MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 24 stycznia 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

businesswoman 2994529 340Powołanie niezależnego Rzecznika ds. Tarczy Prywatności, stojącego na straży przepływu danych między Unią Europejska a Stanami Zjednoczonymi, to główny postulat unijnych rzeczników ochrony danych osobowych zawarty w raporcie po pierwszym dorocznym przeglądzie Tarczy Prywatności

 

Już w 2016 r., a więc w momencie przyjmowania przez Komisję Europejską dokumentów w sprawie Tarczy Prywatności UE – USA (ang. Privacy Shield), regulującej zasady transatlantyckich przepływów danych, unijni rzecznicy ochrony danych osobowych skupieni w Grupie Roboczej Art. 29, wskazywali, że wprawdzie rozwiązanie to należy uznać za znaczący krok w stronę wprowadzenia unijnych standardów ochrony danych osobowych w stosunkach transatlantyckich, to jednocześnie podnosili, że pewne zagadnienia wciąż wydają się niejasne i wymagają doprecyzowania.

 

Uznano jednak, że wprowadzenie możliwości przeprowadzania dorocznego przeglądu działania programu daje nadzieję na dalsze jego modyfikacje, tak aby odzwierciedlał on w pełni standardy ochrony danych osobowych obowiązujące w Unii Europejskiej.

 

Są problemy

Pierwszy taki przegląd został przeprowadzony we wrześniu 2017 r. i ujawnił on istnienie wielu istotnych problemów, które będą musiały stać się przedmiotem analizy Komisji Europejskiej i władz USA. Dlatego Grupa Robocza Art. 29 zaapelowała do nich o ponowne rozpoczęcie dialogu. Jednocześnie wskazała, że po to, by mieć pewność, że każdy z tych problemów zostanie rozwiązany, powinien zostać opracowany szczegółowy plan działania.

 

Powołanie niezależnego rzecznika 

Za priorytetowe uznano jednak powołanie niezależnego Rzecznika ds. Tarczy Prywatności, który w sposób efektywny rozpatrywałby skargi osób, których dane dotyczą, w tym miał możliwość bezpośredniego sprawdzenia, czy i jakie dane osoby, której dotyczy skarga, są przetwarzane przez dany podmiot. Ponadto powinien mieć możliwość realnego egzekwowania swoich decyzji, m.in. w zakresie nakazania usunięcia czy zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

 

W opinii Grupy Roboczej Art. 29, kwestia ta powinna zostać uregulowana przed 25 maja 2018 r., podobnie jak wyznaczenie członków Rady Nadzoru nad Prywatnością i Wolnościami Obywatelskimi. Natomiast pozostałe wskazane w raporcie zagadnienia powinny zostać rozwiązane najpóźniej do momentu drugiego wspólnego przeglądu.

 

Nieuwzględnienie zastrzeżeń może skończyć się sądem

Jednocześnie Grupa Robocza Art. 29 przestrzega, że w przypadku nieuwzględnienia jej zastrzeżeń we wskazanym przedziale czasowym, członkowie Grupy będą podejmować odpowiednie kroki, mające doprowadzić do zmiany sytuacji. Jednym z nich może być kwestionowanie legalności Tarczy Prywatności w sądach krajowych celem uzyskania orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w trybie prejudycjalnym.

 

 

 

LS

GIODO

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY