MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 21 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

 • Miszmasz - Czarny Piar
 • Miszmasz - Czarny Piar
 • Miszmasz - Czarny Piar
 • Miszmasz - Czarny Piar
 • Miszmasz - Czarny Piar
 • dzieci 03 2021 traktowanie katowice malyJak traktuje się dzieci w szkole! Opowieść nauczycielki z Katowic

 • Do czego dążą globaliści? Nadchodzi totalitarny system kontroli | prof. R. Zajączkowski

 • Zaszczepili nauczycieli, aby mogli bezpiecznie uczyć, po czym zamknęli szkoły. Czego nie rozumiecie?

 • Prokuratura Krajowa oświadcza, że stanowisko niektórych sędziów Sądu Najwyższego sugerujące, że odpowiedzialność za bezprawne pozbawienie wolności dwóch mężczyzn powinna zawężać się jedynie do pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej urzędników jest nieuprawnione

   

  Osobami odpowiedzialnymi za wydanie decyzji w tym zakresie byli nie urzędnicy a sędziowie Sądu Najwyższego z dwóch składów orzekających. Wydając orzeczenia skutkujące zwolnieniem z zakładów karnych dwóch mężczyzn odbywających karę, nie podjęli oni żadnych działań zmierzających do ustalenia, czy osoby te rzeczywiście przebywały w więzieniu. W obu przypadkach sędziowie nie wyegzekwowali przedstawienia im aktualnej informacji systemu informatycznego SN NOE-sad. Dane te mogły być bez problemów uzyskane nawet w dniu wydania orzeczeń.

   

  Sędziowie oparli się na nieaktualnych informacjach. W przypadku jednej ze spraw oparto się na danych sporządzonych aż 15 miesięcy wcześniej. Na marginesie należy zaznaczyć, że były one nieaktualne już w momencie ich wprowadzenia do karty informacyjnej. Sędziowie informacji tych nie zweryfikowali wbrew ciążącego na nich obowiązkowi wynikającego z Regulaminu Sądu Najwyższego.

  Paragraf 95 tego aktu prawnego nakazuje sędziom sprawdzenie wszystkich istotnych okoliczności dotyczących wydawanego orzeczenia. Wskutek bezprawnych zaniechań sędziów dwóch osadzonych, którzy powinni zostać niezwłocznie zwolnieni z zakładów karnych przebywało w nich jeszcze przez okres około miesiąca, a zatem byli bezprawnie pozbawieni wolności.

   

  Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej po powzięciu wiedzy o zaistniałych zdarzeniach był zobligowany przepisami prawa do rozpoczęcia działań zmierzających do pociągnięcia do odpowiedzialności winnych zaistniałej sytuacji, bez względu na ich stanowiska i role procesowe.

   

  Opinia niektórych sędziów Sądu Najwyższego z której wynika, że w przedmiotowej sprawie niezgodne z prawem przetrzymywanie obywatela w zakładzie karnym wiązać się powinno jedynie z karą dyscyplinarną dla pracowników administracyjnych jest całkowicie sprzeczne z podstawowymi wartościami praworządności, w tym z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, która w art. 31 gwarantuje obywatelom prawną ochronę ich wolności oraz ze społecznym poczuciem sprawiedliwości.

   

   

   

  Prokuratura Krajowa

 • Osoby sprawujące kontrolę nad spółkami skarżą się, że ich dane osobowe, w tym także numer PESEL, są publicznie dostępne w sieci. Chodzi o prowadzony przez resort finansów Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - system gromadzenia i przetwarzania informacji o osobach fizycznych sprawujących kontrolę nad spółkami 

   

  Rzecznik Praw Obywatelskich poprosił ministra finansów Tadeusza Kościńskiego o działania dla zapewnienia lepszej ochrony prawa do prywatności.

   

  Do Biura RO wpływają wnioski ws. ochrony danych osobowych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Wskazują, że jawność rejestru - wynikająca z art. 67 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - wraz z katalogiem danych przetwarzanych w rejestrze (w tym numerem PESEL) może w dobie nowoczesnych technologii informatycznych zagrażać prywatności.

   

  Podobne stanowisko w procesie legislacyjnym wyrażał Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podkreślał, że „rozważenia wymaga wprowadzenie zmian legislacyjnych do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w taki sposób, aby uczynić zadość obowiązkowi unijnemu utworzenia jawnego rejestru beneficjentów rzeczywistych, zapewniając jednocześnie właściwe narzędzia ochrony danych osobowych zamieszczanych w tym rejestrze.

  Zmiana w przepisach prawa, która pozwoliłaby na dostęp do danych z Rejestru wyłącznie osobom posiadającym interes prawny czy faktyczny, pozwoliłaby zapobiec niebezpieczeństwu pozyskiwania danych z rejestru, w szczególności zaś numeru PESEL, w niezgodnych z prawem celach”. Uwagi te nie zostały uwzględnione.

   

  RPO zwrócił się do UODO o dodatkowe informacje. W odpowiedzi wskazano, że organ nadzorczy od lat zwraca uwagę na konieczność przemyślenia koncepcji jawności numeru PESEL w rejestrach publicznych. Przyjęcie rozwiązania pozwalającego na dostęp do numerów PESEL beneficjentów rzeczywistych w sposób nieograniczony jest sprzeczne z założeniem art. 87 rozporządzenia RODO. Jego celem jest szczególna ochrona krajowych numerów identyfikacyjnych wraz ze standardami unijnymi dotyczącymi dopuszczalności wprowadzania uregulowań krajowych wpływających na ograniczenie praw do ochrony prywatności i danych osobowych.

   

  Numer PESEL jest używany jako identyfikator przy dokonywaniu przez jednostkę różnych czynności, zarówno w relacjach z organami władzy, jak i podmiotami prywatnymi (np. bankami). Jest on więc przetwarzany w wielu zbiorach danych i nierzadko jest używany do weryfikacji tożsamości osób. Oznacza to, że ujawnienie tego numeru, również w rejestrach publicznych, może mieć poważne konsekwencje dla jednostki, związane m.in. z możliwością kradzieży tożsamości.

   

  Prywatność jednostki jest wartością chronioną konstytucyjnie. Artykuł 47 Konstytucji zawiera ogólne gwarancje ochrony prywatności, a art. 51 odnosi się bezpośrednio do aspektów ochrony prywatności związanych z przetwarzaniem informacji o jednostce.

   

  A jak wskazuje Trybunał Konstytucyjny, autonomia informacyjna jednostki oznacza prawo do samodzielnego decydowania o ujawnianiu innym informacji dotyczących swojej osoby, a także prawo do kontroli nad takimi informacjami, znajdującymi się w posiadaniu innych podmiotów.

   

   

   

  RPO

   

 • Pan ma zaświadczenie, że jest zwolniony z obowiązku noszenia maseczki, wystawione przez lekarza w maju 2020 r. pyta, czy jest ono aktualne

   

  Nie wiadomo.

  Od maja 2020 r. przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zostały zmienione. Wówczas nie wymagano zaświadczenia o przeciwwskazaniach medycznych do zasłaniania ust i nosa a także szersza niż obecnie była grupa osób, do których ten obowiązek się nie stosował. Dlatego nie możemy potwierdzić, czy posiadane przez zainteresowanego zaświadczenie lekarskie jest aktualne.

   

  Obecnie obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.367 i 415), w którym w § 25 nakazano zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa w środkach publicznego transportu zbiorowego, w miejscach ogólnodostępnych, w trakcie sprawowania kultu religijnego, (§ 25 ust.1) oraz statkach powietrznych (§ 25 ust. 2). Wprowadzonego w tym przepisie nakazu (mówi o tym § 25 ust. 3 pkt 4) nie stosuje się w przypadku osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

   

  W treści § 25 ust. 6 przewidziano, że w przypadku, o którym mowa powyżej, jest wymagane przedstawienie, na żądanie Policji, straży gminnej, Straży Granicznej w lotniczych przejściach granicznych, a na obszarze kolejowym, zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

   

  Osoba zainteresowana otrzymaniem zaświadczenia powinna zwrócić się do lekarza, który może je wystawić, jeśli stwierdzi taką potrzebę (podobnie w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do aktualności już posiadanego). Zamiast zaświadczenia lekarskiego można posiadać jakikolwiek dokument potwierdzający niepełnosprawność - legitymację osoby z niepełnosprawnością lub kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

   

   

   

  RPO

 • RUMBLE 01 03 2021 MALYRumble - Człowiek modyfikowanym przemysłowo, Nano-pył w „wacikach testowych”, szczepionka mRNA, Wielki Reset, technologia nanopyłów

 • ruptly 03 2021Anti-lockdown protests take place across Germany, marking 1 year of COVID restrictions

 • Szczecińska Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzi wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Szczecinie postępowanie dotyczące podejrzenia wręczania oraz przyjmowania korzyści majątkowych w zamian za spowodowanie przyspieszonego i pozytywnego rozpatrzenia wniosków o zezwolenia na pracę cudzoziemców

   

  W związku z powziętymi ustaleniami funkcjonariusze CBA zatrzymali dwie kobiety, w tym urzędniczkę Oddziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie oraz przedsiębiorczyni zajmującą się profesjonalnie pomocą w sporządzaniu i składaniu wniosków o legalizację pobytu i zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP. Czynności miały miejsce na terenie Koszalina, Darłowa oraz Domasławic.

   

  Jak ustalili śledczy zatrzymana urzędniczka w 2019 roku przyjęła szereg korzyści majątkowych zarówno w formie rzeczowej, jak i pieniężnej, w zamian za przyśpieszone i pozytywne rozpatrzenie wniosków o zezwolenia na pracę i pobyt cudzoziemców.

   

  Jednocześnie przeprowadzono przeszukania w miejscach pracy oraz zamieszkania zajmowanych przez zatrzymane i inne osoby mogące mieć związek z przestępczym procederem. Kobiety zostaną doprowadzone do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, gdzie usłyszą zarzuty.

  To pierwsze zatrzymania w tej sprawie. Śledztwo jest rozwojowe.

   

   

   

  CBA

 • Do CBA trafił wniosek Daniela Obajtka o zbadanie formułowanych pod jego adresem zarzutów dotyczących jego stanu majątkowego. CBA podejmie czynności w tej sprawie

   

  Do tej pory Centralne Biuro Antykorupcyjne dwukrotnie weryfikowało składane przez Daniela Obajtka oświadczenia majątkowe. Po raz pierwszy kontrolą objęto oświadczenia majątkowe składane w latach 2006-2010. Kontrola zakończyła się 18 września 2012 roku. W związku z podejrzeniem rozbieżności między oświadczeniami majątkowymi a stanem faktycznym CBA skierowało do prokuratury wniosek o ocenę wyników kontroli.

  Śledztwo prokuratury w tej sprawie zakończyło się 24 maja 2013 roku decyzją o umorzeniu postępowania z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa (art. 17§1 pkt 1 kpk).

   

  Drugi raz CBA weryfikowało oświadczenia majątkowe składane w latach 2013-2018. Czynności prowadzone były od 9 lutego 2018 roku do 17 sierpnia 2018 roku. W trakcie tych czynności weryfikacji poddano 13 oświadczeń o stanie majątkowym. Analiza nie wykazała różnic między oświadczeniami majątkowymi a stanem faktycznym.

   

  Podawane w mediach informacje, jakoby byli funkcjonariusze CBA zajmujący się prowadzeniem kontroli oświadczeń majątkowych Daniela Obajtka pracowali obecnie w podmiotach kontrolowanych przez Daniela Obajtka są nieprawdziwe.

   

   

   

  CBA

 • W Światowym Dniu Konsumenta tj. 15 marca wspólnie z Fundacją ProPublika uruchomiliśmy interaktywne narzędzie edukacyjne. Portalkonsument.edu.pl to symulator zagrożeń czyhających na konsumentów w sieci. Strona przypomina społeczność, gdzie pośród normalnych postów pojawiają się oferty-pułapki

   

  - Wspierając portal konsument.edu.pl, chcieliśmy przygotować narzędzie kreowania bezpiecznych zachowań i nawyków konsumenckich w sieci. Dzięki symulatorowi każdy może się przekonać jakie triki stosują oszuści czy nieuczciwi sprzedawcy, przejść całą procedurę zakupu i poznać konsekwencje swoich działań. Każda sytuacja kończy się podsumowaniem: radami, co i jak należy sprawdzić przed skorzystaniem z oferty oraz informacją, gdzie udać się po pomoc. Zachęcam do nauki przez zabawę na konsument.edu.pl, a także do wykorzystywania tego narzędzia do edukacji konsumenckiej np. w szkołach – powiedział Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

   

  Przykładowe oferty-pułapki

  Kup 2 produkty w cenie JEDNEGO. W ofercie m.in. ASIS PLAY Premium Gaming Notebook 1000 HF za 5200 zł. Na stronie sprzedawcy same pozytywne opinie, np. Bartosz, szef w dużej korporacji PR daje 5 gwiazdek: „Czekałem na mega okazje, bo sprzęt mają z najwyższej półki. I udało się! Moi pracownicy dostali to, co najlepsze, a ja zaoszczędziłem dla firmy”. Kupujesz?

   

  Kup bransoletkę i podaruj komuś życie. „Chwilowo nie sprzedaję rzeczy z drewna, ale jeśli już tu jesteś to nie przypadek – możesz zrobić coś dobrego” – pisze Adam Sierszeń, organizator zbiórki i apeluje o pomoc dla chorej na serce ukochanej córeczki Yoko, której życie może uratować operacja w Niemczech. „Daję Yoko miłość, ale nie mogę dać jej życia. Życie Yoko jest w Waszych rękach. Liczy się każda złotówka” – prosi. Na stronie oprócz chwytającej za serce historii jest wideo z dziewczynką śpiewającą „Czerwone jabłuszko” i komentarze internautów, którzy już wpłacili pieniądze. Ty też pomagasz?

   

  Zarobek bez wysiłku i ryzyka. Wiadomość od Łukasza Mięgi: „Zapraszam Cię do mojego elitarnego team’u RichNet. Jeśli chcesz szybko zarobić duże pieniądze nie wychodząc z domu, oglądając reklamy, pisząc posty i pozyskując nowych klientów, zaloguj się na: www.richnet.com/id37624. Ja już zarabiam w ten sposób! Spotkajmy się w bezpiecznym świecie biznesu RichNet”. Wchodzisz w ten biznes?

   

  Filmy za darmo. Oferta serwisu Watchit: „Oglądaj ulubione seriale i filmy. 12 miesięcy w prezencie”. Do wyboru hity. Trzeba tylko założyć bezpłatne konto. Rejestrujesz się?

   

  To tylko niektóre sytuacje przedstawione na portalu konsument.edu.pl. Przejdź całą procedurę – na naszym symulatorze jest to w pełni bezpieczne (wpisywane dane nie są rejestrowane ani przechowywane) - sprawdź, gdzie są haczyki i kiedy powinna się zapalić czerwona lampka. Życzymy dobrej zabawy i przemyślanych decyzji konsumenckich w prawdziwym życiu. Pamiętaj: surfuję, sprawdzam... a potem KUPUJĘ.

  Bezpieczny konsument w sieci to tematyka działań, które prowadzimy przez cały tydzień z okazji Światowego Dnia Konsumenta. Pamiętaj: surfuj, sprawdzaj... i dopiero na końcu - kupuj. Śledź nas na profilu @Światowy Dzień Konsumenta na Facebooku (do 19 marca od godz. 12 eksperci udzielają tam podczas wideoczatów porad konsumenckich) oraz na Twitterze @UOKiKgovPL.

   

   

   

  UOKiK

 • Właściciel domu pozwał do sądu o niepłacenie czynszu najemcę mieszkania. Sprawdził, że zameldowani są tam dwaj mężczyźni, więc o 10 tys. zł pozwał obu. Nie sprawdził, że jeden z mężczyzn jest naprawdę dzieckiem i do tego mieszka gdzie indziej, z matką

   

  Przed prawie 20 laty spółka zarządzająca nieruchomością w M. pozwała ojca i syna o 10 tys. zaległego czynszu. Sąd w postępowaniu upominawczym kazał tę kwotę zapłacić. Ojciec poprosił o umorzenie części spłat, tłumacząc to kłopotami życiowymi i brakiem pracy – podanie to sąd zakwalifikował jako sprzeciw od wyroku i poprosił o uzupełnienie wniosku. Gdyby doszło do prawidłowego złożenia sprzeciwu, sprawa trafiłaby na rozprawę i można by było ją wyjaśnić. Ale ojciec nie odebrał awizowanej przesyłki. Zgodnie z prawem po upływie 10 dni można ją było uznać za prawidłowo doręczoną, zaczął więc bieg terminu na uzupełnienie dokumentacji – i minął bezpowrotnie.

   

  Decyzja o zapłacie stała się prawomocna

  Nikt już tej awizowanej przesyłki nie odebrał. Syn – jak wynika z wyjaśnień jego pełnomocnika - w momencie uprawomocnienia się nakazu zapłaty dopiero co przekroczył próg pełnoletności i był przekonany, że ojciec „załatwi sprawę”. Przecież rzecz dotyczyła mieszkania, w którym nie mieszkał. Później jednak syn nie zaniedbyła sprawy - kiedy kilka lat później syn został wraz z ojcem ponownie pozwany przez właściciela domu o czynsz, syn skutecznie złożył sprzeciw i przed sądem dowiódł, że w żaden sposób nie ma zobowiązań wobec tego mieszkania. Ale pierwsza sprawa pozostawała nie do ruszenia.

   

  Dopiero 20 lat później syn poprosił o pomoc prawnika, a ten zwrócił się do RPO o złożenie skargi nadzwyczajnej. RPO zgodził się z argumentem, że w sprawie tej nieporadność życiowa młodego człowieka oraz zaufanie do ojca, sprawiły, iż nakaz zapłaty z początku wieku nie został prawidłowo zaskarżony, skutkiem czego syn został niesłusznie obciążony długiem, za który nie powinien ponosić odpowiedzialności.

   

  RPO skłąda więc skargę nadzwyczajną i na podstawie art. 89 § 1 pkt 2 ustawy o SN nakazowi zapłaty zarzuca:

  naruszenie w sposób rażący prawa procesowego tj. art. 499 pkt 2 k.p.c. poprzez jego niezastosowanie w sytuacji, gdy okoliczności sprawy budziły wątpliwości, gdyż nie było jasne, czy syn jest osobą pełnoletnią, zamieszkującą stale w lokalu, którego dotyczy sprawa, przez co – w świetle prawa materialnego – nie były wystarczające do wydania nakazu zapłaty w tej sprawie;oczywistą sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego, do którego doszło wskutek naruszenia art. 233 § 1 k.p.c.:

  - poprzez bezpodstawne i błędne ustalenie, że syn był osobą pełnoletnią, a przez to odpowiedzialną solidarnie za zapłatę w tym okresie dochodzonej pozwem należności w całości, podczas, gdy ani z pozwu, ani z materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy okoliczność ta nie wynika,

  - poprzez błędne ustalenie, że syn mieszkał z ojcem w czasie, którego dotyczy nakaz zapłaty, dokonane jedynie w oparciu o lakoniczne stwierdzenie w pozwie, że: „Pozwani zajmują lokal powoda pod adresem wskazanym w pozwie. Pozwany [ojciec] jest najemcą tego lokalu, a pozwany [X ] jego synem”, w sytuacji, gdy ta istotna okoliczność wzbudzała uzasadnione wątpliwości i nie została w żaden inny sposób wykazana przez powoda,

  - naruszenie w sposób rażący prawa materialnego tj. art. 6881 § 2 w zw. z art. 6881 § 1 k.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w stanie faktycznym niniejszej sprawy i przyjęcie, że pozwany syn odpowiada solidarnie wraz z najemcą lokalu mieszkalnego za zapłatę czynszu i innych należnych opłat, mimo, że nie zamieszkiwał w przedmiotowym lokalu w okresie objętym pozwem, a ponadto był małoletni, co w konsekwencji doprowadziło do niezasadnego zasądzenia od pozwanego syna dochodzonych pozwem należności,

  - na podstawie art. 89 § 1 pkt 1 ustawy o SN zaskarżonemu wyrokowi RPO ponadto zarzuca: naruszenie zasad oraz wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji, a to konstytucyjnej zasady zaufania do państwa oraz zasady bezpieczeństwa prawnego, wywodzonych z art. 2 Konstytucji RP, oraz chronionego w art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP prawa do ochrony własności i praw majątkowych syna, z uwagi na wydanie zaskarżonego nakazu zapłaty, który w sposób nieuzasadniony i niesprawiedliwy nakłada na pozwanego obowiązek solidarnej zapłaty należności z tytułu czynszu najmu i innych należnych opłat mimo, iż nie zamieszkiwał on wraz z najemcą w lokalu, i mimo tego, że był osobą małoletnią, która nie mogła ponosić odpowiedzialności za zobowiązania czynszowe i inne należne opłaty za lokal.

   

  RPO przypomina we wniosku do Sądu Najwyższego, że nakaz zapłaty nie może być także wydany, gdy wprawdzie z samego pozwu bądź dołączonych doń dokumentów nie można wysnuć wniosku o oczywistej bezzasadności roszczenia, ale materiał dowodowy dołączony do pozwu i jego uzasadnienie są tego rodzaju, że przytoczone przez powoda okoliczności budzą wątpliwość. Zachodzi wówczas konieczność weryfikacji twierdzeń powoda w toku postępowania dowodowego oraz w świetle twierdzeń pozwanego (M. Manowska (red.) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Tom II, Wyd. 4, opubl. WKP 2021).

   

   

   

   

  RPO

   

 • Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przedłożony przez ministra edukacji i nauki

   

  Rząd chce umożliwić uczniom – po powrocie do szkół – udział w dodatkowych i dobrowolnych zajęciach, które uzupełnią ich wiedzę oraz utrwalą wiadomości i umiejętności z wybranych przedmiotów. Wsparcie będzie kierowane do uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Na ten cel samorządy dostaną dodatkowe pieniądze na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia. Rząd przeznaczy na to 187 mln zł.

   

  Najważniejsze rozwiązania

  Dodatkowe zajęcia wspomagające będą miały na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (w tym zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, które zaliczane są do obowiązkowych zajęć edukacyjnych).

  Zajęcia będzie można prowadzić w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, w tym specjalnych, oraz w szkołach artystycznych prowadzących kształcenie ogólne.Realizacja dodatkowych zajęć wspomagających będzie dobrowolna.

  Przewidziano elastyczność, jeśli chodzi o przedmioty oraz sposób organizacji zajęć dla chętnych uczniów.

  Wstępnie założono, że zajęcia będą organizowane:

  wyłącznie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, ujętych w ramowych planach nauczania dla danego typu szkoły;

  dla grupy liczącej nie mniej niż 10 uczniów (w przypadku małych szkół podstawowych nie mniej niż 5 uczniów);

  wymiar zajęć nie przekroczy 10 godzin dla każdego oddziału.

   

  Szczegółowe zasady organizacji dodatkowych zajęć zostaną określone w rozporządzeniu w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

   

  Podział środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na sfinansowanie kosztów zajęć zostanie dokonany na podstawie formularzy wypełnianych przez samorządy, w Strefie Pracownika Systemu Informacji Oświatowej https://strefa.ksdo.gov.pl/.

   

  Zwiększenie rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o 187 mln zł nastąpi z dniem następującym po dniu ogłoszenia przepisów ustawy, natomiast realizacja zajęć wspomagających będzie miała miejsce po powrocie uczniów do nauki stacjonarnej.

   

   

   

  Kancelaria Premiera

 • Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej

   

  Najważniejsze rozwiązania

   

  Rada Ministrów będzie mogła określić w rozporządzeniu dotyczącym szczegółowych warunków realizacji programu, że:

  składanie wniosku i załączników do wniosku o przyznanie świadczeń, a także wnoszenie innych pism w sprawie świadczeń,

  doręczanie decyzji, informacji, postanowień, zawiadomień, wezwań, zaświadczeń, i innych pism w sprawie świadczeń

  – odbywa się wyłącznie w drodze elektronicznej, za pomocą systemów teleinformatycznych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów.

   

  Decyzje, informacje, postanowienia, zawiadomienia, wezwania, zaświadczenia i inne pisma opatrywane będą kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym, kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu realizującego świadczenia albo zamieszczać się będzie w nich imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby upoważnionej do ich wydania.

   

  W przypadku, gdy Rada Ministrów przyjmie takie rozwiązanie, organ realizujący świadczenia przyznane na podstawie programu będzie musiał zapewnić – w swojej siedzibie, oddziale lub innej wyznaczonej jednostce organizacyjnej – dostęp do środków technicznych umożliwiających złożenie wniosku i odbiór korespondencji.

  Organ realizujący świadczenia będzie musiał także zapewnić pomoc przy wnoszeniu i odbiorze tych dokumentów. Takie rozwiązania ma zapewnić, że żadna osoba uprawniona do świadczeń przysługujących na podstawie programu nie zostanie pozbawiona możliwości wnioskowania o ich przyznanie.

   

  Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

   

   

   

  Kancelaria Premiera

 • Ustawa z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych przewiduje, że Minister Sprawiedliwości odwołuje komornika, jeżeli ukończył on 65. rok życia

   

  Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II GSK 560/20) w wyroku z 25 sierpnia 2020 r. uznał ten przepis za dyskryminujący ze względu na wiek w rozumieniu art. 2 ust. 2 (a) dyrektywy 2000/78/WE. W konsekwencji art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o komornikach sądowych - jako niezgodny z wymogami prawa unijnego - nie może być zastosowany. Wyrok NSA zapadł po zaskarżeniu przez komornika decyzji ministra o odwołaniu go ze stanowiska w związku z ukończeniem 65. roku życia.

   

  Rzecznik Praw Obywatelskich – który monitoruje prawo pod kątem eliminowania z niego przepisów wskazujących na dyskryminację obywateli, w tym także ze względu na wiek - uznał, że po wyroku NSA nie ma podstaw do dalszego utrzymywania wobec komorników ustawowego limitu wieku wykonywania zawodu. A nowy komornik może wejść tylko na stanowisko zwolnione przez innego.

   

  Z art. 32 ust. 2 Konstytucji wynika zaś niedopuszczalność wprowadzania regulacji różnicujących sytuację prawną adresatów norm wyłącznie ze względu na indywidualne cechy, takie jak m.in. płeć, wiek bądź pochodzenie społeczne. Dyskryminacja stanowi zatem kwalifikowany przejaw nierównego traktowania. Jest ona bezwzględnie niedopuszczalna.

   

  - Konieczne jest zatem uchylenie przepisu ustawy pozbawiającego komorników powyżej 65. roku życia możliwości dalszego wykonywania zawodu wyłącznie z powodu osiągnięcia określonego wieku - pisał w związku z tym w styczniu 2021 r. Adam Bodnar do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Zwrócił się do ministra o odpowiednią inicjatywę legislacyjną.

   

  Tymczasem 12 lutego 2021 r. Zbigniew Ziobro, jako Prokurator Generalny, wniósł do TK (sygn. akt K 2/21) o zbadanie zgodności art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z 2018 r. o komornikach sądowych, rozumiany w ten sposób, że wynikający z tego obowiązek Ministra Sprawiedliwości odwołania komornika sądowego po ukończeniu przez komornika 65. roku życia stanowi przejaw bezpośredniej dyskryminacji ze względu na wiek, zabronionej przez wiążące Rzeczpospolitą Polską normy prawa międzynarodowego z art. 45 ust. 1, art. 60 i art. 65 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji RP, a także z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej oraz z art. 10 w związku z art. 19 Traktatu o funkcjonowaniu UE -, przez co jest niezgodny z wynikającą z art. 2 Konstytucji RP zasadą demokratycznego państwa prawnego.

   

  "Ustawodawca miał prawo przyjąć, że osoba, która ukończyła 65 rok życia - nawet pomimo dobrego stanu zdrowia jak na ten wiek - nie powinna wykonywać już zawodu komornika sądowego. Taka granica wieku jest właściwa, gdyż z jednej strony gwarantuje, że służbę tę pełnią osoby w pełni sprawne, a z drugiej strony powoduje, że do środowiska komorników sądowych mają dostęp młodzi, coraz lepiej wykształceni ludzie" - napisał Prokurator Generalny w uzasadnieniu wniosku.

   

  Według niego "doszło do sytuacji, w której orzecznictwo sądowe wstąpiło w rolę tak ustawodawcy krajowego, jak i prawodawcy unijnego, arbitralnie dokonując wyważania wartości i wyboru tych z nich, którym należy dać prymat". A rozumienie przepisu o obowiązku odwołania komornika po 65. roku życia "w sposób przyjęty w orzecznictwie sądowym niewątpliwie stwarza zagrożenie dla sprawności postępowania egzekucyjnego, a tym samym narusza prawo do skutecznego wykonania orzeczenia".

   

  Rzecznik zgłosił udział w postępowaniu wszczętym tym wnioskiem PG. W piśmie do TK stwierdza, że postępowanie podlega, na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o TK, umorzeniu z uwagi na niedopuszczalność wydania orzeczenia. Uzasadnienie stanowiska zostanie przesłane do TK w terminie późniejszym.

   

   

   

  RPO

   

 • 12 marca na drogowym przejściu granicznym w Korczowej zatrzymany został Bogdan K. (obywatel Ukrainy, 31 lat). Prokurator przedstawił mu zarzut popełnienia przestępstwa korupcyjnego i skierował do Sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania

   

  Prokurator Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie przedstawił zatrzymanemu zarzut udzielania w 2013 roku korzyści majątkowych w kwocie 2 tysięcy złotych funkcjonariuszowi służby celnej wykonującemu czynności służbowe na stanowisku TAX FREE na przejściu granicznym w Korczowej w kierunku wywozowym z Polski na Ukrainę.

   

  Funkcjonariusz otrzymywał łapówkę w zamian za naruszenie przez niego przepisów prawa i niedopełnienie obowiązków służbowych polegających na odstąpieniu od dokonania odmowy potwierdzenia wywozu poza terytorium Unii Europejskiej towarów ujętych w dokumentach TAX FREE i jednoczesne poświadczenie w nich nieprawdy co do okoliczności mających znaczenie prawne poprzez przystawienie na nich pieczęci służbowych oraz złożenie podpisów i stempli numerowych w miejscu potwierdzającym wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, jak również w systemie elektronicznego rejestru dokumentów.

  Jak ustalił prokurator okoliczności takie nie miały miejsca tj. osoby figurujące w tych dokumentach jako nabywcy – tzw. podróżni, których dane w całości lub w części nie zostały wpisane w treści tych dokumentów, nie dokonywały zakupu i wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty Europejskiej, a widniejące na tych dokumentach dane i podpisy rzekomych nabywców towarów były niezgodne z rzeczywistością i zostały podrobione.

  Przestępstwo udzielenia korzyści majątkowej osobie pełniącej funkcję publiczną w zamian za naruszenie przepisów prawa kwalifikowane z art. 229 par. 3 kk zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 10.

   

  Tymczasowe aresztowanie

  Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował do Sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy w Rzeszowie 13 marca 2021 roku przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec Bogdana K. tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

   

  Zakres postępowania

  Zakresem prowadzonego w Podkarpackim Wydziale Prokuratury Krajowej śledztwa objęto m.in. czyny zabronione polegające na poświadczeniu w latach 2013-2014 nieprawdy w dokumentach TAX FREE – zwrot VAT Four Tourist przez osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie całego kraju. W dokumentach tych osoby uprawnione poświadczały nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, a mianowicie, że towary w nich wyszczególnione zostały sprzedane obywatelom Ukrainy, podczas gdy zakup, wywóz towarów poza teren Wspólnoty Europejskiej nie miały miejsca.

   

  TAX FREE

  W toku postępowania prokurator ustalił, że wystawione dokumenty TAX FREE, w tym również in blanco (bez danych nabywcy) były przekazywane ustalonym obywatelom Ukrainy. Następnie osoby te przekazywały dokumenty TAX FREE funkcjonariuszom służby celnej, którzy w zamian za korzyści majątkowe (stanowiące równowartość 2-3 % wartości podatku VAT związanego z kwotą netto towarów wskazanych na każdym z przedkładanych dokumentów Zwrot VAT dla Podróżnych – TAX FREE), podczas pełnionych służb, poświadczali nieprawdę w treści tych dokumentów oraz w systemie informatycznym co do rzekomego wywozu towarów na Ukrainę.

  W wielu przypadkach funkcjonariusze służby celnej odręcznie nanosili poszczególne zapisy w dokumentach TAX FREE (w tym także ołówkiem) względnie przekazywali wskazanym obywatelom Ukrainy dane innych podróżnych przekraczających w tym samym czasie granice RP, którzy przedkładali dokumenty TAX FREE obejmujące faktycznie wywożone poza granice RP niewielkiej wartości towary nabyte w innych firmach.

   

  Ustalenia śledztwa wskazują, że po potwierdzeniu wymienionych dokumentów TAX FREE zostały one wykorzystane w deklaracjach podatkowych tych podmiotów gospodarczych przez osoby, które wprowadziły w błąd pracowników Urzędu Skarbowego w Jarosławiu co do zastosowania 0% stawki VAT do sprzedaży towarów ujętych w dokumentach TAX FREE – Zwrot VAT dla Podróżnych i doprowadziły w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa, poprzez dokonanie bezpodstawnego zwrotu wykazanej nadwyżki podatkowej.

   

  W dotychczasowym toku śledztwa wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów popełnienia przestępstw wobec łącznie 37 osób, w tym obywateli Ukrainy oraz funkcjonariuszy służby celnej.

   

   

   

  Prokuratura Krajowa

 • Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej wystąpił o uchylenie immunitetów trzem sędziom Sądu Najwyższego, którzy doprowadzili do bezprawnego pobytu dwóch osób w zakładach karnych

   

  Sędzia Marek P. postanowieniem z 23 października 2019 r. wstrzymał wykonanie wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z 31 stycznia 2019 r. wobec mężczyzny skazanego na 3 lata i 3 miesiące pozbawienia wolności za kradzież z włamaniem i usiłowanie kradzieży z włamaniem. Mimo ciążącego na nim obowiązku sędzia nie podjął działań zmierzających do ustalenia, czy w momencie, gdy wydawał postanowienie o wstrzymaniu wykonania wyroku, skazany odbywa karę. Tymczasem karę taką zaczął on odbywać od 3 września 2019 r.

  Dopiero 15 listopada 2019 r wskutek interwencji obrońcy skazanego wydano nakaz zwolnienia mężczyzny. W rezultacie zaniechania sędziego mężczyzna był bezzasadnie przetrzymywany w zakładzie karnym przez niemal miesiąc.

   

  Sędziowie Andrzej S. i Włodzimierz W. – ten pierwszy jako przewodniczącego składu orzekającego, a drugi jako sprawozdawca – zasiadali w składzie Sądu Najwyższego, który 16 października 2019 r. uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Zamościu z 27 lutego 2018 r. wobec mężczyzny skazanego na 2 lata pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym.

  Wbrew obowiązkowi nie sprawdzili, czy kara jest już wykonywana. Kroki takie podjęto dopiero po telefonie funkcjonariusza Służby Więziennej z zakładu karnego, w którym skazany był osadzony, wydając nakaz zwolnienia 18 listopada 2019 r. Wskutek zaniechań sędziów mężczyzna spędził bezprawnie ponad miesiąc w zakładzie karnym.

   

  Po ewentualnym uchyleniu przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego immunitetów sędziom prokuratura zamierza postawić im zarzuty nieumyślnego niedopełnienia obowiązku rozstrzygania spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z nimi w sytuacji wydania orzeczenia uchylającego prawomocny wyrok lub zawieszającego jego wykonanie koniecznym jest wydanie przez sędziego nakazu zwolnienia skazanego, jeśli odbywa on orzeczoną karę.

   

   

   

  Prokuratura Krajowa

 • polska ponad podzialami 03 2021 malyUrzędniku, funkcjonariuszu pamiętaj:
  Twoje decyzje to nasze życie...

  Nie bądź narzędziem, bądź człowiekiem!

 • Kierowca autobusu nr 291 inia 882(Bielany-Krzyki) Krzyki w autobusie 12:50 12.03.21

 • Sekretarz ONZ zdradza plan depopulacji ludzkości! To o nas!

 • "WSZCZEPIMY KAŻDEMU NA ŚWIECIE MIKROCZIP"- N. Rockefeller.

 • satanistyczne 3dom 03 2021 malySatanistyczno - masońska ceremonia otwarcia tunelu drogowego św. Gotarda

 • starcia z policja 2021 ue 03 2021 malyStarcia z policją w całej Europie! CDU przegrywa! Ludzie mają dość! Dr Ozdyk wRealu24

 • Zatrzymano 22 członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw skarbowych w związku z obrotem olejem smarowym i nieuprawnioną zmianą jego przeznaczenia na olej napędowy oraz praniem brudnych pieniędzy. Wśród zatrzymanych znajduje się kierujący grupą oraz osoby z jej ścisłego kierownictwa

   

  Zatrzymania są efektem śledztwa prowadzonego w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie od końca 2020 r. w sprawie wyłudzania VAT z tytułu fikcyjnego obrotu olejem napędowym w latach 2016-2020. Na ślad zorganizowanej grupy przestępczej natrafiono w trakcie innego postępowania, zakończonego w listopadzie 2020 r.

   

  Straty jakie poniósł Skarb Państwa wynoszą niemal 190 milionów złotych, przy czym jest to kwota wynikająca z wydanych dotychczas postanowień o przedstawieniu zarzutów.

   

  Zorganizowana przestępczość transgraniczna

  Ustalono, że grupa była aktywna na terenie całego kraju, jej główne ośrodki znajdowały się na terenie województwa łódzkiego oraz w jednej z podwarszawskich miejscowości. Ponadto, podejrzani tworząc łańcuch międzynarodowych powiązań współpracowali z przestępcami na terytorium Włoch, Czech, Litwy, Belgii, Holandii, Niemiec, Austrii oraz Wielkiej Brytanii.

   

  Mechanizm wyłudzania VAT

  Podejrzani utworzyli skład podatkowy na terenie województwa łódzkiego, w którym produkowano bez akcyzy i podatku VAT olej smarowy opodatkowany zerową stawką VAT, który w ramach fikcyjnego obrotu miał trafiać do zagranicznych spółek kontrolowanych przez członków grupy. Faktycznie jednak olej był dostarczany i sprzedawany na terytorium RP, bez opłacania należnego podatku akcyzowego oraz podatku VAT. Nieopodatkowane paliwo trafiało głównie do firm transportowych, gospodarstw rolnych itp. Rozliczenia odbywały się w gotówce.

   

  Pranie brudnych pieniędzy

  Kierujący zorganizowaną grupą przestępczą podejmowali jednocześnie czynności mające na celu udaremnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych w kwocie około 4 milionów złotych, wykorzystując w tym celu rachunki bankowe prowadzone na rzecz kontrolowanych przez siebie podmiotów gospodarczych, na które wpłacano środki pieniężne pochodzące z popełnienia czynów zabronionych.

   

  Zarzuty

  Po doprowadzeniu do prokuratury, podejrzani usłyszeli zarzuty kierowania albo działania w zorganizowanej grupie przestępczej, nieujawnienia transakcji i przychodów podlegających opodatkowaniu, a tym samym uszczuplenia należności publicznoprawnych oraz prania brudnych pieniędzy.

   

  Tzw. zbrodnia fakturowa

  Dwojgu podejrzanym ogłoszono zarzut popełniania tzw. zbrodni fakturowej w związku z wystawieniem faktur dokumentujących sprzedaż oleju napędowego przez spółkę na kwotę 117 milionów złotych.

  Na skutek działań w obszarze odzyskiwania mienia na majątku podejrzanych zostało zabezpieczone mienie o łącznej wartości 16 milionów złotych, głównie nieruchomości. Mienie zabezpieczono na poczet przyszłych kar i środków karnych.

  Prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie wobec jedenastu podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie wobec siedmiu osób, w tym w stosunku do kierującego zorganizowaną grupą przestępczą.

  Wobec pozostałych osób prokurator zastosował nieizolacyjne środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczeń majątkowych oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportów.

   

  Wysokie zagrożenie karne

  Przestępstwa zarzucane podejrzanym zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 10, przy czym kierującemu oraz księgowej grupy, którym zarzucono popełnienie zbrodni fakturowej, grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 5 lat.

   

   

   

  Prokuratura Krajowa

 • Spółka wydająca w Lublinie „Dziennik Wschodni” została postawiona w stan likwidacjiJej likwidator rozwiązał stosunki pracy z dziennikarzami i szefostwem gazety. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi Państwowego Inspektora Pracy o zbadanie sprawy

   

  Do Biura RPO wpłynęły skargi dotyczące likwidacji spółki Corner Media. Według mediów likwidator spółki rozwiązał stosunki pracy z dziennikarzami, redaktorem naczelnym oraz zastępczynią redaktora naczelnego „Dziennika Wschodniego”. Decyzje te są szeroko krytykowane społecznie, a w obronie dziennikarzy odbywają się protesty.

   

  Rzecznik z niepokojem obserwuje doniesienia dotyczące procedury likwidacji „Dziennika Wschodniego”. Ze względu na interes społeczny i konieczność ochrony wolności słowa a także praw pracowniczych dziennikarzy, niezbędne jest zbadanie, czy podjęte działania są zgodne z prawem.

  Dlatego Rzecznik wystąpił do Małgorzaty Wojdy, okręgowego inspektora pracy w Lublinie o zbadanie sprawy w tym zakresie zgodnie z kompetencjami PIP.

   

   

   

  RPO

 • fundacja remdesiviru maleFundacja Prof. Andrzeja Horbana otrzymała 1.300.000zł od producenta leku Remdesivir

 • restrykcje do lata 2021 maleTo już pewne?! Restrykcje zostaną z nami do lata? Sypniewski i Wawrzyniak w MN!

 • Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości

   

  Najważniejsze rozwiązania

  Aby usprawnić postępowanie w ramach upadłości konsumenckiej projekt przewiduje:zasadę składania pism i dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe;

  prowadzenie akt postępowania przez doradcę restrukturyzacyjnego wyłącznie w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe;

  dostęp do akt postępowania obsługującego postępowanie sądowe (przez Internet);

  rozszerzenie zakresu ujawnianych informacji w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (chodzi o zwiększenie transparentności tych postępowań).

   

  Przewidziano także szybszą sprzedaż majątku upadłego w trybie przygotowanej likwidacji (tzw. „pre-pack”) – poprzez rozszerzenie form wnoszonego wadium w tej procedurze. Rozwiązanie ma zwiększyć liczbę dostępnych dla dłużnika opcji szybkiego wyjścia ze stanu niewypłacalności.

   

  Ponadto, projekt ustawy – co do zasady – przenosi do postępowania restrukturyzacyjnego rozwiązania prawne, przyjęte w uproszczonym postepowaniu o zatwierdzenie układu, które można wszcząć do 30 czerwca 2021 r. Celem tego rozwiązania jest szybsze i efektywniejsze zawarcie układu przez dłużnika z wierzycielami, z jednoczesnym zapewnieniem ochrony słusznych praw wierzycieli.

   

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 lipca 2021 r.

   

   

  Kancelaria Premiera

 • Jeżeli boisz się głosić prawdę – już jesteś niewolnikiem

 • NO MORE LOCKDOWNS!!!

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY