MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 maja 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

bank spoldzielczy mszczonowINTERWENCJA

W 2020 roku ukazały się dwa artykuły dotyczące Banku Spółdzielczego w Mszczonowie. Mszczonów to miasto w województwie mazowieckim, w powiecie żyrardowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Mszczonów

 

Wówczas nie udało nam się uzyskać informacji, o jakie poprosił czytelnik, który chciał w tym banku założyć lokatę.

 

Artykuły z 2020r.:

 

Czy dowiemy się, dlaczego Bank Spółdzielczy w Mszczonowie nie udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące jego kondycji finansowej (aktualizacje: 16 września, 23 września)

 

Jaka jest sytuacja finansowa Banku Spółdzielczego w Mszczonowie?

 

Powracamy więc do tematu. Może tym razem uda nam się ustalić, jaka jest obecna sytuacja finansowa banku oraz jakie przygotowanie (wykształcenie i doświadczenie) do prowadzenia banku mają osoby z zarządu.

 

Obecnie w zarządzie banku są:

Małgorzata Wojtczak - prezes

Ewa Bruździak - zastępca prezesa

Aleksandra Witczak - zastępca prezesa

 

Jeden z czytelników zwrócił nam uwagę, że mamy dwa artykuły interwencyjne, które nie są zakończone żadnymi ustaleniami.

 

Naprawimy to niedopatrzenie.

 

 

Aktualizacja: 28 stycznia. Pierwsze pytania

 

Na stronie internetowej banku jakby czas się zatrzymał. 28 stycznia jest nadal informacja, jak bank będzie pracował w okresie międzyświątecznym (23 - 31 grudnia 2022r.).

W zakładce "Historia Banku Spółdzielczego w Mszczonowie" - opis rozwoju tej instytucji kończy się na roku 2004.

 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku podany jest stan zatrudniania oraz liczba "członków - właścicieli" banku.

Jest także zapewnienie, że sytuacja finansowa banku jest ustabilizowania. Przy czym, nie ma żadnego odnośnika do danych to potwierdzających (bilans, audyt itp.).

 

Dostęp do tych danych (bo może one gdzieś są) - powinien być łatwy i czytelny dla potencjalnego klienta banku, np. chcącego założyć lokatę.

 

Tym bardziej jest to ważne, gdyż na innej stronie banku jest taka informacja:

Bank Spółdzielczy w Mszczonowie nie ponosi odpowiedzialności za dokładność informacji zamieszczonych na stronie internetowej. Zastrzega sobie prawo do częściowej lub całkowitej zmiany danych bez uprzedniego powiadomienia.

 

Pierwsze pytania do banku:

- Jaka jest obecna sytuacja finansowa banku?

 

- Jaki jest link do możliwości zapoznania się z obecną sytuacją banku?

 

- Dlaczego na stronie banku nie ma czytelnego odnośnika do takich informacji?

Byłoby to zgodne z par. 35 „Polityki Ładu Korporacyjnego” (Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną uwzględniającą potrzeby jego udziałowców oraz klientów; polityka informacyjna oparta jest na ułatwieniu dostępu do informacji”.

 

- Kto ponosi odpowiedzialność za "dokładność informacji zamieszczonych na stronie internetowej" banku?

 

- Czy za informację o "ustabilizowanej sytuacji finansowej" bank jednak ponosi odpowiedzialność?

 

 

Aktualizacja: 12 lutego. Brak odpowiedzi na dwukrotnie zadane pytania

 

W związku z brakiem odpowiedzi na pytania prasowe przesłane dwukrotnie mailowo, mszczonowski bank otrzyma wezwanie w trybie art 4.3. Prawa prasowego: w przypadku odmowy udzielenia informacji, na żądanie redaktora naczelnego, odmowę doręcza się zainteresowanej redakcji w formie pisemnej, w terminie trzech dni; odmowa powinna zawierać oznaczenie organu, jednostki organizacyjnej lub osoby, od której pochodzi, datę jej udzielenia, redakcję, której dotyczy, oznaczenie informacji będącej jej przedmiotem oraz powody odmowy.

 

Bank otrzyma także kolejne pytania.

 

 

Aktualizacja: 19 lutego. Kontrola Komisji Nadzoru Finansowego

 

W 2021r. Komisja Nadzoru Finansowego przeprowadziła kontrolę w banku w zakresie "oceny jakości aktywów i zarządzania ryzykiem kredytowym". Kontrolerzy stwierdzili, że bank nie dostosował się do wymogu przepisów o zarządzaniu ryzykiem w działalności operacyjnej banku (działalność operacyjna to działalność zgodna z zezwoleniem na prowadzenie banku).

 

Chodzi o wymóg zawarty w §8 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 06-03-2017r. w sprawie zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach.

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach

§ 3. 1. Funkcjonujące w banku system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej są zorganizowane w banku na trzech niezależnych poziomach.

2. Na pierwszy poziom składa się zarządzanie ryzykiem w działalności operacyjnej banku.

3. Na drugi poziom składa się co najmniej:

1) zarządzanie ryzykiem przez pracowników na specjalnie powoływanych do tego stanowiskach lub w komórkach organizacyjnych, niezależnie od zarządzania ryzykiem, o którym mowa w ust. 2;

2) działalność komórki do spraw zgodności.

 

§ 8. Zarząd banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia działanie systemu zarządzania ryzykiem, w szczególności przez:

1) określanie bieżącej i przyszłej gotowości banku do podejmowania ryzyka;

2) opracowywanie i przyjmowanie strategii zarządzania ryzykiem;

3) wprowadzanie podziału realizowanych w banku zadań, zapewniającego niezależność zarządzania ryzykiem na pierwszym poziomie, o którym mowa w § 3 ust. 2, od zarządzania ryzykiem na drugim poziomie w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 1;

4) nadzorowanie zarządzania ryzykiem na pierwszym i drugim poziomie, o których mowa w § 3;

5) opracowywanie i akceptowanie polityk oraz zapewnianie wdrożenia procedur, na podstawie których funkcjonować ma w banku system zarządzania ryzykiem, zgodnie z przyjętymi zasadami legislacji wewnętrznej, oraz monitorowanie ich przestrzegania;

6) nadzorowanie wielkości i profilu ryzyka w banku, w tym ryzyka związanego z działalnością podmiotów zależnych, z uwzględnieniem funkcjonowania banku w holdingach, o których mowa w art. 141f ust. 1 ustawy – Prawo bankowe;

7) ustanawianie zasad raportowania przez jednostki organizacyjne, komórki organizacyjne oraz stanowiska organizacyjne banku o rodzajach i wielkości ryzyka w działalności, w sposób umożliwiający monitorowanie poziomu ryzyka w banku.

 

 

Co ciekawe, Rada Nadzorcza banku podsumowując 2020r. stwierdziła, że "Bank opracował i wdrożył efektywną, skuteczną i niezależną funkcję zapewnienia zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi oraz z uwzględnieniem rekomendacji nadzorczych".

Kilka miesięcy później KNF stwierdził, że bank nie dostosował się jednak do określonych przepisów.

 

Bank otrzymał od nas następujące pytania:

- Jakie jest przygotowanie merytoryczne oraz wykształcenie osób z obecnego zarządu banku?

- Jakie są wypracowane mechanizmy zabezpieczające interesy klientów, którzy zdeponowali w mszczonowskim banku środki pieniężne?

Ostatnio bowiem opisaliśmy sprawę byłego już BS w Grębowie, którego kierownictwo między innymi przywłaszczyło "powierzone mienie w postaci środków pieniężnych zdeponowanych przez kilkudziesięciu klientów banku na lokatach pieniężnych w znacznych rozmiarach - w łącznej wysokości ponad 25 milionów złotych".

Więcej:

Prezes zarządu banku spółdzielczego z zarzutem kierowania zorganizowaną grupą przestępczą

 

 

Aktualizacja: 23 lutego. Informacyjna droga przez mękę

 

Bank przesłał taką odpowiedź:

Podajemy ścieżkę dostępu do informacji podlegających obowiązkowemu ujawnieniu na stronie Banku, które zawierają odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania.

O BANKU> Zasady Ładu Korporacyjnego> Informacje podlegające obowiązkowemu ujawnieniu za lata 2020 i 2021

Natomiast na pytania dotyczące informacji niejawnych Bank nie może udzielać odpowiedzi podmiotom postronnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ponieważ informacje te zawierają dane handlowe i dane osobowe osób, które nie wyraziły zgody na udostępnianie tych informacji.

 

Zadaliśmy więc 14 lutego następujące pytania:

- Które konkretnie pytania dotyczą informacji niejawnych?

- Czy ten raport:

https://www.bsmszczonow.pl/images/dokumenty/BS_Mszczonow_Ujawnienia_informacji_za_2021_rok_popr.pdf

był weryfikowany przez kogoś z zewnątrz?

Jeśli tak, to prosimy o przysłanie oceny tego dokumentu.

 

Do dzisiaj odpowiedzi nie otrzymaliśmy, pomimo dwukrotnie zadanych pytań.

 

Komentarz

Praktycznie nie uzyskaliśmy konkretnych odpowiedzi na zadane pytania. Bowiem przysłanie nam linku do "Informacji podlegających obowiązkowemu ujawnieniu za lata 2020 i 2021" - nie jest odpowiedzią na pytanie dotyczące aktualnej sytuacji finansowej banku.

Aktualna sytuacja finansowa to kilka miesięcy roku poprzedniego i styczeń roku obecnego. Lata 2020 i 2021 - to już archiwum.

Klientów interesuje obecna sytuacja, a nie archiwalna. W obecnej sytuacji politycznej i gospodarczej – sytuacja banku może zmieniać się dynamicznie.

 

Wciąż aktualne pytania:

- Kto ponosi odpowiedzialność za "dokładność informacji zamieszczonych na stronie internetowej" banku?

- Czy za informację o "ustabilizowanej sytuacji finansowej" bank jednak ponosi odpowiedzialność?

- Jakie jest przygotowanie merytoryczne oraz wykształcenie osób z obecnego zarządu banku?

- Jakie są wypracowane mechanizmy zabezpieczające interesy klientów, którzy zdeponowali w mszczonowskim banku środki pieniężne?

 

 

 

Aktualizacja: 24 lutego

 

Po raz drugi wystąpiliśmy do banku o przysłanie protokołu z inspekcji KNF z 2021r. Pierwszy wniosek pozostał bez odpowiedzi.

 

 

 

Aktualizacja: 4 marca. Dlaczego bank milczy? Co takiego jest w protokole KNF?

 

Niestety, i drugi wniosek o przysłanie przez bank protokołu z inspekcji KNF z 2021r. pozostał bez odpowiedzi.

Sprawa robi się coraz bardziej tajemnicza.

 

 

Aktualizacja: 12 marca

 

Artykuł powiązany:

Co to jest System Ochrony SGB? Jeden z wątków mszczonowskiej sprawy (aktualizacja: 12.03)

 

 Bank nadal milczy w kwestii udostępienia opinii publicznej protokołu z inspekcji KNF.

 

 

Aktualizacja: 25 marca

 

Artykuł powiązany:

Skandal medialny z udziałem Banku Spółdzielczego w Mszczonowie. Takiej sprawy jeszcze nie mieliśmy

 

 

Aktualizacja: 26 marca

 

Bank wciąż milczy w kwestii udostępnienia opinii publicznej protokołu z inspekcji KNF. Do tego dochodzi obecna sytuacja w sektorze bankowym, która delikatnie ujmując - jest nieciekawa.

 

Jak wynika z raportu samego banku - głównym źródłem finansowania jego działalności są depozyty zgromadzone na rachunkach bieżących i terminowych osób fizycznych, rolników i osób prowadzących działalność gospodarczą, spółdzielni i spółek, pozostałych podmiotów niefinansowych, jednostek samorządu terytorialnego.

 

Klienci mają więc niepodważalne prawo wiedzieć, jaka jest obecna (marzec 2023r. ) sytuacja finansowa banku, a nie archiwalna, np. z lat 2020 czy 2021.

 

Dlatego po raz kolejny bank otrzyma wniosek o podanie aktualnej sytuacji finansowej. Będzie także po raz trzeci wniosek o udostępnienie protokołu z inspekcji KNF oraz zażądamy merytorycznej odpowiedzi na wszystkie zadane pytania.

 

 

Aktualizacja: 2 kwietnia. Jakim cudem...

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Mszczonowie przysłał odpowiedzi na część zadanych pytań.

 

- Jakie jest przygotowanie merytoryczne oraz wykształcenie osób z obecnego zarządu Banku?

- Przygotowanie merytoryczne oraz wykształcenie członków obecnego Zarządu Banku jest zgodne z wszystkimi wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego.

 

- Jakie są wypracowane mechanizmy zabezpieczające interesy klientów, którzy zdeponowali w mszczonowskim banku środki pieniężne?

- Wszystkie środki pieniężne zdeponowane w Banku są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – dokładnie tak samo, jak we wszystkich bankach w Polsce.

 

- Proszę o przysłanie skanu "Protokołu z Inspekcji KNF" z 2021r. Na drugiej stronie sprawozdania Zarządu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w 2021r. - jest mowa o tym protokole.

- Wymieniony dokument nie jest dokumentem jawnym, dlatego nie może być przesłany przez Bank, o czym już informowaliśmy w odpowiedzi na zapytanie prasowe z dnia 14-02-2023 r.

 

- Podanie aktualnej na (marzec 2023r.) informacji o sytuacji finansowej banku.

- Obecna sytuacja finansowa Banku jest bardzo dobra. Szczegółowe dane mają charakter poufny i są przeznaczone wyłącznie dla uczestników Systemu Ochrony SGB i nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Nieuprawnione udostępnienie danych może zostać uznane za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz umowy Systemu Ochrony SGB i skutkować odpowiedzialnością cywilną za wyrządzoną z tego tytułu szkodę.

Banki spółdzielcze mają obowiązek składania we właściwym rejestrze sądowym rocznych sprawozdań finansowych, opinii biegłego rewidenta, odpisu uchwały organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokrycia straty, a także sprawozdanie z działalności w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Dane finansowe za rok 2022 zostaną udostępnione na naszej stronie internetowej.

 

Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pytania:

- Kto ponosi odpowiedzialność za "dokładność informacji zamieszczonych na stronie internetowej" banku?

- Czy za informację o "ustabilizowanej sytuacji finansowej" bank jednak ponosi odpowiedzialność?

- Które konkretnie pytania dotyczą informacji niejawnych?

 

Komentarz

Pierwszy raz wniosek o udostępnienie protokołu z inspekcji KNF bank otrzymał mailem w dniu 19 lutego:

Proszę o przysłanie skanu "Protokołu z Inspekcji KNF" z 2021r. Na drugiej stronie sprawozdania Zarządu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w 2021r. - jest mowa o tym protokole.

Teraz bank twierdzi, że już 14 lutego odpowiedział, czemu tego protokołu nie może nam udostępnić.

 

Dodatkowe pytania:

- Jakim cudem bank odpowiedział na wniosek, którego jeszcze w dniu 14 lutego nie otrzymał?

- Jaki konkretnie przepis prawa zabrania udostępnienia prasie protokołu z inspekcji KNF? Proszę dokładnie wskazać ten przepis.

 

Co do odpowiedzi na pytanie o aktualną sytuację finansową banku - w odrębnym komentarzu.

 

 

Aktualizacja: 10 kwietnia. I znów milczenie

 

Czekaliśmy na odpowiedź do 7 kwietnia. Bezskutecznie.


Pytania zadamy więc po raz kolejny.

 

 

Aktualizacja: 21 kwietnia. Brak odpowiedzi

 

Nadal nie orzymaliśmy odpowiedzi na pytania zadane w trybie prasowym. Czekamy cierpliwe.

 

 

Aktualizacja: 22 kwietnia

 

Artykuł powiązany:

Ile można czekać na odpowiedź? Sprawa Banku Spółdzielczego w Mszczonowie

 

 

Aktualizacja: 7 maja

 

Artykuł powiązany:

Niecałe 2%. Rzecz o bankowych depozytach gwarantowanych

 

 

Aktualizacja: 1 lipca

 

Nie korzystają z usług Banku Spółdzielczego w Mszczonowie

 

Anna Lach, skarbnik Białej Rawskiej, Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej:

- Bank Spółdzielczy w Mszczonowie nie prowadzi obsługi kasowej budżetu Gminy Biała Rawska.

 

Jolanta Chylak, z-ca dyrektora Wydziału Organizacyjnego, Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej:

- Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej nie korzysta z usług Banku Spółdzielczego w Mszczonowie. Obsługę bankową budżetu powiatu prowadzi Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej.

 

 

Korzystają, gdyż...

 

Marlena Górniewska, skarbnik, Urząd Gminy Radziejowice:

- Bank Spółdzielczy w Mszczonowie prowadzi bankową obsługę budżetu Gminy Radziejowice, w tym obsługę kasową. Na terenie gminy Radziejowice znajduje się tylko jedna placówka banku, która może zapewnić obsługę kasową mieszkańców gminy oraz obsługę kasową budżetu gminy.

Gmina nie ponosi zatem dodatkowych kosztów, takich jak konwojowanie i transport wartości pieniężnych przez wyspecjalizowane firmy do placówek bankowych znajdujących się poza terenem gminy.

 

 

Aktualizacja: 16 lipca. Brak odpowiedzi

Nadal nie orzymaliśmy odpowiedzi na pytania zadane w trybie prasowym. Czekamy cierpliwe.

 

Przy okazji... 

Prezesem zarządu jest Małgorzata Wojtczak.

Zastępcami są: Ewa Bruździak, Aleksandra Witczak.

 

 

Aktualizacja: 10 września. Brak odpowiedzi

 

Nadal nie orzymaliśmy odpowiedzi na pytania zadane w trybie prasowym. Czekamy cierpliwe.

 

 

cdn.

 

 

 

 

JW

foto: redakcja

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY