MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 2 marca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

question mark 1927457 960 720Grupa BPS to zrzeszenie banków spółdzielczych w Polsce. Tworzy je Bank BPS oraz 307 banków spółdzielczych. Suma bilansowa grupy stawia ją w pierwszej dziesiątce największych instytucji finansowych w Polsce

 

Rada Zrzeszenia BPS jest organem opiniodawczo-doradczym. Jej zadaniem jest opiniowanie przedsięwzięć, projektów i rozwiązań dotyczących wszystkich zrzeszonych banków. Przewodniczącym rady jest Edward Tybor.

Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (u.r.r. ) określa między innymi zasady rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego, składanych przez klientów tych podmiotów

 

W artykułach:

I co z tego, że prezes Małgorzata Wojtczak obiecała, a reklamacja przez BS w Mszczonowie została rozpatrzona zgodnie z wolą klienta?

 

Czy Małgorzata Wojtczak - prezes Banku Spółdzielczego w Mszczonowie, dotrzyma słowa i zwróci panu Jackowi 150 zł? (aktualizacja: 03.10, 05.11)

 

przedstawiliśmy sprawę niezwrócenia panu Jackowi 150 zł przez mszczonowski bank, zrzeszony w konkurencyjnej grupie - SGB.

Reklamacja dotycząca zwrotu została rozpatrzona zgodnie z wolą klienta banku na mocy art. 8 ww. ustawy (w przypadku niedotrzymania terminu do odpowiedzi, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta).

 

A wolą klienta w tym wypadku był zwrot 150 zł.

Po uznaniu reklamacji, pan Jacek wezwał pisemnie bank do zwrotu pieniędzy. Wezwanie pozostało bez odpowiedzi.

 

Wykazaliśmy, że w świetle uchwały Sądu Najwyższego (III CZP 113/17) z 13 czerwca 2018r., uznanie reklamacji przez bank na mocy art. 8 ww. ustawy, tak naprawdę nic nie daje klientowi.

 

Zaproponowaliśmy zmianę przepisów.

 

 

Pytania do Artura Adamczyka, prezesa zarządu Banku BPS:

- Czy podobny sposób załatwienia reklamacji przez Bank Spółdzielczy w Mszczonowie - mógłby mieć miejsce w którymś z banków zrzeszonych w BPS?

 

- Jeśli nie, to dlaczego? Są opracowane np. standardy rozpatrywania reklamacji?

 

- Czy istnieje konieczność zmiany art. 8 ustawy z 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej - np. w zakresie zaproponowanym przez redakcję?

 

 

Aktualizacja: 23 listopada. Każdy sobie rzepkę skrobie (w reklamacjach)

 

Zespół Komunikacji, Departament Relacji Zrzeszeniowych i Korporacyjnych Bank BPS SA:

Każdy bank spółdzielczy kieruje się autonomią w zakresie podejmowania decyzji odnoszących się do regulacji reklamacyjnych lub decyzji wydawanych w ich zakresie o uznaniu lub nieuznaniu roszczenia, gdyż na gruncie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i Rzeczniku Finansowym to bank, a nie grupa czy bank zrzeszający, odpowiada finansowo za naruszanie obowiązków określonych w ustawie.

 

Bank BPS jest w pierwszej kolejności wsparciem kompetencyjnym dla Banków Spółdzielczych z Grupy BPS i dostawcą potrzebnych rozwiązań finansowych oraz niefinansowych dla Klientów. Realizacja zadań odbywa się zatem przy pełnym poszanowaniu odrębności podmiotowej Banków Spółdzielczych oraz zachowaniu zasad solidarności, lojalności, subsydiarności i rzetelności.

 

Brak jest podstaw prawnych i faktycznych do wyrażanie przez Bank BPS stanowiska odnoszącego się do działalności innych podmiotów.
Przedmiotowe zastrzeżenie odnosi się do możliwości oceny postępowania wszystkich innych banków spółdzielczych czy komercyjnych ze względu na ich odrębność oraz kompetencję wyłączną Rzecznika Finansowego w tym obszarze.

 

 

 

 

Jan Wels

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY