MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 20 maja 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

handWyrokiem z 12 kwietnia 2024 roku sygn. VI SA/Wa 5148/23 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na decyzję KNF z 30 czerwca 2023 roku o odwołaniu prezesa banku spółdzielczego

 

Sąd potwierdził zasadność zastosowania przez Komisję Nadzoru Finansowego art. 22d ust. 1 ustawy Prawo bankowe.

 

Przepis uprawniający KNF do odwołania członka zarządu banku wszedł w życie 28 kwietnia 2021 roku i stanowi on implementację art. 91 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE.

 

Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego przepisu umożliwiającego odwołanie przez KNF członka zarządu lub rady nadzorczej banku w przypadku, gdy nie spełnia on ustawowych wymogów, miało miejsce z inicjatywy Urzędu KNF.

Jest to istotne uprawnienie umożliwiające sprawną reakcję organu nadzoru w celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa podmiotu nadzorowanego, jakim jest bank.

 

Wyrok jest nieprawomocny.

 

Prawo bankowe

 

Art. 22aa. 1. Członkowie zarządu i rady nadzorczej banku, finansowej spółki holdingowej i finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej powinni mieć wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków, oraz dawać rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. Rękojmia, o której mowa w zdaniu pierwszym, odnosi się w szczególności do reputacji, uczciwości i rzetelności danej osoby oraz zdolności do prowadzenia spraw banku, finansowej spółki holdingowej i finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej w sposób ostrożny i stabilny.

 

Art. 22d. 1. W przypadku gdy członek rady nadzorczej lub zarządu banku, finansowej spółki holdingowej lub finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej nie spełnia wymogów określonych w art. 22aa, Komisja Nadzoru Finansowego może wystąpić do właściwego organu banku, finansowej spółki holdingowej lub finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej z wnioskiem o jego odwołanie lub, w drodze decyzji, odwołać członka rady nadzorczej lub zarządu danego podmiotu

 

 

 

MS

KNF

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY