MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 25 listopada 2017r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

SejmW pierwszym dniu 45. posiedzenia Sejmu Izba zajmowała się m.in. ochroną roszczeń pracowniczych oraz pomocą dla młodych ludzi przy nabyciu pierwszego mieszkania. Ponadto Izba kontynuowała prace nad odpisami podatkowymi, ustawami związanymi z systemami wsparcia rodzin z programu „Rodzina 500 plus”, a także projektem o tzw. leczniczej marihuanie

 

W czwartek planowana jest przerwa w obradach ze względu na wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Posiedzenie będzie kontynuowane w piątek. Wówczas odbędzie się blok głosowań.

 

Sejm rozpoczął prace od rozpatrzenia wniosku o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka. W uzasadnieniu wniosku jego autorzy stwierdzili, że szef MSWiA pełniąc swoją funkcję działał na szkodę Polski i bezpieczeństwa obywateli. W imieniu wnioskodawców wniosek uzasadnił poseł Borys Budka. Sprawozdawcą był poseł Arkadiusz Czartoryski. W wyniku głosowania Sejm odrzucił wniosek.

 

Następnie w II czytaniu posłowie kontynuowali prace nad rządowym projektem nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (pierwotny druk nr 1562). Projekt ma na celu umożliwienie uiszczania grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w formie bezgotówkowej, przy użyciu karty płatniczej. Zgodnie z proponowanymi zmianami, skorzystanie przez ukaranego z takiej formy płatności będzie dobrowolne. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej przedstawił poseł Andrzej Matusiewicz. Do III czytania projektu Sejm przystąpi w bloku głosowań.

 

Również w II czytaniu posłowie pracowali nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych (pierwotny druk nr 1605). Projekt zakłada przyspieszenie udzielania pomocy finansowej pracownikom, którzy w przypadku faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę zostali pozbawieni pracy i świadczeń związanych z zatrudnieniem. W projekcie rozszerzono katalog świadczeń przysługujących pracownikom, związanych z wystąpieniem niewypłacalności pracodawcy, oraz wydłużono okresy referencyjne, uprawniające do uzyskania świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

Projektowane rozwiązania umożliwią wypłatę należnego pracownikowi ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy nie tylko za rok, w którym ustał stosunek pracy, ale również za rok poprzedzający. Wypłata świadczenia związanego z ekwiwalentem za urlop wypoczynkowy, według nowej propozycji będzie możliwa również w sytuacji, gdy ustanie stosunku pracy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż cztery miesiące po dacie niewypłacalności. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny przedstawił poseł Janusz Śniadek. Do III czytania projektu Sejm przystąpi w bloku głosowań.

 

Kolejnym tematem prac Sejmu było II czytanie rządowego projektu ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (druki nr 1603 i 1660). Projekt określa zasady wykonywania zadań związanych z promocją polskiej gospodarki przez PAIiH S.A. Celem wprowadzenia regulacji jest skupienie zadań proeksportowych i proinwestycyjnych w jednej instytucji, działającej na zasadzie one-stop shop. Agencja będzie funkcjonować w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, co zapewni koordynację działań Agencji z pozostałymi instytucjami rozwojowymi podległymi Ministerstwu Rozwoju i Finansów. Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa przedstawił poseł Wojciech Zubowski. Do III czytania projektu Sejm przystąpi w bloku głosowań.

 

Następnie Sejm przeprowadził II czytanie rządowego projektu nowelizacji ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (pierwotny druk nr 1625). Zmiany w programie "Rodzina 500 plus" mają doprowadzić do sytuacji, w której świadczenia trafią do osób faktycznie uprawnionych. Podstawowe zasady programu (nieopodatkowanie świadczenia i kryterium dochodowe) pozostają bez zmian. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny przedstawiła poseł Urszula Rusecka. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt trafił ponownie do Komisji.

 

W dalszej kolejności w II czytaniu posłowie debatowali nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 1630). Celem projektu jest wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw gazu do odbiorców przy jednoczesnym wprowadzeniu uproszczeń i ułatwień w procedurach dla dostawców tego surowca. Zmiany dotyczą między innymi procedury weryfikowania przez operatora systemu przesyłowego możliwości dostarczania zapasów do systemu. Projekt tworzy ponadto korzystniejsze warunki dla utrzymywania zapasów obowiązkowych w kraju. Sprawozdanie Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa przedstawił poseł Wojciech Zubowski. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt trafił ponownie do Komisji.

 

Kolejnym punktem obrad było II czytanie rządowego projektu ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (pierwotny druk nr 1550). Projekt przewiduje jej utworzenie od 1 października 2017 r. Podstawowym celem działania NAWA ma być wspieranie mobilności środowiska akademickiego oraz tworzenie programów służących umiędzynarodowieniu oferty polskich uczelni. Agencja ma być instytucją publiczną, która wraz z Narodowym Centrum Nauki oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, tworzyć ma spójny system instytucji publicznych realizujących politykę państwa dotyczącą umocnienia pozycji polskiej nauki w świecie. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży przedstawił poseł Włodzimierz Bernacki. Do III czytania projektu Sejm przystąpi w bloku głosowań.

 

Ponadto posłowie w II czytaniu rozpatrzyli rządowy projekt nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 1598). Projekt zakłada rozwiązania, które usprawnią proces przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym oraz środków finansowych na przedsięwzięcia naukowe, a także zwiększą poziom umiędzynarodowienia prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w Polsce. Rząd proponuje też zmiany w zasadach przyznania kategorii naukowej jednostkom naukowym oraz przyznawania środków finansowych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży przedstawiła poseł Ewa Tomaszewska. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt trafił ponownie do Komisji.

 

Kolejnym punktem obrad było II czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 1649). Projekt wynika z potrzeby stworzenia krajowych podstaw prawnych, niezbędnych do wdrożenia, począwszy od roku szkolnego 2017/2018, nowego programu dostarczania owoców i warzyw oraz mleka i jego przetworów do placówek oświatowych, tzw. program dla szkół. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił poseł Mieczysław Miazga. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt trafił ponownie do Komisji.

 

Następnie posłowie pracowali w II czytaniu nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 1624). Projekt wykonuje wyroki Trybunału Konstytucyjnego dotyczące spółdzielni mieszkaniowych, eliminuje bariery w budowaniu nowych mieszkań w segmencie spółdzielczych praw lokatorskich oraz przewiduje zmiany usprawniające funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych. Projekt przewiduje, że w umowie o budowę lokalu lub o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu wskazywany będzie albo termin po upływie którego członkowi spółdzielni będzie przysługiwać roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lokalu, albo zastrzeżenie, że lokal nie podlega zbyciu na rzecz członka. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury przedstawiła poseł Maria Zuba. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt trafił ponownie do Komisji.

 

Następnie w II czytaniu posłowie kontynuowali prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1560). Projekt ma zapewnić przejrzystą i stabilną sytuację stronom umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami. Zaproponowano przywrócenie definicji „pośrednictwa w obrocie nieruchomościami” oraz „zarządzania nieruchomościami”, a także zdefiniowano pojęcia „pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz „zarządca nieruchomości”. Zaproponowano, że pośrednikiem lub zarządcą nieruchomości będzie mógł być wyłącznie przedsiębiorca. Natomiast faktyczne czynności zawodowe będą mogły wykonywać osoby fizyczne na podstawie umowy łączącej je z przedsiębiorcą. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury przedstawiła poseł Anna Milczanowska. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt trafił ponownie do Komisji Infrastruktury oraz do Komisji.

 

Również w II czytaniu posłowie pracowali nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (pierwotny druk nr 1637). Projekt umożliwi pełne wykorzystanie w latach 2017 i 2018 limitu dostępnych środków przewidzianych ustawą o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Dotychczas funkcjonujące zasady przewidywały zamykanie procedury przyjmowania wniosków o udział w programie po osiągnięciu limitu 95 proc. środków przewidzianych na wypłaty. Rząd proponuje, by przyjmowanie wniosków było wstrzymywane dopiero w momencie, gdy kwota wynikająca z wniosków osiągnie 100 proc. rezerwy przeznaczonej na dany rok. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury przedstawił poseł Bogdan Rzońca. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt trafił ponownie do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury.

 

Następnie Sejm przeprowadził II czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pierwotny druki nr 1602 i 1701). Projekt stwarza mechanizmy stymulujące inwestycje dokonywane przez przedsiębiorców. Zaproponowany przez rząd mechanizm jednorazowej amortyzacji ma zwiększyć wydatki firm na zakup fabrycznie nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych m.in. w działalności innowacyjnej. Firmy będą mogły corocznie rozliczyć nakłady na środki trwałe do wysokości 100 tys. zł. Z rozwiązań zaproponowanych przez rząd będą mogli skorzystać także przedsiębiorcy, którzy korzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze środków unijnych. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych przedstawił poseł Andrzej Kosztowniak. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt trafił ponownie do Komisji.

 

W dalszej kolejności w I czytaniu posłowie debatowali nad rządowym projektem nowelizacji ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 1677). Projekt nakłada na dyrektora KAS obowiązek wystąpienia do szefa KAS o opinię dotyczącą wydania interpretacji indywidualnej jedynie w przypadku, gdy zagadnienie wyłaniające się na tle stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego nie było wcześniej oceniane przez niego oceniane. Uzasadnienie przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Walczak. Zgłoszony został wniosek o odrzucenie w I czytaniu. Do głosowania nad wnioskiem Izba przystąpi w bloku głosowań.

 

Kolejnym punktem obrad było II czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy - Prawo ochrony środowiska (druki nr 1661 i 1668). Celem projektu jest doprecyzowanie przepisów ustawy o ochronie środowiska w zakresie powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Projekt zakłada wprowadzenie zmian do postanowień dotyczących instytucji ochrony środowiska w dziedzinie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zmiany mają dotyczyć reguł powoływania i odwoływania zarządu funduszu wojewódzkiego. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przedstawił poseł Jerzy Gosiewski. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt trafił ponownie do Komisji.

 

Posłowie w II czytaniu rozpatrzyli rządowy projekt nowelizacji ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1636 i 1695). Sejm kontynuuje prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Podstawowe cele nowelizacji to zwiększenie efektywności wydatkowania funduszy z Unii Europejskiej na lata 2014-2020, a także uproszczenie i usprawnienie procedur w ubieganiu się o środki unijne. Zaproponowane rozwiązania są wynikiem postulatów zgłaszanych przez instytucje i podmioty zaangażowane w wydatkowanie środków europejskich oraz efektem doświadczeń związanych z wdrażaniem programów operacyjnych polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020. Projekt ustawy stanowi element tzw. „Konstytucji Biznesu” Dwa pakiety: „Konstytucja Biznesu” i „100 zmian dla firm” mają sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości i innowacyjności. Projektowana nowelizacja przyczyni się do zmniejszenia obciążeń biurokratycznych potencjalnych beneficjentów i usprawni realizację projektów, co powinno przełożyć się na większe ich zainteresowanie wnioskowaniem o pieniądze unijne i wyższą jakość zgłaszanych projektów. Sprawozdanie Komisji ds. Unii Europejskiej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przedstawiła poseł Izabela Kloc. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt trafił ponownie do obu Komisji.

 

Kolejnym punktem obrad było II czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo wodne (druki nr 1529 i 1679). Projektowane przepisy m.in. wprowadzają nowy sposób pobierania opłat za usługi wodne od 2019 r. Projekt zakłada też powołanie nowej instytucji zarządzającej wodami w Polsce - Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Będzie ono odpowiadać za ochronę przeciwpowodziową i przed suszą, a także za inwestycje. Projekt reguluje też np. kwestię budowy nieruchomości na terenach zalewowych - wprowadza obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, wydawanego przez „Wody Polskie”. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła poseł Anna Paluch. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt trafił ponownie do wszystkich czterech Komisji.

 

Ostatnim projektem, nad którym pracował Sejm w tym dniu było rozpatrzenie stanowiska Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (pierwotny druk nr 812). Celem zmian jest uregulowanie zastosowania marihuany w celach medycznych. Nowe przepisy gwarantują lekarzowi możliwość legalnego i kontrolowanego zastosowania w ramach praktyki zawodowej niezarejestrowanych przetworów z konopi u pacjentów, u których brak jest odpowiedzi na konwencjonalną farmakologię lub gdy jest ona zbyt obciążająca. Surowiec musi być sprowadzany z zagranicy. Senatorowie zaproponowali do ustawy poprawkę, by recept na omawiane preparaty nie mogli wystawiać lekarze weterynarii. Sprawozdanie Komisji Zdrowia przedstawił poseł Grzegorz Raczak. Do głosowania nad uchwałą Senatu, Sejm przystąpi w bloku głosowań.

W piątek obrady rozpoczną się o godz. 9.00. W harmonogramie przewidziane są głosowania.

 

 

 

MS

Sejm

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY