MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 20 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

question palący znak zapytania copy copyINTERWENCJA

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydaje rekomendacje dla banków, dotyczące sfery ich działalności. Pana Piotra interesuje, czy bank jest związany rekomendacjami KNF także po wypowiedzeniu umowy kredytowej i uzyskaniu przez bank tytułu egzekucyjnego (nakaz zapłaty niespłaconego kredytu)

 

Przyjmijmy taką sytuację: bank wypowiedział umowę kredytową czytelnikowi w 2016r., w 2017 uzyskał prawomocny nakaz zapłaty i następnie wniósł sprawę do komornika.

 

Pytania do KNF

- Czy na tym etapie relacji: klient-bank (po nakazie zapłaty) - strony mogą w dowolny sposób ustalić spłatę zobowiązania w ratach, a bank nie obowiązują już procedury sprawdzania klienta?

- Czy jednak bank obowiązują jeszcze pewne ograniczenia wynikające z rekomendacji KNF?

Jeśli tak, to jakie?

- Jakie jest możliwe pole manewru dla stron w celu zawarcia ugody?

 

 

Aktualizacja: 22 lipca

 

Jacek Barszczewski, dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej KNF:

Rekomendacje KNF wydawane są na podstawie art. 137 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo bankowe i adresowane są do banków. Ich rolą jest wprowadzenie dobrych praktyk ostrożnego i stabilnego zarządzania bankami. Banki obowiązane są do przestrzegania zawartych w nich postanowień, a ich przestrzeganie może być weryfikowane w ramach sprawowanego przez KNF nadzoru.

 

Rekomendacje są przede wszystkim wskazaniem przez organ nadzoru (KNF) pożądanego sposobu prowadzenia przez bank działalności, w tych przypadkach, gdy przepisy prawa nie regulują tego lub czynią to w sposób niedookreślony, a istnieją przesłanki dla ukształtowania dobrej praktyki rynkowej w danym obszarze. Organ nadzoru, dysponując wiedzą o procesach zachodzących w skali całego sektora lub w pojedynczych bankach, może wskazać taki sposób prowadzenia działalności, który jest optymalny dla sektora z punktu widzenia celów sprawowanego nadzoru.

 

Rekomendacje nie są aktami normatywnymi o charakterze obowiązującym, stanowią jednak pewnego rodzaju wskazania nadzoru bankowego dla banków ustanawiające rekomendowane przez nadzór bankowy zasady bezpiecznego prowadzenia działalności bankowej. Organ nadzoru dysponuje przy tym narzędziami, które może zastosować w przypadku nieprzestrzegania przez banki adresowanych do nich rekomendacji.

 

Obowiązków banku w zakresie badania zdolności kredytowej czy też wkładu własnego dotyczy przy tym w szczególności Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, a także Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych. Obowiązki te odnoszą się do ekspozycji kredytowych (w tym zabezpieczonych hipotecznie). W obu tych dokumentach ekspozycja kredytowa definiowana jest przy tym jako należność banku z tytułu kredytu lub pożyczki, limitu zadłużenia (w tym z tytułu karty kredytowej i obciążeniowej), nabytej wierzytelności, czeku lub weksla, zrealizowanej gwarancji, innej wierzytelności o podobnym charakterze lub udzielone zobowiązanie pozabilansowe.

 

Do takich kategorii należności znajdują zatem zastosowanie postanowienia przywołanych wyżej Rekomendacji KNF.

 

 

 

JW

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY