MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 25 lutego 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

clause 2546124 340Rzecznik Finansowy na bazie wniosków i sygnałów zgłaszanych przez klientów Getin Noble Bank, dotyczących sprzedaży obligacji tego banku złożył powództwo w postępowaniu grupowym przeciwko Noble Securities SA.

Firmą inwestycyjną zlecającą zbywanie obligacji był Noble Securities, tj. dom maklerski wchodzący w skład grupy kapitałowej Getin Noble Bank. Natomiast sprzedaż obligacji odbywała się za pośrednictwem agenta firmy inwestycyjnej – którym był właśnie Getin Noble Bank SA.

 

W trakcie procesu sprzedaży obligacji klienci, będący najczęściej w wieku senioralnym nie byli informowani lub byli informowani w niewłaściwy sposób o szeregu ryzyk związanych z nabyciem obligacji Getin Noble Bank. W pierwszej kolejności należy wskazać, że klienci nie byli informowani o podporządkowaniu tych obligacji, co oznacza ich gorszą pozycję w dochodzeniu roszczeń przy upadłości banku.

 

Ponadto, klienci nie byli informowani o możliwości przeprowadzenia i zasadach dokonywania przymusowej restrukturyzacji banku oraz konsekwencjach takiego działania dla posiadaczy obligacji (umorzenie obligacji). Sprzedaż obligacji najczęściej realizowana była podczas jednego spotkania, trwającego relatywnie niedługo i w pośpiechu, co oznaczało, że klient nie posiadał rzeczywistej możliwości zapoznania się ze wszystkimi dokumentami.

 

Z kolei badanie przez agenta w oddziałach Getin Noble Banku preferencji inwestycyjnych, doświadczenia, wiedzy i skłonności do ponoszenia ryzyka przez klienta nie zapewniło w sposób należyty ochrony interesów klienta podmiotu rynku finansowego. Podczas sprzedaży obligacji przez agenta dokumenty były wypełniane przez pracowników agenta i jedynie przedkładane klientom do podpisu ze wskazaniem odpowiedniego miejsca.

W opinii Rzecznika powyższa praktyka stanowiła celowe działanie.

 

Powyższe potwierdza fakt, że w ankiecie MiFID, która powinna służyć zbadaniu preferencji inwestycyjnych klienta, jego doświadczenia oraz akceptowanego przez niego poziomu ryzyka, znajdowały się nieprawidłowości, odpowiedzi niezgodne z prawdą, a samego dokumentu w formie kopii klienci najczęściej w ogóle nie otrzymywali. W konsekwencji proces, który z założenia miał służyć badaniu preferencji, wiedzy i doświadczenia klientów nie spełniał swojej funkcji.

 

Co więcej, obligacje Getin Noble Bank były prezentowane przez pracowników agenta jako stabilne, bezpieczne, trwałe, jako gwarantowany produkt bankowy oraz jako alternatywa wobec lokaty z lepszym oprocentowaniem. Działania pracowników agenta firmy inwestycyjnej polegały na zachęcaniu, rekomendowaniu i doradzaniu, a tym samym na nakłanianiu klientów do zakupu.

 

Należy wskazać, że poszkodowani klienci, których reprezentantem jest Rzecznik Finansowy w momencie, w którym sprzedawano im obligacje byli na emeryturze lub byli w wieku zbliżonym do wieku emerytalnego, a ich intencją było ulokowanie swoich oszczędności w bezpiecznym produkcie, z myślą o zabezpieczeniu finansowym na „jesień życia.

 

Na podstawie art. 79 ust. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi za szkodę wyrządzoną przez agenta firmy inwestycyjnej w związku z wykonywaniem czynności w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej odpowiada solidarnie ta firma inwestycyjna i agent, który wyrządził szkodę. Odpowiedzialność wyłączona jest w przypadku, gdy szkoda nastąpiła wskutek działania siły wyższej lub wyłącznie z winy osoby trzeciej.

Bezwzględnie wiążące są jednak regulacje dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej (art. 79 ust. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).

 

Rzecznik Finansowy wykonując ustawowe zadanie reprezentowania interesów klientów podmiotów rynku finansowego w pierwszej kolejności zebrał wyczerpujący materiał dowodowy. Przeprowadzona przez radców prawnych Biura Rzecznika Finansowego ocena materiału dowodowego skutkowała podjęciem decyzji o wytoczeniu powództwa w postępowaniu grupowym na rzecz nabywców obligacji.

 

Rzecznik Finansowy złożył pozew, w którym zażądał ustalenia, że Noble Securities, z siedzibą w Warszawie, działająca jako firma inwestycyjna, ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną, w związku z wykonywaniem czynności w jej imieniu i na jej rachunek przez agenta firmy inwestycyjnej – Getin Noble Bank, nabywcom obligacji podporządkowanych wyemitowanych przez Getin Noble Bank.

 

Rzecznik Finansowy będzie informował o postępach w sprawie. Klienci zainteresowani postępowaniem proszeni są o śledzenie informacji Rzecznika. Należy bowiem wskazać, że tryb postępowania w postaci dochodzenia roszczeń w postępowaniu grupowym musi w pierwszej kolejności zostać przyjętym i zaakceptowanym przez sąd.

 

Dopiero prawomocne postanowienie Sądu w tym zakresie umożliwi włączanie się do sprawy innym poszkodowanym.

 

 

 

MS

Rzecznik Finansowy

foto: Pixabay

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY