozpoznający sprawę nie dokonał analizy najważniejszego dokumentu, przesądzającego o ewentualnej bezzasadności roszczeń dochodzonych przeciwko Klientce.

 

Obecnie w sprawie toczy się postępowanie egzekucyjne, zaś Klientka dokonuje w jego ramach spłat zgodnie z wydanym nakazem zapłaty. Kontunuowanie postępowania egzekucyjnego może doprowadzić do bardzo trudnego lub być może nawet niemożliwego do odwrócenia uszczerbku w majątku Klientki.

 

Rzecznik Finansowy zauważa, że Sąd Rejonowy w Lublinie nie dokonał ustalenia, czy znajdujące się w umowie pożyczki postanowienia odwołujące się do maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego nie mają charakteru niedozwolonego.

Niedokonanie przez Sąd analizy zapisów umowy pod względem ich abuzywności zgodnie z przepisami dyrektywy 93/13 stanowi istotne zaniechanie, które rzutować może na sytuację konsumenta tj. słabszej strony stosunku zobowiązaniowego.

 

Wobec powyższego Sąd wydając zaskarżony nakaz zapłaty, zdaniem Rzecznika rażąco naruszył prawo poprzez niepełne zbadanie sprawy, a w konsekwencji niestwierdzenie z urzędu niedozwolonego charakteru klauzul zawartych w umowie pożyczki, prowadzącego ostatecznie do odmowy przyznania ochrony uprawnionemu konsumentowi.

 

W ten sposób naruszył konstytucyjną zasadę ochrony konsumentów, poprzez niezapewnienie konsumentowi ochrony przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi w sposób, jakiego wymaga dyrektywa 93/13 i przepisy ją implementujące. Klientka jako konsument, została w konsekwencji pozbawiona należnej jej ochrony sądowej.

 

 

 

MS

Rzecznik Finansowy

foto: Pixabay

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY